Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn penodi Canghellor newydd

New chancellor welsh with pic
1 Mawrth 2012

Cyhoeddodd Prifysgol Glyndŵr heddiw mai Syr Jon Shortridge fydd ei Changhellor newydd.

Bydd Syr Jon, un o brif benseiri a chrewyr llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, yn ymgymryd â’r rôl yn y brifysgol yn Wrecsam ar adeg allweddol i addysg uwch yng Nghymru.

Hyd at ei ymddeoliad yn 2008, ef oedd y prif was sifil yng Nghymru fel Ysgrifennydd Parhaol y Cynulliad.

Meddai Syr Jon: “Rydw i wedi bod â pharch mawr at Brifysgol Glyndŵr erioed. Mae ganddi ryw hunan-hyder ardderchog ac mae wedi cyflawni pethau gwych yn ystod y blynyddoedd diweddar yn sgil ei pherthynas gref gyda’r gymuned yng ngogledd ddwyrain Cymru.  

"Swydd gynrychioladol yw hon i raddau helaeth ac yn un y gobeithiaf ei chyflawni hyd gorau fy ngallu, gan wneud defnydd o’m gwybodaeth o faterion sy’n effeithio ar Gymru a dyfodol Prifysgol Glyndŵr yn sgil fy amser fel Ysgrifennydd Parhaol.”

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae Syr Jon wedi bod yn gefnogwr brwd iawn o Brifysgol Glyndŵr dros y ddeng mlynedd diwethaf, ac rwyf yn falch iawn mai ef yw Canghellor newydd y brifysgol.”

Gwaned Syr Jon yn gymrawd anrhydeddus o’r brifysgol yn 2011, ac mae ganddo ystod eang o ddiddordebau gan gynnwys bod yn gadeirydd Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol, sef yr elusen wirfoddoli fwyaf yn y DU.

Ar ôl graddio mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Econoleg o Brifysgol Rhydychen ac MSc mewn Dylunio Trefol a Chynllunio Rhanbarthol o Brifysgol Caeredin, ymunodd â’r gwasanaeth sifil fel ymchwilydd cymdeithasol ym   1969.

Symudodd Syr Jon i’r Swyddfa Gymreig ym 1984, gan fod yn Ysgrifennydd Preifat i ddau o Ysgrifenwyr Gwladol Cymru yn ddiweddarach. Rhwng  1988 a 1992 bu’n bennaeth adran gyllid y Swyddfa Gymreig. Yn dilyn hynny fe ad-drefnodd lywodraeth leol yng Nghymru cyn cael ei benodi yn Gyfarwyddwr Materion Economaidd ym 1997,  gyda chyfrifoldeb dros sefydlu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru.

Cafodd ei benodi yn Ysgrifennydd Parhaol y Swyddfa Gymreig ym 1999, gan fynd ymlaen i ymgymryd â’r un swydd yn y Cynulliad newydd.

Er iddo ymddeol o’r swydd honno yn 2008, dychwelodd i’r gwasanaeth sifil am gyfnod byr yn 2009 fel ysgrifennydd parhaol dros dro yn yr Adran Arloesi, Prifysgolion a Sgiliau ac wedyn yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau.

Cafodd Syr Jon ei urddo’n farchog yn 2002 ac y mae’n awr yn byw yn yr Amwythig. Mae’n briod gyda dau o blant a phedwar o wyrion.

Top