Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr i sefydlu Canghellor newydd

New chancellor welsh

10 Gorffennaf 2012

Bydd un o brif beinseiri datganoli Cymreig yn cael ei sefydlu fel Canghellor Prifysgol Glyndŵr.

Bydd Syr Jon Shortridge, cyn Ysgrifennydd Parhaol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cael ei sefydlu yn ffurfiol yn ei rôl mewn seremoni ar gampws Wrecsam y brifysgol Ddydd Mercher (Gorffennaf 11).

Yn yr un seremoni, bydd gwobrau am wasanaeth hir yn cael eu cyflwyno i nifer o staff y brifysgol – gan gynnwys yr Is-Ganghellir, yr Athro Michael Scott.

Bydd yr Athro Scott yn derbyn gwobr mewn cydnabyddiaeth o 10 mlynedd o wasanaeth, gan iddo ymuno â’r sefydliad, a alwyd yn NEWI bryd hynny, fel Prifathro yn 2001.

Gan arwain y tîm a greodd Brifysgol Glyndŵr, daeth yn Is-Ganghellor pan ddyfarnwyd statws prifysgol llawn yn 2008.

Meddai: “Rwy’n synnu fod cyfnod o amser mor hir wedi mynd heibio mor gyflym.

“Rwyf wedi mwynhau’r her hyd yma ac yn parhau i fwynhau’r her o ddatblygu prifysgol newydd yn unol â dyheadau a strategaethau Llywodraeth Cymru. 

“Cafodd y brifysgol ei chreu yng nghyd-destun datganoli, i hyrwyddo datblygiad diwydiannol a chyfiawnder cymdeithasol, ac edrychaf ymlaen at y blynyddoedd i ddod a llwyddiannau’r brifysgol yn y dyfodol.”

Bydd Syr Jon, a wnaed yn gymrawd anrhydeddus y brifysgol yn 2011, yn llywyddu dros seremonïau gwobrwyo’r brifysgol ac yn rhoi cyngor yn ei rôl fel Canghellor.

Meddai: “Rwy’n wastad wedi bod â pharch mawr tuag at Brifysgol Glyndŵr. Mae ganddi hunanhyder gwych o’i chwmpas ac mae wedi cyflawni pethau mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn sgil ei pherthynas gref â’r gymuned yng ngogledd ddwyrain Cymru. 

“Rôl gynrychioliadol yw hon i raddau helaeth, a gobeithiaf ei chyflawni hyd gorau fy ngallu, gan wneud defnydd o’m gwybodaeth am faterion sy’n effeithio ar Gymru a dyfodol Prifysgol Glyndŵr o’m cyfnod fel Ysgrifennydd Parhaol.”

Top