Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llawenydd myfyrwraig seicoleg ar ennill gwobr

Sue Lees with pic

Medi 7 2012

Dyfarnwyd gwobr prifysgol i fyfyrwraig a lwyddodd ym maes seicoleg er gwaethaf ei dallineb.

Dyfarnwyd Gwobr agoriadol yr Athro Alex Carson am fyfyriwr seicoleg y flwyddyn i Sue Lees, myfyrwraig blwyddyn gyntaf ar y cwrs gradd BSc (Anrh) Seicoleg, a achredwyd gan Gymdeithas Seicoleg Prydain, ym Mhrifysgol Glyndŵr. 

Dyfernir y wobr i fyfyriwr israddedig o unrhyw flwyddyn sydd wedi arddangos ymroddiad rhagorol i oresgyn anawsterau personol i lwyddo yn eu hastudiaethau.

Mae Sue, o Johnstown, yn fyfyrwraig aeddfed sydd wedi gwrthod gadael i’w dallineb ei rhwystro rhag cyflawni ei nod o ddilyn gyrfa mewn seicoleg.

Meddai: “Roeddwn i mor falch pan glywais fy mod i’n mynd i dderbyn Gwobr myfyriwr Seicoleg y flwyddyn yr Athro Alex Carson. Am y tro cyntaf yn fy mywyd wyddwn i ddim beth i’w ddweud, gan fod hyn yn gymaint o sioc i mi.

“Y nod oedd pasio’r flwyddyn gyntaf – wnesi i erioed feddwl y baswn yn derbyn gwobr. 

“Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb sydd wedi fy nghefnogi, yn enwedig yr adran seicoleg am eu holl anogaeth, a’r gweithiwr cefnogi a’m cefnogodd trwy’r flwyddyn.”

Dywedodd staff fod Sue yn ysbrydoliaeth i’w chydfyfyrwyr ac i’r tîm addysgu, a’i bod yn llawn haeddu cydnabyddiaeth am ei gwaith caled a’i hymroddiad.

Ychwanegodd Sue: “Roedd profiad y flwyddyn gyntaf yn anodd ac yn frawychus, o beidio gwybod beth i’w ddisgwyl.

“Ond trwy fynd i’r darlithoedd a dod i nabod y tiwtoriaid a myfyrwyr eraill, roedd yn brofiad da yn gyffredinol. 

“Roedd y tiwtoriaid yn dda iawn am esbonio beth oedd ei angen a’ch helpu os oedd angen cymorth arnoch chi.

“Cafodd popeth, o’r amserlen i’r darlithoedd, eu hesbonio’n eglur fel ein bod yn gwybod yn iawn beth oeddem yn ei wneud o ddydd i ddydd.”

Meddai’r Athro Chris Lewis, arweinydd academaidd Prifysgol Glyndŵr mewn seicoleg: “Mae’r adran seicoleg yma ym Mhrifysgol Glyndŵr wastad yn ymdrechu i fod y gorau am ymrwymiad a boddhad myfyrwyr.

“Adlewyrchwyd y genhadaeth yma pan ddaethom yn gyntaf yn y canllaw completeuniversity.com diweddar am foddhad myfyrwyr ac yn 10fed yn gyffredinol yn nhabl cynghrair y Guardian am seicoleg.

“Mae ein myfyrwyr yn chwarae rhan hanfodol yn y boddhad myfyrwyr yma – mae Sue Lees wedi bod yn ysbrydoliaeth i bawb o fewn seicoleg ac wedi cydweithio’n agos â’r tîm er mwyn sicrhau fod anghenion pawb yn cael eu cwrdd. Dymunaf bob llwyddiant i Sue gyda’u hastudiaethau yn y dyfodol.”

Mae gradd BSc (Anrh) Seicoleg Prifysgol Glyndŵr yn canolbwyntio’n drwm ar brofiadau ymarferol, gyda myfyrwyr, gan gynnwys Sue, yn defnyddio dynwaredwr hedfan, ystafell gwyddoniaeth fforensig, stiwdio darlledu sain a chanolfan darganfod gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr y brifysgol yn rheolaidd ar gyfer arbrofion ymarferol.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs, ewch i www.glyndwr.ac.uk neu dewch i ddiwrnod agored arfaethedig y brifysgol Ddydd Sadwrn, Medi 15.
Top