Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwobr rygbi’r undeb i Gary’r darlithydd

Gary S award news with pic

17 Hydref 2012

Mae darlithydd astudiaethau iechyd sy’n treulio ei amser hamdden yn datblygu rygbi’r undeb yng Ngogledd Cymru wedi cael ei enwi yn gydlynydd gwirfoddol y flwyddyn gan Rygbi’r Undeb Cymru.

Ymgymrodd Gary Stevenson, sy’n brif ddarlithydd mewn nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr, â’r rôl o gydlynydd dyfarnwyr gwirfoddol Gogledd Cymru 18 mis yn ôl fel rhan o ymgyrch i hybu rygbi’r undeb yn yr ardal.  

Yn swyddogol, mae’r rôl yn canolbwyntio ar drefnu dyfarnwyr ar gyfer gêmau rygbi’r undeb a threfnu’r swyddog cyfnewid ar gyfer gêmau cartref y Croesgadwyr, ond aeth ymroddiad Gary gam ymhellach wrth iddo hyfforddi a datblygu sgiliau dyfarnwyr.

Yn sgil hyn mae Gary wedi bod yn teithio ledled Gogledd Cymru yn mynychu gêmau gyda swyddogion addawol ac yn gweithio i ddenu dyfarnwyr iau i’r gêm, o 14 oed i fyny.

Yn gyn-chwaraewr ieuenctid gyda’r Rochdale Hornets ac yn gefnogwr oes o’r Salford City Reds, mae Gary, sy’n 57, wedi bod yn ddyfarnwr rygbi’r undeb ers iddo roi’r gorau i chwarae’r gêm dros 15 mlynedd yn ôl.

 “Cefais fy synnu pan glywais am y wobr,” meddai Gary. “Ond mae’n braf gwybod eich bod yn cael rhywfaint o gydnabyddiaeth os ydych yn gwneud mwy nag y disgwylir gennych chi.

“Mae’r gêm yn dechrau tyfu o ddifri yma yng Ngogledd Cymru, ac mae’n braf bod yn rhan o hynny. Mae Matt Pritchard, swyddog Datblygu Rygbi’r Undeb yng Nghymru, wedi mynd o nerth i nerth wrth ddatblygu rygbi’r undeb yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi bod yn brofiad gwych gweithio gydag ef. Erbyn hyn mae gennym bum tîm lleol, a chynhaliwyd Gêm Derfynol Pencampwriaeth Rygbi’r Undeb Gogledd Cymru ym Mae Colwyn eleni, yn dilyn tymor undeb, felly rydym yn cyrraedd y nod o ran y seilwaith angenrheidiol. Yr hyn sydd angen i ni ei wneud yn awr yw mynd ati i sefydlu timau ieuenctid. Byddai’n wych pe gallai’r clybiau amatur lleol ddarparu’r doniau lleol ar gyfer tîm y Croesgadwyr, sy’n chwarae ar lefel uwch yn y Bencampwriaeth yn stadiwm y brifysgol.”

Bu Gary yn ddylanwadol wrth ddatblygu cysylltiadau’r brifysgol â Rygbi’r Undeb yng Nghymru pan brynwyd Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr ym mis Gorffennaf 2011.

Y mae hefyd yn gweithio fel llysgennad rygbi’r undeb ar ran y brifysgol, gan ddatblygu cysylltiadau’r brifysgol gyda’r gêm.

Ychwanegodd Gary: “Fy ngobaith mawr yw y gallwn sefydlu tîm myfyrwyr rygbi’r undeb yma yn y brifysgol. Credaf fod hyn yn rhywbeth y gallwn ei gyflawni o fewn y ddwy neu dair blynedd nesaf.

“Mae’r brifysgol yn dod yn bartner allweddol mewn cefnogi datblygiad rygbi’r undeb yn y gymuned leol ac rwyf hefyd yn gobeithio datblygu cysylltiadau pellach yn unol â’n harbenigedd mewn gwyddorau iechyd. Er enghraifft, rwyf wrthi’n ystyried a all rygbi’r undeb weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar brosiectau iechyd ac a allai ein tîm gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff ddatblygu modiwl i ddyfarnwyr o fewn eu rhaglenni hyfforddi chwaraeon a gwyddorau chwaraeon.”

Ymunodd Gary â Phrifysgol Glyndŵr ym mis Tachwedd 1999, fel uwch ddarlithydd mewn nyrsio i ddechrau. Cyn hynny, bu’n gweithio i Fwrdd Cenedlaethol Nyrsio a Bydwreigiaeth Cymru fel cynghorydd nyrsio plant ac oedolion cenedlaethol. Cyn mentro i’r byd academaidd, bu’n gweithio mewn nifer o swyddi nyrsio clinigol ar ôl iddo gymhwyso fel nyrs yn 1978. 

Cyflwynir gwobr cydlynydd gwirfoddol y flwyddyn i Gary yng ngêm ryngwladol rygbi’r undeb Cymru v Lloegr yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Ddydd Sadwrn 27 Hydref 2012.   

Mae tocynnau ar gyfer y gêm yn costio £15 i oedolion a £7.50 am gonsesiynau. Am fwy o wybodaeth neu i archebu tocynnau, ewch i http://www.walesrugbyleague.co.uk/match_day/tickets
Top