Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Graddedigion yn cael cyngor gyrfaol gan arbenigwyr busnes

Graduate bus advice with pic

Medi 25 2012

Cafodd graddedigion sydd â’u bryd ar gychwyn eu busnesau eu hunain gyngor gan bedwar busnes lleol.

Cymrodd deuddeg o bobl ran mewn cystadleuaeth brolio busnes a arianwyd gan Brifysgol Glyndŵr, Cyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru.

Treuliodd y graddedigion bum niwrnod dros gyfnod o bythefnos ar gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr yn datblygu syniadau mewn gweithdai wedi’u harwain gam Adran Asedau a Datblygiad Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, cyn cyflwyno eu syniadau gerbron panel o bobl fusnes. 

Derbyniodd yr enillydd, Becky Knox, docynnau defnydd ysgrifennu gwerth £250, gyda’r ail-oreuon, Andrew Gallanders a Sarah Jones, yn derbyn tocynnau gwerth £100 yr un.

Roedd y syniadau un cynnwys busnesau llyfrau plant, siop goffi, becos a datrysiadau TG, ac un yn arbenigo mewn deintyddiaeth ceffylau.

Roedd y panel yn cynnwys Granville Bell, o Easy Chemicals Ltd, Yr Wyddgrug; Vicky Davies, o Handelsbanken, Wrecsam; Tim Mitchell, partner yng nghwmni Cyfrifwyr Siartredig a Chynghorwyr Busnes McLintocks; a Neil Bevan, cyfarwyddwr Marchnata a Chynllunio Hunter Bevan, wedi’i leoli yn Knockin, Swydd Amwythig.

Helpodd Susan Hughes, rheolwyr rhaglenni a chytundebau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, i drefnu’r digwyddiad gyda Karen Lennox, pennaeth gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr. Trefnwyd y gweithdai gan Matthew Woodhead o Woodhead Consulting ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’u cefnogi gan Liz Wallens, swyddog datblygu busnes gyda’r cyngor.

Meddai: “Dywedodd pob un o’r graddedigion fod y digwyddiad yn gyfan gwbl werth chweil. Rhoddodd y cyfle i wneud defnydd o wybodaeth a phrofiad pobl fusnes leol olwg newydd iddynt ar eu busnesau. Cawsant gyngor gwerthfawr, ac roedden nhw i gyd ar eu hennill yn hynny o beth. 

“Mae’r menter yn ymwneud â chefnogi twf economaidd yng Nghymru – annog pobl i gychwyn eu busnesau eu hunain a fydd yn creu swyddi yma. Gobeithio ein bod ni, mewn ffordd fechan, wedi cyfrannu at y nod hwnnw.

“Roedd y digwyddiad yn beilot a gafodd dderbyniad da iawn gan y graddedigion. Rydym yn gobeithio ychwanegu at lwyddiant y prosiect hwn a chael mwy o nawdd ariannol gan Lywodraeth Cymru i redeg yr her menter graddedigion yma yn y flwyddyn newydd.”

Top