Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gêm Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair yn cael ei chynnal yn Wrecsam

RWC with pic welsh
22 Mawrth 2012

Bydd un o gemau Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair yn 2013 – Cymru yn erbyn yr Unol Daleithiau – yn cael ei chynnal yn lleoliad enwog Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Cafodd amserlen y bencampwriaeth ar gyfer Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2013 ei chyhoeddi yng Nghaerdydd heddiw, a bydd y gêm Grŵp D rhwng y cyd-gynhalwyr Cymru a newydd-ddyfodiaid Cwpan y Byd, UDA, yn cael ei chynnal yma yn Wrecsam.

Bydd un o gemau rownd gogynderfynol y gystadleuaeth hefyd yn cael ei chwarae yng Nghae Ras Prifysgol Glyndŵr.
Yn ystod y gystadleuaeth hefyd bydd tîm cenedlaethol Cymru yn cael ei leoli yn Wrecsam, a bydd y dref yn ganolfan ac yn fan ymarfer ar eu cyfer. Mae llawer o bobl o’r farn mai’r gystadleuaeth Cwpan y Byd hon fydd y fwyaf a’r orau hyd yma.

Y stadiwm hon yw’r maes chwaraeon rhyngwladol hynaf yn y byd sy’n dal i gael ei ddefnyddio a bydd yn cynnal gemau Cwpan y Byd am yr ail dro ar ôl i gêm Cymru yn erbyn Ynysoedd Cook gael ei chynnal yno yn ystod Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair yn 2000.

Y ‘Tomahawks’ yw llysenw tîm yr Unol Daleithiau a dyma’r tro cyntaf iddynt gystadlu yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair, ar ôl llwyddo i drechu Jamaica a De Affrica a chymhwyso i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Y gêm hon fydd yr ail dro i’r ddau dîm chwarae yn erbyn ei gilydd. Y tro diwethaf iddynt wneud hynny oedd ym mis Mehefin 1995, yn Philadelphia, pan lwyddodd Cymru i fynd â hi o 66 -10. Ers hynny, mae’r gêm wedi mynd o nerth i nerth yn yr Unol Daleithiau gan fod y wlad wedi datblygu cynghrair wladol gadarn. Mae’r tîm cenedlaethol hwythau wedi cymryd camau breision dan arweiniad eu rheolwr, Matthew Elliot, cyn-hyfforddwr Bradford.

Lawrence Isted yw Pennaeth yr Adran Lles a Datblygu Cymunedol yng Nghyngor Wrecsam ac meddai:

“Bu llawer o gyffro yn Wrecsam ers inni glywed yn swyddogol y bydd rhai o gemau Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair yn cael eu chwarae yn y dref.

“Rydym wrth ein bodd bod tîm Cymru wedi dewis cael eu man hymarfer yn Wrecsam. Mae gan y Fwrdeistref Sirol gyfleusterau chwaraeon gyda’r gorau yn y byd, sy’n cynnwys Stadiwm Chwaraeon Queensway, lle bydd canolfan y tîm cenedlaethol.

“Bydd y gystadleuaeth hon yn achlysur nodedig ym myd chwaraeon, ac yn ei sgil fe ddaw manteision ariannol i’r rhanbarth. Mae gan Wrecsam beth wmbredd i’w gynnig o ran gwestai, bwytai, tafarnau a gweithgareddau hamdden - a bydd pob un ohonynt yn cael hwb aruthrol pan fydd y gystadleuaeth ar fynd.

“Rydym hefyd yn edrych ymlaen at groesawu ‘Tomahawks’ yr Unol Daleithiau i Wrecsam, ac fe gânt groeso cynnes gan bobl Wrecsam a Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd rydym wrthi’n trefnu llawer o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn y cyfnod cyn y gystadleuaeth a phan fydd hi ar fynd hefyd. Rydym am i bawb deimlo eu bod yn rhan o’r achlysur bendigedig hwn.”

Yr Athro Michael Scott yw Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr, ac meddai: “Rydym yn hynod falch y bydd Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn cynnal digwyddiad mor nodedig. Mae’r Stadiwm yn gyfleuster cymunedol sy’n prysur ennill ei blwyf fel lleoliad o bwys ym myd rygbi’r gynghrair proffesiynol. Mae hefyd yn lleoliad blaenllaw yng Ngogledd Cymru ar gyfer cynnal gornestau chwaraeon o safon fyd-eang.

“O gofio mai Cymru fydd yn chwarae yno, bydd y gêm yn fwy arbennig fyth. Felly gobeithio y bydd pobl Cymru yn dod yn llu i gefnogi eu gwlad.”

David Niu yw Llywydd Rygbi’r Gynghrair Cenedlaethol America ac meddai:

"Mae Rygbi’r Gynghrair Cenedlaethol America yn falch o glywed y bydd Tomahawks yr Unol Daleithiau yn chwarae yn Wrecsam yn ystod Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2013.

“Bydd y tîm wedi’i leoli ym Mwrdeistref Halton, a Thref Widnes pan fydd y gystadleuaeth yn mynd rhagddi ac felly rydym wedi cael lleoliad perffaith ar gyfer chwarae yn erbyn Cymru.

“Rydym yn ystyried ein hunain yn arloeswyr ym myd rygbi’r gynghrair yn UDA, ac felly fe wyddom o’r gorau bod Cymru wedi magu llu o dimau a chwaraewyr bendigedig. Wrth wneud hynny, mae’n rhaid eu bod hwy wedi cael anogaeth a chefnogaeth ardderchog gan y gymuned leol a’r cefnogwyr hefyd.

“Rydym yn gobeithio y gallai’r Tomahawks feithrin yr un diddordeb angerddol ymhlith pobl America er mwyn iddynt roi cefnogaeth i’n tîm a’n gwlad wrth inni gymryd rhan, am y tro cyntaf un, yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair. Edrychwn ymlaen at weld pob un ohonoch cyn bo hir. ‘Ymlaen â chi – y Tomahawks!’ ”

Bydd y bencampwriaeth yn cychwyn yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd gyda diwrnod cyntaf ysblennydd a fydd yn cynnwys seremoni agoriadol, yna gêm rhwng Cymru a’r Eidal, ac wedyn i gloi’r diwrnod fe gynhelir gornest rhwng Awstralia a Lloegr, sef cyd-gynhalwyr y bencampwriaeth.

Mae pedair gwlad ar ddeg wedi cymhwyso i gymryd rhan yn y rowndiau terfynol, a gaiff eu darlledu i 120 o wledydd ym mhedwar ban y byd. Byddant yn cystadlu â’i gilydd mewn pedwar grŵp fel a ganlyn:

Grŵp A: Awstralia, Lloegr, Fiji, Iwerddon;
Grŵp B: Seland Newydd, Ffrainc, Papua New Guinea, Samoa;
Grŵp C: Yr Alban, Tonga, Yr Eidal;
Grŵp D: Cymru, Ynysoedd Cook, UDA.

Disgwylir y bydd hanner miliwn a rhagor o bobl yn gwylio’r 28 gêm yn fyw yn ystod cyfnod o chwe wythnos yn nhymor yr hydref 2013. Bydd 20 miliwn o wylwyr eraill, o 120 wlad, yn gwylio’r gemau o amgylch y byd hefyd.

Gallwch roi eich cefnogaeth i Wrecsam 2013 trwy fynd at y dudalen Gweplyfr swyddogol yn www.facebook.com/rugbywrexham2013

Top