Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dim cwynion cyfiawn, yn ôl yr ombwdsman

25 Medi 2012

Mae arweinwyr Prifysgol Glyndŵr wedi croesawu ffigyrau sy’n dangos na chynhaliwyd unrhyw gwynion yn ei herbyn gan ombwdsman addysg uwch yn ystod y flwyddyn galendr ddiwethaf.

Penderfynodd Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA), sy’n adolygu cwynion ac apeliadau myfyrwyr, nad oedd unrhyw un o’r achosion a wnaethpwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn 2011 yn gyfiawn.

At ei gilydd, caeodd yr OIA saith cwyn yn ymwneud â’r brifysgol, gyda phedwar heb fod yn gymwys i gael eu hystyried gan yr ombwdsman, a thri heb fod yn gyfiawn neu ddim ond yn rhannol gyfiawn. 

Meddai Gillian Bridgett, Cofrestrydd Academaidd Prifysgol Glyndŵr: “Mae’n galonogol nodi na chafodd unrhyw un o’r nifer fechan o gwynion a wnaethpwyd gan fyfyrwyr i’r OIA eu cynnal yn 2011.

“Mae’r brifysgol yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i unrhyw faterion a godir gan fyfyrwyr. Mae’r ffigyrau yn atgyfnerthu ein hyder yn y gweithdrefnau trylwyr, a weithredir yn deg, ar gyfer delio gyda chwynion ac apeliadau myfyrwyr.” 

Gall myfyrwyr wneud cwynion am ystod o resymau, gyda’r mwyafrif yn ymwneud yn genedlaethol â statws academaidd myfyriwr. Adlewyrchwyd hyn yn y ffigyrau ar gyfer Prifysgol Glyndŵr.

Ychwanegodd Gillian: “Tra bod ffigyrau’r OIA yn rhai cadarnhaol ar gyfer 2011, nid ydym yn hunanfodlon o gwbl a byddwn yn parhau i weithio ar hybu profiad y myfyrwyr a sicrhau fod y prosesau sydd gennym mewn grym yn dal i fod yn effeithiol ac yn deg i gwynwyr unigol ac i’r corff myfyrwyr ehangach fel ei gilydd.”  

Top