Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Digwyddiad sy’n edrych ar effaith ysmygu ar olwg

15 Tachwedd 2012

Gallai pwysleisio effaith ysmygu ar olwg fod yn fwy effeithiol wrth atal pobl ifanc rhag ysmygu na rhybuddion iechyd traddodiadol, yn ôl y sôn.

Cred ymchwilwyr y gellid dylanwadu ar ysmygwyr i newid eu harferiad trwy ddangos modelau cyfrifiadurol soffistigedig iddynt sy’n adlewyrchu’r gwahaniaeth y bydd ysmygu hirdymor yn ei wneud ar ba mor hen y maent yn edrych.

Dan arweiniad yr Athro Sarah Grogan ym Mhrifysgol Swydd Stafford, mae tîm wedi cynnal ymchwil oedd yn cynnwys dangos i ddynion a merched sut maent yn debygol o heneiddio o ganlyniad i ysmygu, yn ogystal â chyflyrau croen sy’n gysylltiedig â dinoethiad i’r haul.

Bydd yr Athro Grogan a’i chydweithwyr yn cyflwyno eu canlyniadau fel rhan o gyfres o seminarau yn Wrecsam, a drefnwyd gan Ganolfan Ymchwil Iechyd, Lles a Chymdeithas Prifysgol Glyndŵr.

Yn ôl Dr Lynne Kennedy, darllenydd mewn iechyd cyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd yn ogystal â staff a myfyrwyr y brifysgol.

Meddai: “Mae ysmygu wrth gwrs yn her enfawr i iechyd cyhoeddus. Ni ellir tanbrisio’r baich cymdeithasol ac ariannol, ac eto mae’n amlwg fod llawer o ymgyrchoedd iechyd yn syrthio ar glustiau byddar ymhlith pobl ifanc yn enwedig. 

“Gall peryglon sy’n ymwneud ag iechyd ymddangos yn rhy ddieithr a phell oddi wrth fywyd bob dydd – dim ond yn nes ymlaen yn eu bywydau y mae pobl yn edifarhau’r penderfyniadau a wnaethont pan oedden nhw’n iau.

“Trwy ddangos effeithiau ysmygu a gor-ddinoethiad i’r haul ar olwg pobl, mae yna gyfle i gyffwrdd ar bryderon sefydledig pobl ifanc ynglŷn â dal i edrych yn ifanc.” 

Mae’r dechnoleg yn gweithio trwy ‘morffio’ delweddau o wynebau er mwyn dangos effaith gwahanol lefelau o ymddygiad.

Meddai Dr Kennedy: “Nid yw’r Athro Grogan a’i thîm yn dadlau y dylid cefnu ar rybuddion traddodiadol am ganser, clefyd y galon, strôc ac afiechydon eraill. Fodd bynnag, fe fyddant yn dod i’r casgliad y gallai morffio cysylltiedig-â-golwg fod yn ychwanegiad defnyddiol i ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus yn y dyfodol.”

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Ddydd Mercher, Chwefror 20, ac yn un o saith seminar yn y gyfres. Yn y gyntaf, a gynhelir ddydd Mercher nesaf (Tachwedd 21), bydd Dr Marjorie Lloyd, uwch ddarlithydd mewn nyrsio iechyd meddwl, yn rhoi sgwrs o’r enw Datblygu Methodoleg ar gyfer Ymarfer Person-Ganolog. 

Mae’r digwyddiad, a gynhelir rhwng 12.30pm a 1.30pm, yn canolbwyntio ar ei hymchwil PhD sy’n edrych ar dementia a chyflyrau iechyd meddwl cysylltiedig.

Bydd y seminarau eraill yn edrych ar bynciau yn cynnwys nyrsys arbenigol a gofal lliniarol.

Top