Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dathlu cynllun awtistiaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr

23 Ebrill 2012

Cafodd canlyniad menter dwy-flynedd i ddarparu gwell cyfleoedd mewn addysg a chyflogaeth i bobl ifanc gydag anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD) ei ddathlu ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Lansiwyd Deis Cyfle, sy’n golygu ‘cyfle’ mewn Gaeleg a Chymraeg, yn 2010 gan Autism Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith darparwyr addysg a chyflogwyr.

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Awtistiaeth Iwerddon, darparodd y mudiad gyfres o ddefnyddiau hyfforddi a chyngor i athrawon, cyflogwyr ac asiantaethau hyfforddi.

Roedd dathliad Dydd Gwener, Edrych ar Gyfleoedd Ar Ôl Ysgol, yn cynnwys gweithdai gan bobl ifanc gydag ASD o ysgolion yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Mynychwyd y digwyddiad, a drefnwyd gan Brifysgol Glyndŵr ac Autism Cymru, gan gyrff cyflogaeth ac anabledd yn ogystal.

Arianwyd prosiect Deis Cyfle yn rhannol gan raglen Cymru ac Iwerddon o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 2007-13.

Meddai Lynn Plimley, pennaeth ymchwil a phartneriaethau Autism Cymru: “Rwy’n falch dros ben fod gymaint o bobl wedi mynychu’r digwyddiad. Rydym wedi cyflawni popeth yr oeddem wedi bwriadu ei wneud gyda Deis Cyfle, gan roi ystod gwell o gyfleoedd i bobl gydag ASD am weddill eu bywydau. Mae dros 5,000 o bobl wedi mynychu digwyddiadau Deis Cyfle yn ystod y tair blynedd diwetha ac rydym wedi gweithio gyda phobl hynod o ddawnus ar y sbectrwm awtistig.”

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae Prifysgol Glyndŵr yn lleoliad addas iawn i gynnal digwyddiad o’r math yma. Mae hon yn brifysgol sydd â hanes o wneud addysg uwch yn agored i bawb. Fe ddywedon ni ddeng mlynedd yn ôl fod arnom eisiau bod yn brifysgol sydd yn agored i bawb ond doedd neb yn ein credu. Fe ddywedon nhw nad oedd hynny’n bosib, ond mae’r nifer o bobl gydag anableddau sy’n astudio yma wedi cynyddu bedair-gwaith drosodd yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae’n fwy na dim ond dod â phobl i’r brifysgol, mae’n golygu eu gwneud  yn llwyddiannus hefyd. Mae ein myfyrwyr ag anableddau yn gadael y brifysgol yn gallu cystadlu ar yr un lefel â graddedigion eraill, ac y llynedd cafodd dau o’r myfyrwyr hynny raddau dosbarth cyntaf.  

“Diolch i waith Autism Cymru a Llywodraeth Cymru, mae Cymru yn rhyngwladol flaenllaw yn creu cyfleoedd i bobl awtistig. Cofiwch hefyd mai Cymro a sefydlodd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol – ac mae Cymru sy’n dal i yrru’r gwasanaeth iechyd yn ei flaen heddiw. Heddiw yw diweddglo prosiect dwy flynedd ond bydd y gwaith yn parhau ac rwy’n hyderus y bydd yn llwyddiant.”

Meddai Lesley Griffiths AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Pleser o’r mwyaf oedd cael fy ngwadd i agor Edrych ar Gyfleoedd Ar Ôl Ysgol. Yn Llywodraeth Cymru rydym yn ymroddedig i annog cyrff i gydweithio’n agosach ac mae’n dda fod y prosiect wedi bod yn un mor gydweithredol. Mae’n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddod â phobl gydag ASD i addysg uwch a’r gweithlu, felly mae prosiectau fel hyn yn bendant i’w croesawu.”

Meddai Robert Lloyd Griffiths, Llysgennad Cyflogaeth Awtistiaeth Cymru: “Mae’n bleser ac yn anrhydedd aruthrol, wrth i mi deithio o gwmpas Cymru, i ledaenu’r gair am y gwahaniaeth cadarnhaol y mae pobl gydag anhwylder sbectrwm awtistig yn gallu ei wneud yn y gweithle. Rydym yn gyrru hyn yn ei flaen yng Nghymru i fod yn esiampl ar y llwyfan rhyngwladol.”

Mynychwyd y digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr gan 12 disgybl o Ysgol Uwchradd Argoed a fu’n gysylltiedig â phrosiect Deis Cyfle. Cyflwynodd y disgyblion weithdy o’r enw Asperger’s ASD a Mi, ble’r oeddem yn siarad am eu profiadau yn yr ysgol a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol. Meddai Clare Liddy, yr athrawes sy’n gyfrifol am yr adnodd Asperger’s yn Argoed: “Rydym yn falch tu hwnt o’n pobl ifanc ragorol.”

Top