Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darlith i ganolbwyntio ar agenda cyfiawnder cymdeithasol

Ionawr 4 2012

Materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc a phobl oedrannus yng Nghymru fydd canolbwynt darlith am ddim ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Bydd y ddarlith, Cynhwysiad Cymdeithasol a Phwysigrwydd Gwrando, yn gwneud defnydd o ganfyddiadau astudiaethau wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a fu’n canolbwyntio ar ddarganfod llawenydd, ofnau a disgwyliadau’r ddau grŵp.   

Bydd y ddarlith yn cael ei rhoi gan yr Athro Odette Parry, Athro mewn Lles Cymdeithasol a Chyfiawnder Cymunedol, a fydd yn trafod pwysigrwydd gwrando ar leisiau aelodau difreintiedig cymdeithas er mwyn deall eu hymddygiad.

Yn draddodiadol, mae ymchwil sy’n canolbwyntio ar bobl o bob cefndir yn dueddol o anwybyddu eu lleisiau, yn ôl yr Athro Parry, gan ddewis yn hytrach i faentumio damcaniaethau gan ymchwilwyr am ymddygiad dynol cyn mynd ati i’w profi yn drylwyr a gwyddonol. 

Y ddarlith, a gynhelir Ddydd Iau 26 Ionawr, yw’r drydedd yng Nghyfres o Ddarlithoedd Agoriadol Athrawol 2011/2012 Prifysgol Glyndŵr.

Meddai Katie Dutton, cydlynydd digwyddiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Fel prifysgol i gymuned gogledd ddwyrain Cymru, mae’n bleser gennym roi cyfle i’r cyhoedd glywed gan un o’n hathrawon coleg mwyaf nodedig.

“Mae sgwrs yr Athro Parry yn arbennig o arwyddocaol gan fod Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i gyflawni cynhwysiad cymdeithasol. Mae’n argoeli i fod yn ddarlith ddifyr tu hwnt.”

Mae’r sgwrs am ddim i’w mynychu ac yn cychwyn am 7pm ar 26 Ionawr yng Nghanolfan Catrin Finch ar gampws Wrecsam y brifysgol.

Gellir archebu trwy ebostio darliths@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293466.

Cynhelir dwy ddarlith arall yn y gyfres yn nes ymlaen eleni.

Bydd yr Athro Christopher Alan Lewis, Athro mewn Seicoleg, yn siarad Ddydd Iau 26 Ebrill 2012 am Iechyd Meddwl, Crefydd a Diwylliant. Bydd y ddarlith yn edrych ar effeithiau credoau ac arferion crefyddol ar ddiagnosis a mynychter anhwylderau seicolegol. 

Ddydd Iau 7 Mehefin, bydd darlith yr Athro Patrick Costello, Athroniaeth yn Mynd i’r Ysgol: datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol, rhesymu a dadlau mewn addysg, yn cloi cyfres 2011/12. Mae’r Athro Costello yn Athro mewn Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Glyndŵr a bydd yn trafod pwysigrwydd dysgu athroniaeth mewn ysgolion a hyrwyddo meddwl yn effeithiol ymhlith plant ifanc.  

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau arfaethedig Prifysgol Glyndŵr, ewch i www.glyndwr.ac.uk

* Noder mai yn Saesneg y cynhelir y darlithoedd

Top