25 Gorffenaf 2012

Cynhelir cwrs haf Ewropeaidd ar Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, rhwng 30 Gorffennaf a 10 Awst.

Bydd y Consortiwm Hyfforddi Ewropeaidd - Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd, ar y cyd â Phrifysgol Glyndŵr, yn croesawu 26 o gyfranogwyr o 10 o wledydd Ewropeaidd gwahanol (yn cynnwys dau o Ganada). Bydd 10 o athrawon ac academyddion blaengar yn mynychu’r 21ain cwrs haf sy’n dwyn y teitl ‘Asedau ar gyfer Iechyd’.

Mae a wnelo dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar asedau â ffactorau sy’n cefnogi iechyd a lles.

Caiff yr Ysgol Haf ei lansio’n ffurfiol ddydd Llun 30 Gorffennaf gyda Symposiwm Ewropeaidd Arbennig ar Asedau ar gyfer Iechyd. Mae’r ysgol haf wedi’i thargedu at lunwyr polisïau, academyddion a gweithwyr y sector gwirfoddol sydd â diddordeb mewn trin a thrafod theori ac ymarfer ymagwedd sy’n seiliedig ar asedau tuag at iechyd. 

Meddai Andrew Jones Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ‘Rwy’n croesawu’r ffaith bod y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn y Gogledd eleni, a bydd yn rhoi cyfle gwych i ni drafod materion iechyd cyhoeddus pwysig gydag ystod o wahanol bobl o amrywiol gefndiroedd. Cawn bersbectif Ewropeaidd ar wella iechyd a lles a chyfle i rannu’r cyfleoedd a’r heriau yr ydym yn eu hwynebu o ran datblygu’r agenda hon.”

Meddai Dr Lynne Kennedy, Darllenydd Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Glyndŵr a Thiwtor y Consortiwm Hyfforddi Ewropeaidd:

“Mae systemau meddygol a gofal iechyd traddodiadol yn canolbwyntio ar glefyd a salwch. Yn groes i hynny, mae’r model asedau yn tueddu i bwysleisio gallu a chapasiti sy’n hyrwyddo hunan-fri unigolion a chymunedau gan arwain at lai o ddibyniaeth ar wasanaethau proffesiynol.

“Mae hwn yn gyfle gwych i’r bobl hynny sy’n llywio’r agenda hwn drafod y cyfleoedd a’r heriau gydag arbenigwyr rhyngwladol a chenedlaethol.”

Ymysg y siaradwyr mae:

Mary Burrows, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,

Andrew Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bengt Lindstrom, Athro Salutogenisis, NTNU Trondheim, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy

Yr Athro John Ashton, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cumbria

Dr Antony Morgan, Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan Rhagoriaeth Iechyd Cyhoeddus NICE ac awdur ‘Assets Based Approaches Health’

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer y Symposiwm. Gallwch archebu lle drwy anfon e-bost a a.scard-jones@glyndwr.ac.uk