Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Clybiau a chymdeithasau wrth galon profiad myfyrwyr heddiw

Clubs and societies welsh text

Ymddangosodd yr erthygl yma gan Lynda Powell, cyfarwyddwr rheoli campws a gwasanaethau masnachol Prifysgol Glyndŵr, yn y Western Mail yn wreiddiol.

A YW natur bywyd myfyrwyr yn newid yn ein prifysgolion?

Dros y degawdau rydym wedi dod yn gyfarwydd â phenawdau ffiaidd yn sôn am weithgareddau nosol pobl ifanc wedi’u rhyddhau o oruchwyliaeth eu rhieni a’u denu gan yr addewid o alcohol rhad.

Mae wedi hybu delwedd ystrydebol o fywyd myfyrwyr sydd, mewn gwirionedd, ymhell o fod yn wir. Nid oes gan y mwyafrif helaeth o fyfyrwyr yr arian, yr amser na’r awydd i ymdrybaeddu mewn nosweithiau gwyllt di-rifedi.

Wedi dweud hynny, mae cymdeithasu yn rhan bwysig o brofiad prifysgol – er bod llawer mwy i hynny na noson ar y sbri.

Efallai nad clybiau a chymdeithasau yw’r pethau cyntaf sy’n dod i’r meddwl o safbwynt allanol, ond maent wedi chwarae rhan annatod ym mywyd prifysgol ers cenedlaethau. Ymhell o gael eu gwthio i’r naill ochr gan ddiddanion cystadleuol a thwf technoleg, mae’r cysylltiadau cymdeithasol hanfodol hyn yn gryfach nag erioed.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae’r nifer o gymdeithasau wedi mwy na dyblu, gyda myfyrwyr yn dod ynghyd i ddathlu eu hoffter o bopeth o ffotograffiaeth i flasu caws.  

Gan fod myfyrwyr yn ymwybodol iawn o faterion ariannol, efallai eu bod yn gweld grwpiau cymdeithasol fel cyfle i gael hwyl a chyfarfod pobl newydd am lai. Mae gan fyfyrwyr hefyd fwy o ddiddordeb nag erioed mewn ychwanegu’r elfennau hanfodol hynny at eu CVs a allai wneud gwahaniaeth yn y farchnad swyddi. Mae ymgymryd â swydd gyfrifol mewn clwb neu gymdeithas yn darparu cyfle o’r fath.

Ai dyma’r diwedd i fariau myfyrwyr? Dim o gwbl. Er hynny, mae yna dueddiad i wneud i gyfleusterau o’r fath fod yn fwy na lle rhad i feddwi ar Ddydd Sadwrn.

Gyda lansiad Clwb y Canmlwyddiant yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr, rydym wedi cymryd cam pendant tuag at wneud bar y myfyrwyr yn lle mwy cynhwysol ac aml-bwrpas.

Yn ogystal â sicrhau fod yna gyfleoedd ar gyfer nosweithiau clwb a cherddoriaeth fyw, rydym wedi gwneud gweithgareddau yn ystod y dydd yn rhan flaenllaw o ailddatblygiad y clwb.

Mae bwydydd am brisiau isel yn cydfynd â’n dewisiadau arlwyo yn ystod y dydd, gan roi mwy o ddewis i fyfyrwyr. Mae man astudio tawel yn golygu y gellir defnyddio’r bar gydol y dydd gan gynnig man cyfarfod i grwpiau.

Yn y cyfamser, ar ddyddiau gêmau, mae dilynwyr CPD Wrecsam a thîm rygbi cynghrair y Croesgadwyr yn defnyddio’r bar fel man cyfarfod, sy’n rhan fawr o’u diwrnod. Rydym wedi cadw llawer o gofroddion chwaraeon a thema bar chwaraeon cyffredinol er mwyn dod â’r ddwy elfen ynghyd.  

Nid ni yw’r unig rai i geisio cael mwy allan o’n bar myfyrwyr – ar draws y sector gwelir cynnydd yn y niferoedd o siopau coffi a mannau cyfarfod anffurfiol sy’n mynd tu hwnt i’r undeb myfyrwyr arferol. Pwy a ŵyr, efallai un diwrnod y bydd y newid agwedd yma yn cael ei adlewyrchu yng nghanfyddiad y cyhoedd o fywyd myfyrwyr.

Top