Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Breuddwyd ffagl Olympaidd Kay yn ysbrydoliaeth i eraill

Kay Geary welsh with pic

28 Mai 2012

BYDD MYFYRWRAIG ysbrydoledig y mae ei gwaith cymunedol wedi helpu i ysbrydoli pobl ifanc yn arwain y ffordd fel fflamgludydd Olympaidd.

Yn union cyn ei phen-blwydd yn 16, dywedwyd wrth Kay Geary, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Glyndŵr, y byddai sgoliosis, cyflwr sy’n ymwneud â gwargrymedd, yn gwasgu ei hysgyfaint yn y pen draw pe na bai’n cael ei drin.

Cafodd lawdriniaeth fawr, a phum mlynedd yn ddiweddarach bydd yn cludo’r ffagl trwy Shotton yfory (Dydd Mawrth, Mai 29), ar ei ffordd i Lundain.

Mae Kay, 21, o Upton, Cilgwri yn mlwyddyn olaf ei gradd astudiaethau ieuenctid a chymuned ac yn gweithio fel gweithiwr drama sesiynol gyda phobl ifanc 13-19 oed yn Theatr Ieuenctid Cilgwri, Penbedw.

Cafodd ei henwebu fel fflamgludydd gan ei ffrind, Bethan Lewis.

Meddai Kay: “Fûm i erioed yn ffan mawr o chwaraeon, ond mae’n anhygoel meddwl fy mod i’n mynd i gymryd rhan yn y Gêmau Olympaidd yn fy ngwlad fy hun.

“Soniodd Bethan am yr enwebiad wrtha’i fis Mehefin y llynedd ond wnes i ddim meddwl am eiliad y baswn yn cael fy newis.   

“Nid yw’n gwneud synnwyr meddwl y byddai rhywun fel fi yn cael ei dewis i gludo’r ffagl Olympaidd, ond bydd yn ddiwrnod balch iawn i mi serch hynny – fedra’i ddim aros.

“Dwi’n cofio clywed y baswn i ffwrdd o’r ysgol am ddau neu dri mis ar ôl y llawdriniaeth, ond roeddwn i’n ôl o fewn pythefnos – roeddwn i’n benderfynol o gwblhau fy arholiadau TGAU doed a ddelo.  

“Fy anabledd i oedd yn dod gyntaf yn yr ysgol bob amser – pobl yn dweud wrtha’i na faswn i’n gwneud unrhyw beth nac yn cyflawni unrhyw beth yn fy mywyd, ond mae pawb yn Theatr Ieuenctid Cilgwri wedi bod yn gefnogol iawn, yn fy annog i gyflawni beth bynnag yr oeddwn eisiau ei gyflawni.

“Fydda’i byth yn medru esbonio pa mor ddiolchgar ydw i iddyn nhw, gan iddyn nhw drawsnewid fy mywyd i go-iawn.

“Wnaeth fy rhieni erioed fy lapio i mewn gwlân cotwm – cefais fy magu i wneud beth bynnag oedd yn mynd â ’mryd – a phan ydw i wedi mynd ar drywydd rhywbeth yr ydw i eisiau ei wneud, maen nhw wedi helpu i’w wireddu.

Ychwanegodd Kay: “Fy chwaer fawr Emma ydi fy mhrif rôl-model, ers erioed. Mae hi’r math o berson sy’n wastad wedi mynd amdani i gyflawni ei nodau a dwi eisiau gwneud yr un peth! Dwi’n mawr obeithio y bydd hi, fy mrawd James a gweddill fy nheulu a’m ffrindiau yn falch ohona’i.”

Ers iddi ymuno â’r theatr, bu Kay yn actio mewn sawl drama cyn ymgymryd â rôl gefnogol yn helpu pobl ifanc eraill.

Mae’n gobeithio mynd ymlaen i astudio ar gyfer gradd meistr mewn perfformio.

Meddai Kay: “Bu gen i ddiddordeb brwd mewn drama ers pan oeddwn yn bump neu chwech oed, ac mae’r theatr yn ail gartref i mi erbyn hyn.

“Dechreuais fynd yno pan oeddwn yn 12 ac fe wnaethon nhw fy nghymryd i o dan eu haden a hybu fy hyder. Pan ymunais gyntaf, roeddwn yn cymryd rhan mewn un perfformiad mawr y flwyddyn. Roedd gen i fwy o linellau bob blwyddyn, nes yr un olaf i mi gymryd rhan ynddo yn 2009.

“Deuthum yn addysgwr cyfoedion pan oeddwn yn 15 gan ’mod i eisiau helpu pobl ifanc eraill yn yr un modd ag yr oedd pobl yn y theatr wedi fy helpu i.”

  • Bydd Prifysgol Glyndŵr yn paratoi brecwast i’r cyhoedd yn ogystal â staff a myfyrwyr wrth i’r ffagl gychwyn ar ei thaith trwy Wrecsam Ddydd Mercher. Bydd y brifysgol yn gweini rholiau selsig a theisennau Danaidd ynghyd â diodydd poeth yn y maes parcio bychan ar gornel Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Ffordd yr Wyddgrug a stand Eric Roberts. Bydd lluniaeth ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.
Top