Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Datganiad ar addysg uwch yng Nghymru

29 Tachwedd 2011

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi croesawu cyhoeddiad am ddyfodol addysg uwch yng Nghymru.

Dywedodd Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Leighton Andrews AC heddiw (Dydd Mawrth, Tachwedd 28) na fyddai’n derbyn argymhelliad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) y dylai Prifysgol Glyndŵr gael ei llywodraethu fel rhan o strwythur grŵp gyda Phrifysgolion Bangor a Aberystwyth.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol Glyndŵr: "Rydym yn croesawu’r datganiad a wnaed gan y gweinidog heddiw.

"Yn ystod y broses ymgynghori, roedd yn galonogol ac yn ddymunol gweld pwysigrwydd Prifysgol Glyndŵr yn cael ei gydnabod i bobl ac economi Gogledd Ddwyrain Cymru, yn ogystal ag i’r wlad yn gyffredinol. Dangosir hyn yn eglur gan gwricwlwm y Brifysgol, yn ogystal â’i strategaeth ymchwil, y ddau wedi’u cyfeirio tuag at ddatblygiad economaidd a chymdeithasol.

"Gan i’r argymhellion gael eu gwneud yn wreiddiol gan CCAUC, cawsom ein plesio’n arw gan y nifer fawr o ymatebion a gawsom gan gyflogwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae eu cefnogaeth wedi atgyfnerthu ein argyhoeddiad fod Prifysgol Glyndŵr yn ganolbwynt ar gyfer yr ardal ac yn tyfu o ran bri o ddydd i ddydd.

"Roedd prynu Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn gynharach eleni yn adlewyrchu ein hymroddiad i’r gymuned, tra bod ein partneriaeth arloesol gyda’r cwmni pwrpas cymdeithasol A4e ar fin ymestyn y cyfleoedd y mae addysg uwch yn eu cynnig i fwy o bobl nag erioed.

"Bwriad y cytundeb gydag A4e yw datblygu mwy ar ein cysylltiadau cryf gyda cholegau addysg bellach. Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol ar gyfer addysg yng Nghymru yn gyffredinol.

"Mae ein myfyrwyr wrth graidd popeth yr ydym yn ei wneud, ond rydym yn gwneud mwy na dim ond eu paratoi ar gyfer bywyd prifysgol ac astudiaethau academaidd – rydym yn eu paratoi ar gyfer byd gwaith ac entrepreneuriaeth, i greu cyfoeth a hybu a rhannu gwerthoedd Prifysgol Glyndŵr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol."

Dywedodd Mr Andrews y byddai’n edrych yn ehangach ar ddarpariaeth addysg uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn arbennig ar y cysylltiadau rhwng addysg uwch a phellach.

Meddai’r Athro Scott: "Edrychwn ymlaen at ymwneud ag unrhyw broses yn y dyfodol i edrych ar y darlun cyffredinol yng Ngogledd Cymru, a chredu y bydd yn rhoi’r cyfle i ni adeiladu ar ein cyraeddiadau niferus hyd yma, a mynd yn bellach hyd yn oed wrth arddangos ein hymroddiad i dwf economaidd blaenllaw fel prifysgol annibynnol, gref ac at gynyddu’r cyfleoedd."

Meddai Mr Andrews yn y Senedd: “Cynghorodd CCAUC y dylai Prifysgol Glyndŵr ddatblygu perthnasau strwythurol cryf gydag ystod o golegau addysg bellach o fewn strwythur grŵp wedi’i arwain gan Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

"Ni dderbyniais y cyngor yma. Wedi ystyried y sylwadau a wnaed, mae’n ymddangos fod yna achos ar gyfer ystyried yn fwy gofalus y patrwm presennol o ddarpariaeth AU yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac edrych mwy ar yr opsiynau ar gyfer sicrhau mwy o gydlyniaeth ranbarthol wrth gyflenwi addysg uwch a phellach. Byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach am hyn maes o law." 

Top