Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymchwil hydrocoloid ym mhrifysgol Glyndŵr yn Ymestyn i Tsieina ganol

Mae “Canolfan Ymchwil Hydrocoloid Glyn O Phillips” (CYHPh) a leolir ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam wedi penderfynu ymestyn ei gweithgareddau a sefydlu ail ganolfan ymchwil, y tro hwn yn Tsieina Ganol.

Lleolir y ganolfan newydd, yng Ngholeg Biopeirinneg ym Mhrifysgol Technoleg Hubei yn ninas of Wuhan. Bydd y Brifysgol yn Tsieina’n darparu’r holl adnoddau cyllidol angenrheidiol ar gyfer y datblygiad newydd hwn, a fydd yn cynnwys labordai sydd wedi eu llwyr gyfarparu ag offer arbenigol.

Cyfarwyddir yr ymchwil o Gymru a bydd y staff ymchwil yn cynnwys staff technegol, Cymrodorion ôl-ddoethuriaethol, myfyrwyr uwchraddedig a staff arbenigol gwadd a ddaw o Hubei. Gobeithir y golyga’r berthynas agos hon rhwng y partneriaid fod yr ymchwil a wneir‘r.

Mae sawl cwmni bwyd yn defnyddio hydrocoloidau sef sylweddau naturiol sy’n gwella ansawdd  iechyd bwydydd. Gallant hefyd arwain hefyd at gymwysiadau meddygol newydd. Bwriad y ganolfan yw datblygu’r busnesau hyn yn Tsieina a galw ar eu partneriaid mewn amrryw o wledydd i gydweithio yn ymchwil y ganolfan.

Agorir y ganolfan yn swyddogol yn ystod Symposiwm o’r enw "Cyfleoedd Newydd yn Hydrocoloidau" sy’n digwydd rhwng 1 a 4 Tachwedd 2010 yn Hubei. Bydd y symposiwm yn denu arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw a bydd yr achlysur yn rhoi’r cyfle i gwmnïau a gwyddonwyr ryngweithio ac edrych i’r dyfodol gyda’i gilydd. Perfformir y seremoni agoriadol gan Yr Athro Dr Endre A. Balazs, gwyddonydd mwyaf amlwg y byd mewn gwyddoniaeth hyalwronan. Ef oedd y gwyddonydd cyntaf i gynhyrchu’r hydrocoloid rhyfeddol hwn i drin arthritis, llawdriniaeth ar y llygaid ac at ddefnydd cosmetig. Mae’r hydrocoloid biofeddygol hwn yn faes ymchwil arbenigol i CYHPh.

Meddai’r Athro Glyn O. Phillips, sydd newydd ddychwelyd o’i ymweliad â Tsiena i gwblhau’r Cytundeb “ Mae rhaid inni dalu sylw arbennig i’r twf anhygoel mewn gwyddoniaeth sylfaenol a chymwysedig yn Tsiena. Bydd y Ganolfan Ymchwil Bartner hon yn gadael inni gael hyd i arbenigedd a deunyddiau o Tsieina i wella ein gwaith o gynhyrchu cynhyrchion newydd i’r diwydiannau bwyd a biofeddygol. Mae’n gyfle gwych inni i ehangu ein Rhwydwaith Fyd-eang, sydd eisoes yn cynnwys mentrau ar y cyd yng Nghanada, Malaysia, UDA a sawl gwlad Ewropeaidd."

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn chwarae rhan flaenllaw yn y cydweithio ac fe’i cynrychiolir yn yr agoriad gan Yr Athro Graeme Wilkinson, Dirprwy Is-ganghellor. Mae cynlluniau’n mynd rhagddo i roi’r wedd derfynol ar Gytundeb Prifysgol-Prifysgol a gaiff ei ddilysu yn ystod yr Agoriad. Bydd y Cytundeb yn galluogi myfyrwyr o Tsieina i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Croesawyd y datblygiad gan Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Yr Athro Michael Scott: “Mae agor y ganolfan newydd hon yn Tsiena yn cynrychioli cam mawr ymlaen i waith Canolfan Ymchwil Hydrocoloid Glyn O Phillips ym Mhrifysgol Glyndŵr a dengys fod y Brifysgol yn ymsefydlu’n gadarn o fewn cymuned ymchwil prifysgolion rhyngwladol. Mae hefyd yn arwydd  o bwysigrwydd cynyddol Tsieina mewn ymchwil ac addysg ledled y byd” meddai.

“Mae’r ymchwil sy’n digwydd yn y ddwy ganolfan, yma yng Nghymru ac yn awr yn Tsiena, yn ymchwil ymarferol bwysig. Mae hydrocoloidau’n gynhwysion pwysig i fwydydd iach ac i fio-ddeunyddiau meddygol. Gall bron pawb elwa felly o’r ymchwil a wnaed yn y Brifysgol yma yng Ngogledd Cymru. Mae’r Brifysgol, drwy waith y ganolfan ymchwil hon a gweithgareddau eraill yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad economaidd Cymru.”

Top