Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn agor Canolfan Hyfforddi a Datblygu Cyfansoddau Uwch ym Mrychdyn

07 Hydref 2010

Heddiw, agorodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ganolfan hyfforddi ym Mrychdyn a fydd yn helpu miloedd o brentisiaid a gweithwyr Airbus yn y DU i ddatblygu a gwella eu sgiliau gweithgynhyrchu cyfansoddau.

Ariannir y Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Cyfansoddau Uwch, sydd wedi ei lleoli ym Mharc Diwydiannol Penarlâg ym Mrychdyn, yn rhannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella ac addysgu sgiliau cyfansoddau.

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn darparu cyrsiau addysg uwch sy’n canolbwyntio ar ymchwil, tra bydd Coleg Glannau Dyfrdwy yn darparu cyrsiau addysg bellach.

“Heddiw rydym yn dod â’r llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant o dan un to am un pwrpas: i gadw Cymru ar reng flaen arloesi a gweithgynhyrchu,” meddai Carwyn Jones.

“Rwy’n llongyfarch Prifysgol Glyndŵr a Choleg Glannau Dyfrdwy ar eu partneriaeth wrth ymateb i ofynion Airbus, y ddarpariaeth o raglenni hyfforddi, a datblygu cymwysterau newydd ar lefelau addysg uwch a phellach.”

Gwireddwyd y Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Cyfansoddau Uwch gan  Lywodraeth Cynulliad Cymru, a roddodd £28.66 miliwn i gefnogi datblygiad technoleg adenydd cyfansawdd a sgiliau gweithgynhyrchu uwch ym Mrychdyn.

Adeilad Ffatri’r Gogledd Airbus a’r ganolfan hyfforddi newydd yma yw dau o ganlyniadau’r buddsoddiad, a gyhoeddwyd ym Mehefin 2009 gan y cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan.
 
Mae’r gallu i gynllunio, gweithgynhyrchu a rhoi deunyddiau cyfansawdd at ei gilydd yn hanfodol yn y diwydiant awyrennol.

Mae’r defnydd o gyfansoddau mewn awyrennau yn helpu i fwyhau pwysau a chynllun awyren, a chan hynny yn gwella effeithlonrwydd a pherfformiad.

Mae’r sgiliau a’r prosesau gweithgynhyrchu sydd eu hangen i gynhyrchu rhannau a chydrannau cyfansawdd yn wahanol i waith metalig cyfredol, felly mae hyfforddiant yn y sector tra medrus yma yn bwysig i weithwyr a phrentisiaid yn y diwydiant.

Bydd ymchwil dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr wedi’i thargedu at ddatblygu technegau prosesu a gweithgynhyrchu cyflymach ar gyfer deunyddiau cyfansawdd a fydd yn helpu i gwrdd â’r galw am awyrennau yn y dyfodol.

Mae gweithgareddau’r ganolfan newydd yn amserol, gan y bydd y sgiliau a ddysgir yn cael eu rhoi ar waith wrth weithgynhyrchu adenydd ar gyfer yr Airbus A350 XWB newydd. 

 “Heddiw rydym ar drothwy cyfnod newydd mewn gweithgynhyrchu awyrennau. Nid ydym yma i ddathlu agor adeilad yn unig, rydym yma i ddathlu ymrwymiad i ddyfodol Cymru, a Brychdyn yn benodol, mewn cynllunio a gweithgynhyrchu awyrennau,” meddai Mark Barclay, Is-Lywydd Uwch Airbus a Phennaeth Canolfan Ragoriaeth Adain a Pheilon.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Ar adeg pan fo’n gynyddol bwysig i brifysgolion rannu eu cyfoeth o arbenigedd gyda diwydiant, mae’r ganolfan gyfansoddau newydd yn ddatblygiad o bwys enfawr i ogledd ddwyrain Cymru.

"Mae Prifysgol Glyndŵr yn fath newydd o brifysgol, un sydd yn ymroddedig i weithio gyda diwydiant a hyfforddi gweithlu tra medrus i gwrdd â’i anghenion, ac mae’n bleser gennym hybu ein perthynas gydag Airbus, un o’r prif enghreifftiau o gryfder diwydiannol yr ardal.

"Cydweithredu teiran rhwng diwydiant, llywodraeth ac addysg yw’r ffordd ymlaen ar gyfer economi’r DU ac rydym yn falch o fod wrth galon cydweithrediad o’r fath yma yng Ngogledd Cymru.”

Meddai David Jones, Prifathro Coleg Glannau Dyfrdwy: “Rydym yn falch iawn o’n perthynas hirsefydlog gydag Airbus, partneriaeth sy’n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel un ragorol a sector-flaengar yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol.

"Mae ansawdd, arloesedd, uchelgais a phenderfyniad yn cadarnhau ein partneriaeth gydag Airbus, ac mae’r datblygiad diweddaraf hwn, sydd hefyd yn cryfhau ein cysylltiadau gyda Phrifysgol Glyndŵr, yn newyddion da iawn i economi Cymru yn ogystal.

"Fel coleg, rydym bob amser yn amcanu i weithio’n hyblyg gyda chwmnïau er mwyn sicrhau fod hyfforddi sgiliau yn cwrdd ag anghenion eu gweithwyr, ac anghenion busnes y cyflogwr.

"Mae’r datblygiad diweddaraf hwn mewn deunyddiau cyfansawdd yn seiliedig ar flynyddoedd lawer o waith gyda phartneriaid ledled Cymru i ddatblygu agweddau newydd at hyfforddiant, ac rwyf yn hynod falch fod y ganolfan bartneriaeth ardderchog yma gennym fel ffocws ar gyfer y gwaith hwnnw.”

Flickr - Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Cyfansoddau Uwch

Top