Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prosiect Garddwriaeth £1.64m i Gael ei Arwain Gan Brifysgol Glyndŵr Sir Y Fflint

02 Chwefror 2010
Prosiect Garddwriaeth £1.64m i Gael ei Arwain Gan Brifysgol Glyndŵr Sir Y Fflint

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi sicrhau nawdd ariannol gwerth £1.64 miliwn trwy’r Cynllun Effeithlonrwydd Cadwyn Gyflenwi, sy’n rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.  

Prif amcan y Cynllun yw cynorthwyo ffermwyr, tyfwyr a choedwigwyr i ddatblygu mentrau cydweithrediadol, sy’n canolbwyntio ar gadwynau bwyd trwy ddarparu’r gefnogaeth adeiladu cymhwsedd nad yw ar gael trwy unrhyw system arall.

Ariannir  Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 gan Lywodraeth y Cynulliad a’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.

Bydd Prifysgol Glyndŵr, sydd wedi ei lleoli yn Llaneurgain, Sir y Fflint, yn casglu gwybodaeth am y farchnad a phroffilau cynhyrchu garddwriaethol bwyd a meithrinfeydd yng Nghymru fel rhan o brosiect tair-blynedd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cadwynau cyflenwi garddwriaethol yng Nghymru.

Bydd yn cael ei phartneru gydag ADAS, Canolfan Organig Cymru a’r Canolfan Defnydd Tir Amgen (CALU) i gwblhau’r prosiect yma.

Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan Dr David Skydmore, Cyfarwyddwr Prosiect  Garddwriaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr, a’r Rheolwraig Prosiect Helen Eustace, sy’n arbenigo mewn gwybodaeth am y farchnad a dadansoddi cadwynau cyflenwi.

Meddai David: “Bydd yn cynhyrchu ymchwil ynghylch y modd y mae cadwynau cyflenwi yn gweithio a fydd o fudd enfawr i’r diwydiant garddwriaethol yng Nghymru.

“Ar hyn o bryd nid oes gan Gymru gronfa ddata ystadegol ganolog am dyfwyr a chynhyrchu – eu maint, y mathau o gnydau y maent yn eu cynhyrchu, y modd y mae eu cynnyrch yn cwrdd â’r galw – sy’n golygu ei bod yn anodd iawn i gynhyrchwyr newydd benderfynu pa gnydau i’w tyfu. Casglu’r holl ddata yma fydd y cam cyntaf i ni.

“Y cam nesaf fydd cysylltu gyda gymaint o dyfwyr ag y gallwn. Nid oes gan Gymru lawer o dyfwyr mawr ond yn hytrach lawer o dyfwyr llai, â llawer ohonynt yn ei chael yn anodd i farchnata eu cynnyrch.

"Rydym ni yma i’w helpu i ganolbwyntio mwy ar fusnes,” ychwanegodd Dr Skydmore.

Bydd cefnogaeth yn amrywio o helpu tyfwyr i ddatblygu cynnyrch newydd sydd â’r potensial i ddenu diddordeb prynwyr, i’w helpu i brofi eu cynnyrch ac awgrymu ffyrdd y gallant wella eu technegau prosesu.

Daw hyn yn sgil ymgynghoriadau a chyngor gan arbenigwyr o fewn y diwydiant garddwriaeth, yn hytrach na thrwy gefnogaeth ariannol.

Meddai’r Rheolwraig Prosiect Helen Eustace: “Mae cadwynau cyflenwi garddwriaethol yn faes sydd â llawer o botensial ar gyfer twf yng Nghymru felly mae gweithio ar brosiect a allai gael gymaint o impact ar gyfer tyfwyr yn gyffrous iawn.

"Erbyn diwedd y tair blynedd dylai fod yna gyfoeth o wybodaeth ar gael i fusnesau garddwriaethol i’w helpu i ffurfio eu strategaethau busnes eu hunain.”

Meddai Elin Jones, y Gweinidog Materion Gwledig: “Rydym yn gwybod ers tro, er mwyn cael diwydiant garddwriaeth llewyrchus a chynaliadwy, ei bod yn hanfodol ein bod yn cydweithio trwy’r gadwyn gyflenwi.

"Rwyf yn croesawu lansiad y rhaglen yma, a gyflenwir gan Brifysgol Glyndŵr, sy’n bwriadu datblygu a lledaenu gwybodaeth bwysig am y farchnad i’r diwydiant ehangach, dynodi marchnadoedd cyfredol a’r dyfodol ac edrych ar ffyrdd o hybu cymhwysedd garddwriaeth yng Nghymru."
 
Gofynnir i unrhyw fusnesau neu dyfwyr sydd â diddordeb mewn rhoi gwybodaeth neu elwa o’r prosiect gysylltu â Helen Eustace ar 01978 293971 neu ebostio h.eustace@glyndwr.ac.uk

Top