Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Penodi Cadair Ymchwil PC ym Mhrifysgol Glyndŵr

27 Medi 2010
Penodi Cadair Ymchwil PC ym Mhrifysgol Glyndŵr

Rydym yn falch o gyhoeddi mai’r Athro Richard Day o Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yw’r ail unigolyn i dderbyn Cadair Ymchwil Prifysgol Cymru.

Mae’r nawdd yn rhan o amcan Prifysgol Cymru o gefnogi lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a deallusol Cymru.

Bydd yn cefnogi’r gwaith o adeiladu a gwella gallu ymchwil addysg uwch yng Nghymru, yn gyson â chenhadaeth y sefydliad ac â’r sectorau blaenoriaeth a ddynodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae hon yn un o saith Cadair Ymchwil newydd a ariennir gan y Brifysgol, gyda phump ohonynt wedi’u lleoli mewn sefydliadau sy’n ffurfio ‘Cynghrair Prifysgol Cymru’ sy’n cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru, Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd y cadeiriau hyn hefyd yn ganolbwynt ar gyfer gwaith ar fentrau ar draws y Gynghrair.

Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda rhaglen diwydiant pwysig y Brifysgol, sef Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS). 

Mae’r Athro Richard Day yn raddedig o brifysgolion Bryste a Llundain. Cafodd radd PhD mewn Ffiseg o Lundain cyn symud i Brifysgol Manceinion lle treuliodd 23 o flynyddoedd yn yr Ysgol Deunyddiau gan ddatblygu yn ystod y cyfnod hwnnw i fod yn ddarllenydd.

Mae diddordebau ymchwil yr Athro Day yn eang ac mae wedi gweithio ar brosesu polymer yn ogystal â chynhyrchu a nodweddu cyfansoddion matrics polymer a cherameg ac ewynnau polymer.

Gan gydnabod mai problem ddiwydiannol allweddol yn yr holl ddeunyddiau hyn yw’r cyflymder y gellir cynhyrchu deunyddiau a strwythurau, mae wedi neilltuo’r mwyafrif o’i ymchwil i chwilio am ffyrdd i leihau’r amser cynhyrchu.

Mae’r rhain yn cynnwys y defnydd o dechnegau a allai fod yn gyfarwydd yn y gegin: microdonnau a’r defnydd o gyfryngau trosglwyddo gwres hylifol (ffrïo dwfn).

Mae gan yr Athro Day ddiddordeb nid yn unig mewn cynyddu cyfradd y cynhyrchu ond hefyd cynnal ansawdd y deunyddiau a’r strwythurau a grëir.

Ef hefyd oedd Cyfarwyddwr cyntaf y Northwest Composites Centre, cynghrair sy’n cynnwys Prifysgolion Manceinion, Lerpwl, Bolton, Caerhirfryn a Glyndŵr. Mae bellach yn gweithio i Brifysgol Glyndŵr fel Athro Peirianneg Cyfansoddion Prifysgol Cymru.

O ddechrau fis Hydref, bydd yr Athro Day yn symud i weithio yn yr ‘Advanced Composite Training and Development Centre’, sef partneriaeth newydd rhwng Airbus; Prifysgol Glyndŵr; Coleg Glannau Dyfrdwy a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Ar gael ei benodi i Gadair Ymchwil Prifysgol Cymru, dywedodd yr Athro Day: “Rwyf wrth fy modd i dderbyn y fraint hon yn dilyn fy apwyntiad diweddar ym Mhrifysgol Glyndŵr.

"Edrychaf ymlaen i gydweithio gydag aelodau Cynghrair Prifysgol Cymru, yn arbennig yr Athro Kelvin Donne, a wnaeth dderbyn Cadair Ymchwil gyntaf y Brifysgol.

"Yn dilyn amcanion Prifysgolion Cymru a Glyndŵr, mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfansoddion er mwyn hybu ystod eang o ddiwydiannau yng Nghymru.”

Gan longyfarch yr Athro Day, dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement: “Rwyf i wrth fy modd yn croesawu Richard Day yn Athro Peirianneg Cyfansoddion Prifysgol Cymru; bydd ei ymagwedd arloesol yn cyfrannu’n fawr at ymchwil diwydiannol Cynghrair Prifysgol Cymru, sy’n canolbwyntio ar helpu i hybu economi busnes Cymru.”

Top