Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr cyfryngau yn lansio sianel deledu Prifysgol Glyndŵr

16 Tachwedd 2010

Mae myfyrwyr cyfryngau ym Mhrifysgol Glyndŵr yn apelio at gymuned Wrecsam am syniadau ar gyfer rhaglenni a chymorth gweithredol wrth iddynt baratoi i lansio sianel deledu ar-lein o’r enw  GTV.

Mae crëwyr GTV yn gwahodd pobl Wrecsam i Theatr Nick Whitehead y Brifysgol Ddydd Llun, 22 Tachwedd am 5pm i ddarganfod sut y gallant gyfranogi yn y gweithrediadau a’r rhaglennu.

Meddai llefarydd GTV, Melanie Salisbury: “Rydym yn gobeithio temtio myfyrwyr, trigolion a chynrychiolwyr elusennau, cyrff cymunedol a busnesau i gynnig syniadau ar gyfer rhaglenni a helpu tu ôl i’r llenni. Mae cefnogaeth y cyfranogwyr posib yma yn hanfodol i lwyddiant y sianel ac edrychwn ymlaen at eu croesawu.”

Mae GTV yn manteisio ar rym teledu i ddod â phobl at ei gilydd i gynhyrchu, gwylio ar y cyd a thrafod.

Mae’n chwarae rôl allweddol wrth uno holl garfannau myfyrwyr gwahanol Glyndŵr ac wrth annog mwy o ryngweithio rhwng y Brifysgol a chymuned ehangach Wrecsam.

Meddai Sally Harrison, uwch ddarlithydd mewn Diwydiannau Creadigol:  “Rydym yn benderfynol o greu awyrgylch cymunedol sy’n arllwys tu hwnt i’n campysau, a thrwy hynny yn cyflwyno’r myfyrwyr i fwy o bobl, cyfleoedd a diwylliannau newydd ac, yn y pen draw, yn rhoi profiad prifysgol rhagorach iddynt. ”

Bydd y sianel yn darlledu rhaglenni Cymraeg a Saesneg sydd wedi’u cynllunio i integreiddio, hysbysu, goleuo ac ysbrydoli ei chynulleidfa. Bydd y rhaglenni yn cael eu rhannu yn ffrydiau sy’n adlewyrchu’r amcanion craidd yma ac mae gan bob un ei dîm comisiynu, yn cystadlu i ddal dychymyg gwneuthurwur rhaglenni posib.

Meddai tîm comisiynu Hysbysu, Qingyun Hu:  “Bydd y syniadau am gynnwys gorau yn cwmpasu pob un o’r pedwar o werthoedd, gan dueddbennu at un ffrwd o raglenni ond gan hofran yn agos at y gweddill hefyd.”

Bydd gwneuthurwyr rhaglenni yn elwa o adnoddau helaeth y Brifysgol tra’n gweithio ar eu comisiynau.

Meddai Sally Harrison:  “O ran offer, gwybodaeth a phrofiad, mae’r Brifysgol mewn lle da i gynhyrchu rhaglenni o ansawdd. Fe anogir cyfranwyr i’r sianel weithio ochr yn ochr â myfyrwyr cyfryngau a pherfformio er mwyn gloywi’r sgiliau meddwl beirniadol ac ymarferol a ddysgwyd ganddynt yn ystod eu hastudiaethau.”

Mae’n bosib y bydd cyllidebau ar gael i grëwyr cynnwys yn y dyfodol wrth i’r sianel geisio sicrhau nawdd gan gyrff lleol a chenedlaethol. Mae’r gynulleidfa yn codi uwchlaw 6,500 o fyfyrwyr Glyndŵr, yn darlledu i’w teuluoedd a’u ffrindiau ledled Wrecsam a thu hwnt, ac i fyfyrwyr arfaethedig o bob cwr o’r byd.

Meddai Melanie Salisbury:  “Mae GTV yn ateb hysbysebu cost-effeithiol i gyrff sy’n gobeithio denu cwsmeriaid ar garreg eu drws. Gall denu punt y myfyrwyr fod yn ymdrech broffidiol ynddi’i hun.”

Gall pwy bynnag sydd â diddordeb gysylltu â s.harrison@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth am y sianel, y cyflwyniad arfaethedig, nawdd a hysbysebu.

Top