Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dengys ymchwil fod ymwelwyr eglwysi cadeiriol yn debygol o fod yn swil

 
Dengys ymchwil fod ymwelwyr eglwysi cadeiriol yn debygol o fod yn swil main

16 Rhagfyr 2010

Mae ymwelwyr ag eglwysi cadeiriol Caer a Thŷ Ddewi yn Sir Benfro yn fwy tebygol o fod yn bobl dawel a swil nag yn bobl allblyg, uchel eu cloch, yn ôl astudiaeth newydd.

Casglodd tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Glyndŵr ddata gan 157 o ymwelwyr â Chadeirlan Caer a 381 o ymwelwyr â Chadeirlan Tŷ Ddewi er mwyn pennu eu nodweddion personol.

Gofynnwyd cwestiynau iddynt am eu proffilau personol a’r modd yr oedd y proffilau hyn yn ymwneud â’u profiadau ymwelwyr. Roedd y cwestiynau a holwyd er mwyn pennu proffilau personol yn canolbwyntio ar ba mor brysur, preifat neu gymdeithasol oedd yr ymwelwyr ac i ba raddau yr oeddent yn cael eu symbylu gan bobl eraill.

Datgelodd dadansoddiad o’r canlyniadau gan ddefnyddio profion seicolegol, gan gymryd i ystyriaeth 42% yn unig o ymwelwyr â’r ddwy gadeirlan, fod pobl allblyg yn cael eu tangynrychioli yn sylweddol.

Yn ôl yr ymchwilwyr, bydd canlyniadau’r arolwg yn helpu penaethiaid twristiaeth yn y ddwy gadeirlan i reoli eu profiadau ymwelwyr ac ystyried ffyrdd y gallant gynyddu eu hapêl i bobl allblyg gan mai dim ond ychydig ohonynt sydd yn ymweld ar hyn o bryd.

Roedd Dr Emyr Williams, darlithydd mewn seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn rhan o dîm o bedwar ymchwilydd a fu’n gweithio ar y prosiect ynghyd â’r myfyriwr PhD Simon Mansfield o Brifysgol Glyndŵr; Leslie Francis, Athro Gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr a Chyfarwyddwr Gweithredol yng  Nghanolfan y Santes Fair, canolfan addysg grefyddol yng Ngwynedd; ac Andrew Village, pennaeth y rhaglen MA Astudiaethau Diwinyddol a Chrefyddol ym Mhrifysgol York St John.

Meddai Dr Williams: “Mae’r arolwg yn rhoi mewnwelediad unigryw i broffilau personol ymwelwyr ag eglwysi cadeiriol Caer a Thŷ Ddewi. Roedd proffilau personol yr ymwelwyr â’r ddwy gadeirlan yn debyg iawn ac roeddent yn amlwg yn fwy deniadol fel cyrchfan dwristaidd i bobl fewnblyg – pobl a symbylir gan eu syniadau mewnol ac yn mwynhau bod ar eu pennau eu hunain a thawelwch.

“Mae’n codi ambell gwestiwn diddorol wrth gwrs, megis sut ddylai’r eglwysi cadeiriol hyn fynd ati i ddenu mwy o bobl allblyg heb ddieithrio pobl fewnblyg? Sut all gweinyddwyr y cadeirlannau sicrhau fod eu drysau yn wir yn agored i bawb?”

Bu’r tîm yn cydweithio gyda stiwardiaid a chaplaniaid yn y ddwy gadeirlan, yn casglu data gan ymwelwyr oedd wedi talu pris mynediad.

Categoreiddiwyd yr ymwelyr yn ôl mewnblygrwydd ac allblygrwydd ac agweddau o farnu ac amgyffred y byd cymdeithasol.

Roedd ymraniad nodweddion personoliaethau’r ymwelwyr yn seiliedig ar fframwaith seicolegol Carl Jung, yr hwn y mae ei brawf wedi cael ei ddefnyddio’n llwyddiannus i ddarparu gwybodaeth am ymraniad ymwelwyr yn y diwydiant twristiaeth.

Ychwanegodd Dr Williams: “Tra bod yr achos astudiaeth wedi codi sawl pwynt diddorol ynglŷn ag ymwelwyr â Chadeirlannau Caer a Thŷ Ddewi, mae’n llawer rhy gynnar i ddweud a ellir gweld yr un canlyniadau mewn gwahanol gadeirlannau yng Nghymru a Lloegr. Mae angen mwy o ymchwil yn awr i ehangu’r maes ymchwil arloesol yma.”

Cyhoeddir canlyniadau’r ymchwil yn rhifyn mis Hydref o’r Journal of Visitor Studies.

Top