Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bydd degawd newydd cyffrous i Brifysgol Glyndŵr yn cael ei arwain gan ymchwil o safon ryngwladol, meddai’r Is-Ganghellor

09 Chwefror 2010

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi cychwyn ar ddegawd newydd cyffrous a fydd yn ei gweld yn cystadlu ar y llwyfan rhyngwladol gydag ymchwil o safon ryngwladol.

Tra’n siarad yng Nghyfarfod Agored Blynyddol y Brifysgol, dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Michael Scott, y byddai’r Brifysgol yn parhau i wasanaethu economi gogledd ddwyrain Cymru trwy ehangu mwy ar y Coridor Diwydiant Gwybodaeth ar hyd yr A55. 

Ynghyd â Sefydliad Astudiaethau Diwylliannol a Diwinyddol newydd Prifysgol Glyndŵr ym Mhenarlâg, mae’r Brifysgol wedi agor campws newydd yn Llaneurgain ar safle cyn Goleg Garddwriaeth Cymru o fewn y 12 mis diwethaf.

Bydd gan y Brifysgol bresenoldeb yn Airbus UK ym Mrychdyn ac yn Optic Glyndŵr yn Llanelwy, mae ymchwilwyr yn cydweithio ochr yn ochr ag ysgolheigion o Goleg Prifysgol Llundain a Chaergrawnt i gynhyrchu’r Telesgop Mwyaf yn y Byd.   

“Roedd  cymryd Optic drosodd yn benderfyniad anferthol i’r Brifysgol, ond dydyn ni heb sylweddoli’n iawn eto gymaint o gaffaeliad ydyw. Mae’n ganolfan ar gyfer ymchwil o safon ryngwladol,” meddai’r Athro Scott.

“Roedd ein gweledigaeth ar gyfer Coridor Diwydiant Gwybodaeth A55 – datblygu canolfannau am resymau penodol ar hyd arfordir gogledd Cymru – yn rhywbeth yr oedd angen i ni ei wneud ar gyfer y Brifysgol yma, ar gyfer pobl gogledd ddwyrain Cymru ac ar gyfer economi gogledd ddwyrain Cymru.”

Mynychwyd y Cyfarfod Agored, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch, gan gynulleidfa o dros 60 o swyddogion Prifysgol a sector cyhoeddus, gwleidyddion a chynrychiolwyr o ddiwydiant gogledd ddwyrain Cymru. 

Roedd hyn yn cynnwys Canghellor y Brifysgol, y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones, Wrecsam, Maer Wrecsam Arwel Griffiths ac Aled Roberts, arweinydd Cyngor Wrecsam.

Gan fyfyrio ynghylch llwyddiannau’r Brifysgol yn ystod y 12 mlynedd diwethaf, ychwanegodd yr Athro Scott: “Sut wahaniaeth mae bod yn Brifysgol wedi ei wneud? Eich bod yn dechrau gweithio ar y lefel uchaf ar y llwyfan rhyngwladol. Rydym yn cynhyrchu ymchwil o’r safon uchaf a fydd yn ychwanegu at ddarparu cwricwlwm ad addysgu o’r ansawdd uchaf. 


“Mae Canolfan Catrin Finch yn symbolaidd iawn o’r hyn sydd wedi digwydd i’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Prosiect uchelgeisiol, ond un sydd wedi cael ei gynllunio yn ofalus ac sydd wedi darparu cyfleuster ardderchog i ni ac i’r gymuned leol.

“Rydym wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer Canolfan y Plentyn ac rydym newydd ddechrau gweithio ar adeiliad Diwydiannau Creadigol newydd. Bydd hwn yn gyfleuster gwych i Wrecsam ac yn gartref i stiwdios radio a theledu o’r radd flaenaf.

“Rydym hefyd wedi gweld cynnydd mawr mewn ceisiadau ac mewn cyfnewidiadau – y nifer o fyfyrwyr sy’n derbyn ein cynigion ac yn dewis dod yma i astudio.

“Rydym yn ceisio ffurfio math gwahanol o Brifysgol – Prifysgol sydd â ffocws economaidd ac yn cefnogi’r ardal.

“Rydym wedi mentro i faes hollol newydd cyn belled ag y mae’r sefydliad yma a Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru yn y cwestiwn. Fedra’i ddim dweud gymaint yr ydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth yr ydym wedi ei chael gan ddiwydiant lleol a rhanbarthol a chan Lywodraeth y Cynulliad. Mae wedi rhoi’r hyder i ni ddal ein pennau’n uchel.”

Dywedodd y Canghellor, yr Arglwydd Barry Jones fod y Brifysgol yn wynebu sawl her yn ystod y blynyddoedd i ddod – ond ei bod yn ddigon cryf i oresgyn unrhyw beth a wynebai. 

“Mae gennym weledigaeth aruchel, mae gennym wybodaeth. Rydym yn dymuno parhau i gydweithredu gyda diwydiant ledled gogledd Cymru – mae hwn yn ymroddiad sydd wedi cael ei ysgrifennu am dros 100 mlynedd i’r Brifysgol, gan wasanaethu pobl yn y cymunedau hyn. Dymunaf yn dda i’r Brifysgol.”

Top