Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Busnesau Gogledd Cymru yn anelu i ysbrydoli plant ysgol i ymgymryd â gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg

02 Medi 2010
Busnesau Gogledd Cymru yn anelu i ysbrydoli plant ysgol i ymgymryd â gyrfaoedd m
Aeth plant ysgol o bob cwr o ogledd Cymru i’r afael â gwneud siocled, papur a robotiaid wrth iddynt gael profiad o yrfaoedd mewn gwyddoniaeth gan roi o fusnesau blaenllaw gogledd Cymru.

Cymrodd dros 148 o ddisgyblion – yng nghwmni athrawon – o saith ysgol yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ran yn y digwyddiad rhyngweithiol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Roedd y diwrnod profi, a gynlluniwyd i ysbrydoli myfyrwyr i ystyried gyrfaoedd yn y pynciau STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, yn cynnwys 13 o wahanol weithgareddau a gyflenwyd gan gwmnïau mawrion fel Cadbury, Lego, Scottish Power, Shotton Paper a Daresbury Laboratories.

Cafwyd sgyrsiau a chyflwyniadau gan arbenigwyr o Brifysgol Glyndŵr a Techniquest Glyndŵr yn ogystal.

Meddai Andy Jones, Cydlynydd Partneriaethau yn Techniquest Glyndŵr: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. Gwnaeth y myfyrwyr a’r athrawon i gyd fwynhau eu hunain yn arw, diolch yn benna i’r gefnogaeth wych a gawsom gan fusnesau yng ngogledd Cymru a’r ardal leol.

"Syniad diwrnod profi STEM oedd rhoi cyfle i ddisgyblion gael eu hysbrydoli gan wyddoniaeth, i feddwl am broblemau bob dydd ble gallai gwyddoniaeth helpu i’w datrys, ac i adael yn meddwl am y mathau o yrfaoedd sydd ar gael iddynt mewn diwydiant sy’n ymwneud â pheirianneg a gwyddoniaeth. 

"Ar ôl y digwyddiad, dywedodd un o’r myfyrwyr oedd wedi cymryd rhan ei fod “wedi cael ei ysbrydoli i gychwyn gyrfa mewn gwyddoniaeth” – sef yr union ymateb yr oeddem wedi gobeithio ei gael.”

Cafodd disgyblion o’r un ysgol eu rhannu yn grwpiau gan dreulio’r diwrnod yn profi tair o’r 13 sesiwn gwahanol. Roedd gan bob ysgol grwpiau a brofodd yr holl weithgareddau oedd ar gael.

Roedd rhai o’r sesiynau mwyaf poblogaidd yn cynnwys ‘O Ffa i Far’ cwmni Cadbury, sef gweithgaredd ymarferol oedd yn ymwneud â thymheru siocled, arddangosfa ryngweithiol gan Scottish Power oedd yn dangos i’r disgyblion sut mae trydan yn cael ei ddosbarthu ledled y DU – a’r modd y mae’r cwmni yn cael eu rhybuddio am unrhyw feiau yn y system.

Darparodd UPM – Shotton Paper weithgaredd yn ymwneud â gwneud papur a nodweddion papur a gynrychiolwyd gan bedwar prentis a fu’n siarad gyda’r myfyrwyr hefyd am eu swyddi a pham y dewisont yrfa o’r fath.

Darparodd Dacta, Lego ac RM weithgareddau yn cysylltu ffiseg â mudoledd ceir model a gweithgaredd gyda robot rhaglenadwy, oedd yn boblogaidd iawn ymhlith y cyfranogwyr.

Arddangoswyd pwer goleuni gan Daresbury Laboratories mewn arddangosfa ryngweithiol.

Darparodd Techniquest Glyndŵr a Phrifysgol Glyndŵr weithgareddau yn ymwneud â phynciau STEM amrywiol o dechnoleg ddigidol i wyddoniaeth fforensig i dechnoleg ceir perfformio.

Yn ogystal â phartneriaid diwydiannol, cefnogwyd y digwyddiad gan yr Ymddiriedolaeth Ddiwydiannol ac Ymestyn yn Uwch, Ymestyn yn Ehangach, sef corff sy’n anelu i gynyddu cyfranogiad addysg uwch trwy hybu uchelgeisiau.

Meddai llefarydd Ymestyn yn Ehangach, Sarah Al-Assaf: “Roedd yn ddiwrnod ardderchog a amlygodd y ffaith y gall eich gyrfa fynd â chi ar hyd sawl llwybr yn y meysydd pwnc yma. Mae yna rai diwydiannau mawr ar garreg eich drws, ac roedd yn wych i’r disgyblion gael blas o’r math o arena amrywiol y gallent gael eu hunain yn gweithio ynddi yn y dyfodol os byddant yn parhau i astudio pynciau STEM naill ai ar lefel addysg uwch neu bellach, neu yn wir trwy lwybr dysgu seiliedig ar waith.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned yng Nghymru, Owen Evans, fod gan y gymuned fusnes rôl fawr i’w chwarae wrth gydweithio’n agos gyda’r sector addysg er mwyn taclo prinder sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol.

“Mae’n rhaid i ni ddarparu plant ysgol heddiw, sef gweithlu’r dyfodol, gyda’r sgiliau cywir fel y gallant gyflawni swyddi gwyrdd y dyfodol,” meddai.

“Trwy fynd i’r afael â hyn yn awr, rydym yn gwella cynaliadwyedd hirdymor busnesau sy’n gweithredu yng ngogledd Cymru ac yn diogelu cyflogaeth yn yr ardal.

"Mae Busnes yn y Gymuned yn hwyluso rhwydwaith gynyddol o gyrff sydd yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth gyda’r sector addysg i daclo’r materion hyn ac yr ydym yn falch o weld fod cynnydd wedi cael ei wneud wrth ennyn diddordeb ac ysbrydoli disgyblion lleol, gweithlu’r dyfodol, yn sgil y digwyddiad diweddaraf yma.”

Meddai Jackie Pearson, Rheolwr Melin, UPM Shotton Paper: “Mae UPM yn falch iawn o allu bod wedi cefnogi’r digwyddiad. Mae dod i gysylltiad â pheirianwyr y dyfodol yn dyngedfennol er mwyn denu pobl ifanc ddawnus i’n busnesau – gan amlygu ein safle blaenllaw mewn cyflenwi datrysiadau adnewyddadwy a chynaliadwy."
Top