Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Datgelodd astudiaeth newydd o iechyd a lles clerigwyr gan Brifysgol Glyndŵr fod bron i un allan o dri yn cyfaddef iddynt ddioddef o iselder ar ryw adeg yn ystod eu gyrfa

23 Medi 2010
Datgelodd astudiaeth newydd o iechyd a lles clerigwyr gan Brifysgol Glyndŵr fod

Ymgynghorodd Dr Douglas Turton, Cymrawd Gwadd Anrhydeddus yn Ysgol Seicoleg y brifysgol, â 1,278 o glerigwyr Anglicanaidd er mwyn darganfod eu teimladau am bwysau a straen y swydd – ar ôl iddo ef ei hun ymddeol o’i yrfa fel offeiriad oherwydd salwch.

Dywedodd mwy na 30% eu bod wedi dioddef o iselder ers iddynt fynd yn offeiriad neu’n berson, gyda 43% yn cyfaddef eu bod yn gweithio’n rhy galed.

Datgelodd yr astudiaeth hefyd fod 47% o’r rheiny a holwyd yn disgrifio eu profiad personol cyn iddynt fod yn 18 oed fel un ‘pryderus’ yn hytrach na dibryder a rhwydd.

Datgelir y canfyddiadau yng nghyfrol newydd Dr Turton, Clergy burnout and Emotional Exhaustion, a lansiwyd yn Llyfrgell Sant Deiniol ym Mhenarlâg, cartref Canolfan ar y Cyd Prifysgol Glyndŵr ar gyfer Astudiaethau Diwylliannol a Diwinyddol.

“Am alwedigaeth a ystyrir gan y byd tu allan fel un hamddenol a digynnwrf, ble’r ydych yn derbyn popeth fel y daw, mae’r canfyddiadau yn syfrdanol,” meddai Dr Turton, sy’n beio oriau gwaith hir a chyfuno bywyd gwaith a chymdeithasol fel pethau sy’n gallu rhoi straen ar glerigwyr.

“Dywedodd 11% o’r clerigwyr a holais nad oedden nhw’n cymryd diwrnod i ffwrdd, sy’n ganran eithaf uchel,” ychwanegodd.

“Roedden nhw’n treulio’r rhan fwyaf o’u horiau gwaith ar eu pennau eu hunain, a dyma un o’r prif achosion straen. Gall y rhan fwyaf o bobl anghofio am eu gwaith pan nad ydyn nhw’n gweithio, ond oherwydd natur eu galwedigaeth, ’dyw clerigwyr yn methu gwneud hyn.” 

Holwyd clerigwyr am bob agwedd o’u gwaith fel rhan o’r ymchwil, gan gynnwys eu profiad o ofalu, gweithio, eu plentyndod eu hunain a’u disgwyliadau o esgobion ac archddiaconiaid o fewn offeiriadaeth yr eglwys.

Hefyd, arolygwyd eu barn ynghylch pa mor dda yr oeddent yn teimlo eu bod yn perfformio pob rôl – o fod yn bregethwr, arweinydd tîm a diwinydd i gwnsela, gweinyddu a hyfforddi. 

Yn dilyn gyrfa fer fel gweithiwr cymdeithasol, astudiodd Dr Turton ddiwinyddiaeth cyn mynd ymlaen i dreulio dros 22 mlynedd yn gweithio fel gweinidog Anglicanaidd, yn Esgobaeth Caergaint i ddechrau yna yn ardal Llundain, ac yn olaf yng Nghaint cyn ymddeol oherwydd salwch. 

Tra bod y canlyniadau yn annisgwyl i bobl o’r tu allan, dywedodd eu bod wedi cadarnhau eu amheuon ef.
 
Meddai Douglas: “Dechreuodd fy niddordeb mewn cwblhau’r astudiaeth pan oeddwn yn sâl fy hun a dechreuais siarad gyda chlerigwyr eraill oedd wedi ymddeol.

"Mae’r ymchwil yn amlygu rhai materion pwysig ond mae’n bwysig peidio ag anghofio fod 95% o glerigwyr yn mwynhau eu gwaith bugeiliol yn arw y rhan fwyaf o’r amser. Maen nhw’n ymdopi gyda’r ochr sy’n achosi straen oehrwydd y lefel uchel o foddhad y maen nhw’n ei gael yn eu gweithgaredd bugeiliol.”
 
Mae “Clergy burnout and Emotional Exhaustion: A Socio-Psychological Study of Job Stress and Job Satisfaction,” gan Dr Douglas Turton, ar gael o Wasg Edwin Mellen.

Top