Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ailddatblygu'r campws a'r cynnydd ym modlonrwydd y myfyrwyr yn ffurfio gweledigaeth yr Is-Ganghellor

3 Chwefror 2016

vc vision

Mae ailddatblygu MAWR ar y campws a chynnydd arall mewn boddhad myfyrwyr yn dargedau allweddol i Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'r Athro Maria Hinfelaar wedi datgelu ei gweledigaeth ar gyfer y sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru a'r heriau sydd o'n blaenau wrth i'r Brifysgol barhau i dyfu o dan strategaeth bum mlynedd hyd at 2020.

Ar ôl derbyn y swydd y gaeaf diwethaf, cyrhaeddodd yr Athro Hinfelaar yng Ngogledd Cymru o Sefydlliad Technoleg Limerick i gychwyn 1af Ebrill.

Mae hi wedi mwynhau “ei llwyr drochi ei hun" yn y swydd ac mewn atgyfnerthu cysylltiadau â sefydliadau cymunedol a busnes, wrth adeiladu enw da'r sefydliad. 

Ymysg llwyddiannau mwyaf y llynedd oedd cynnydd o 5% yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol - oedd yn gwneud Prifysgol Glyndwr Wrecsam (PFW) yn un o'r 10 codwyr uchaf yn y DU - ac mae'r Athro Hinfelaar yn gobeithio gweld canlyniadau hyd yn oed yn fwy cadarnhaol y tro hwn.

“Roedd gen i wybodaeth gymharol fach am y lle a'r cyd-destun pan ddes i i Wrecsam, ond mae'r dudalen wag honno'n prysur lenwi," meddai.

“Rwy'n mwynhau bod yma'n aruthrol, a dw i'n llwyr uniaethu â phopeth y mae PGW'n sefyll drosto. Yn ddieithriad, mae pobl wedi bod yn groesawgar iawn eu hagwedd tuag ataf i'n bersonol, ac o ran ewyllys da tuag at y Brifysgol ei hun.”

Mae'r broses drochi wedi cynnwys dysgu Cymraeg ac ail-leoli gyda'i gŵr, Graham, wrth i'r Athro Hinfelaar fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r Brifysgol – a'r sector addysg uwch yng Nghymru a'r DU - yn ogystal ag ehangu nifer ei myfyrwyr dros iy blynyddoedd i ddod.

“Yn bennaf oll mae angen i ni gynyddu nifer y myfyrwyr achos nad yw'r Brifysgol eto'r maint y gallai o bosibl fod," meddai'r Athro Hinfelaar.

“Rydym yn darparu cyrsiau rhagorol sy'n sicrhau canlyniadau da i raddedigion a fesurir gan fetrigau megis cyflogadwyedd, cydnabyddiaeth gan gyrff proffesiynol a rheoliadol a boddhad myfyrwyr.

“Ar hyn o bryd, fodd bynnag, rydym yn dal i weld canran fawr o ymadawyr ysgol o ogledd ddwyrain Cymru yn gadael ein rhanbarth yn lle astudio gyda ni.

“Mae angen i ni weithio'n galetach i gadw mwy ohonynt yma, ond ar ochr arall y geiniog, yn fwy cadarnhaol, o leiaf mae gennym rywbeth i weithio arno i ddenu ein cyfran naturiol o farchnad y myfyrwyr.

“Dylem, ac mi ydyn ni'n, hyrwyddo'r hyn sydd gennym i'w gynnig i fyfyrwyr o'r tu allan i'r rhanbarth, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Nid yw hyn ond yn bwysig i ni yn PGW, on i Wrecsam a'r cyffiniau hefyd – bydd prifysgol lwyddiannus yn ei helpu i ffynnu.”


Ychwanegodd: “Rwy'n hyderus y gallwn gyflawni hyn. Rydym yn adeiladu ein henw da, yn enwedig oherwydd y gwelliannau enfawr o ran AMC sydd eisoes yn golygu bod mwy o ddiddordeb yn y Brifysgol a ffigurau cadw myfyrwyr llawer gwell.

“Bydd cwsmeriaid Hapus yn aros gyda chi - mae hynny'n wir mewn unrhyw agwedd ar fywyd.”

Ymhlith y rhesymau mae mwy o bobl yn aros gyda Glyndwr Wrecsam yw ei dau bwynt gwerthu mawr.

Gwerthoedd y sefydliad - graddau a gynlluniwyd gyda ffocws ymarferol a'r sicrwydd am brofiad gwaith, ac elfen bersonol arobryn - yw'r hyn y mae'r Athro Hinfelaar yn ei ystyried yn feysydd o gryfder craidd.

“Mae ein pedair Ysgol yn cynnig cyrsiau sy'n arwain at yrfaoedd mewn sectorau diffiniedig, rydym yn cynnal gwaith ymchwil a arweinir gan ddiwydiant a fydd yn helpu i hyrwyddo arloesedd sydd o bwys i bobl megis mewn awyrenneg  gofal iechyd, rydym yn darparu cyfleoedd dysgu sy'n gysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr ochy yn ochr â hyn, ac rydym yn cysylltu â blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer ein heconomi a'r gymuned ehangach, "meddai.

“Mae tystiolaeth o'r ffocws ymarferol hwn yn record cyflogaeth dda graddedigion PGW.

“Mae'r gymuned gyfeillgar rydym yn ei chynnig yn elfen arall yr wyf yn falch ohoni; rydym yn sicrhau bob gan bob myfyriwr diwtor academaidd personol hyfforddedig, ni yw'r brifysgol orau yng Nghymru o ran symudedd cymdeithasol a chafodd ein Hundeb y Myfyrwyr ei enwi'n Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol y Flwyddyn gan UCMC yn 2016.

“Y gwerthoedd hyn sy'n troi'n bwyntiau gwerthu unigryw o safbwynt marchnata, sy'n ein gosod yn wirioneddol ar wahân i'r mwyafrif helaeth o'r prifysgolion eraill."

Un maes y mae'r Athro Hinfelaar yn cydnabod sydd angen ei ddatblygu yw campws Wrecsam, sy'n destun strategaeth ystadau ar hyn o bryd.

“Rydym yn edrych ar y gwaith o ddatblygu ein huwchgynllun campws newydd yn bennaf drwy lens ein myfyrwyr – eu hamgylchedd dysgu corfforol sydd rhaid inni ei wella,” meddai.

“Mae angen mwy o le arnom i alluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgaredd cymdeithasol, anffurfiol a chydweithredol, yn wahanol i amgylchedd yr ystafell ddosbarth sydd hefyd angen ei uwchraddio..

“Ar y prif gampws, rydym yn awyddus i fuddsoddi mewn canolfan newydd i fyfyrwyr, adeilad mawreddog fel rhan o fynedfa porth newydd a llety myfyrwyr wedi'i adnewyddu, ac rydym yn sefydlu cynlluniau ariannol ar hyn o bryd.” Ond ni fydd campysau eraill y brifysgol yn Wrecsam, Llaneurgain a Llanelwy yn cael eu hangofio a byddant yn rhan annatod o'r Strategaeth Amgylchedd Dysgu ac Ystadau newydd.

Dywed Yr Athro Hinfelaar fod gan staff a myfyrwyr “ddigon i edrych ymlaen ato” dros y blynyddoedd nesaf, ac mae'n dweud, gyda  phartneriaethau newydd yn cael eu creu ar draws y rhanbarth, mai dyma'r amser iawn i bobl ymuno â'r sefydliad.

“Mae in cysyniad ‘telics triphlyg’ cyn amserol, oherwydd gallaf yn bendant weld agendâu'n cydgyfeirio  wrth gyfarfod â sefydliadau rhanbarthol megis Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Chynghrair Merswy-Dyfrdwy,” she said.

“Mae sôn am uwchgynhadledd sgiliau ac arloesi traws-ffiniol gyda WGU fel un o'r prif bartneriaid, fydd yn canolbwyntio ar sut y gall prifysgolion a cholegau ar bob ochr o'r ffin fod yn sylfaen i'r ‘cynnig twf’ ar gyfer Gogledd Cymrund a mwy o feddwl cydgysylltiedig a fydd yn cysylltu'r cynnig hwnnw â Phwerdy'r Gogledd.

“Hyd yn hyn, mae llawer o'r drafodaeth wedi bod am y gwelliannau sydd eu hangen o ran seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd; nawr yw'r amser i gyflwyno dimensiwn addysg ac ymchwil i'r drafodaeth hon. AWedi'r cyfan, os ydym wir eisiau creu ecosystem rhagorol ar gyfer y rhanbarth mae angen gallu meddyliol arnom yn ogystal â cysylltedd corfforol.”

Top