GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Academi busnes newydd am ddenu'r goreuon o ddoniau diwydiant i'r Brifysgol

academi

 

24 Ionawr 2017 

Nod academi busnes NEWYDD yw denu hufen diwydiant ifanc yn y rhanbarth.

Mae Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru eisiau i bobl 18-30 oed ymuno â rhaglen 15 mis i hybu sgiliau a chynllunio olyniaeth yn y gweithle.

Mae'r fenter yn rhan o Academi Busnes Gogledd Cymru, prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) sy'n werth £4.4 miliwn y'n cynnwys Prifysgol Wrecsam Glyndŵr, Prifysgol Bangor, Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai.

Mae'r cwrs Pasbort i Ragoriaeth mewn Rheolaeth yn cynnwys diwrnod gosod yng Nghanolfan Technoleg OpTIC yn Llanelwy unwaith y mis, a dysgu ar-lein hyblyg.

Bydd y bobl a ddewisir yn cymryd rhan mewn sesiynau ar werthiant, cyfryngau cymdeithasol, meddwl strategol, arfer gorau byd-eang, arweinyddiaeth, dyfodol digidol, marchnata a phynciau eraill, yn ogystal â chael profiad ffres gyda mentoriaid yn eu maes.

Bydd Darlithydd a pherchennog busnes Gaenor Wyn Roberts yn cydlynu'r rhaglen.

Meddai: “Mae'r Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru'n brosiect arloesol a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion cyflogwyr wrth ddatblygu, hyrwyddo a chadw dawn newydd o fewn y gweithle.

“Rydym yn bwriadu arfogi cyflogeion talentog 18-30 oed â'r wybodaeth, y profiad a'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn amgylchedd busnes cystadleuol sydd ohoni.”

Ychwanegodd Gaenor, o Abergele: “Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ddysgu sydd yn ysgogol, yn apelgar ac yn heriol, sydd hefyd yn adlewyrchu anghenion trefi a chymunedau Cymreig lleol o ran gwella gwerth yr economi tra'n croesawu ac ymateb i newidiadau a tueddiadau cenedlaethol a byd-eang.”

Bydd y sesiynau'n cael eu cyflwyno o safbwynt ymarferol a byddant yn cynnwys ymweliadau a phrofiadau uniongyrchol o fusnesau yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Bydd y dysgwyr yn cyflawni cymhwyster Lefel 4 sydd wedi'i deilwra, a fydd yn cael ei ddathlu mewn seremoni wobrwyo yr haf nesaf.

Lansiwyd Academi Busnes Gogledd Cymru yr haf diwethaf gan Ysgrifennydd Cabinet Cymru ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.

Nod y cynllun yw cefnogi twf a chystadleurwydd busnes drwy sicrhau cymwysterau rheolaeth a achredir gan y brifysgol i fwy na 1,000 o gyflogeion dros dair blynedd.  

Meddai Chris Jones, pennaeth Ysgol Busnes Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, “Mae'r pedwar partner yn cydnabod pwysigrwydd cymwysterau.  Fodd bynnag, yr ydym i gyd yn cytuno bod angen defnyddio gwybodaeth a sgiliau er mwyn creu etifeddiaeth gadarnhaol ar gyfer y rhanbarth, yn hytrach na'u crynhoi mewn tystysgrif ar y wal.

“Bydd y prosiect yn darparu arweinyddiaeth a hyfforddiant rheolaeth y ffordd gywir, ac mae Academi Dawn Ifanc Gogledd Cymru yn rhan allweddol o hynny.”

Wedi'i gefnogi gan £2.8 milliwn o gronfeydd yr UE, bydd y prosiect yn galluogi cyflogwyr i gael mynediad i gymorthdaliadau o hyd at 70% ar gyfer cyfleoedd hyfforddi a datblygu staff mewn meysydd gan gynnwys rheolaeth ariannol, gwerthu a marchnata, strategaeth fusnes, llywodraethu a sgiliau gweithredol a rheoli.

Ychwanegodd Iwan Thomas, cydlynydd sgiliau a chyflogaeth rhanbarthol gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru: “Mae cael dull cydweithiol o weithredu ymhlith darparwyr yn dangos sut y gall gweithio fel rhan o agwedd 'Tîm Gogledd Cymru’, ein gweledigaeth ar y cyd ar gyfer rhanbarth hyderus, cydlynol gyda twf economaidd cynaliadwy, sy'n manteisio ar lwyddiant sectorau economaidd werth uchel a'r cysylltiad rhyngddynt ag economïau Pwerdy'r Gogledd ac Iwerddon symud yn nes at ddod yn realiti.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch i www.glyndwr.ac.uk. Dilynwch @NWBizAcademy ar Drydar.

Am fwy ar Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru, ffoniwch Gaenor Roberts neu Rachel Allen ar 01978 293375 neu anfonwch e-bost i gaenor.roberts@glyndwr.ac.uk 

Top