Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn ailwampio MBA Gweithredol i ddiwallu anghenion modern byd busnes

13 Gorffennaf 2017

Y Brifysgol yn ailwampio'r MBA Gweithredol i ddiwallu anghenion  busnes modern

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ailwampio ei MBA Gweithredol i adlewyrchu gofynion busnes modern. 

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn moderneiddio'r cwrs yn barod ar gyfer ei charfan 2018, ar ôl iddynt nhw sicrhau ei diweddaru yn unol â'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant ar gyfer y mis Medi nesaf.

Dengys astudiaethau Cyngor MBA Gweithredol fod graddedigion yn derbyn codiad cyflog cyfartalog o tua 17% o fewn ddwy flynedd wedi iddyn nhw raddio, a dyna pam mae'r Arweinydd Rhaglen Dr Jan Green yn annog cyflogwyr a'u staff i ymuno â nhw yr haf hwn.

Wedi'i chyflwyno'n rhan amser, dywed Jan fod y cymhwyster dros ddwy flynedd yn berffaith i'r bobl hynny mewn swyddi rheoli sydd am ddatblygu a gwella eu potensial i arwain, gwella eu rhagolygon gyrfaol,  ffurfioli eu profiad gwaith helaeth neu ymchwilio i ffyrdd strategol o ddatblygu eu cwmni i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl.

“Rydyn ni'n gofyn i gyflogwyr lleol a rhanbarthol pa sgiliau, gwybodaeth a nodweddion y maent yn chwilio amdanynt mewn cyflogeion, yna rydym yn dylunio'r rhaglen o gwmpas y safbwyntiau hynny i sicrhau eu bod o fudd,” meddai Jan.

“Mae'r rhaglen yn cynnwys astudio gweithredu strategaeth, cyllid busnes, pobl arweiniol, marchnata a newid arloesol wrth wraidd y cwrs, sef holl swyddogaethau busnes allweddol.

“Mae astudio MBA yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ymarfer mewn amgylchedd sy'n cefnogi dehongli problemau a dysgu o sefyllfaoedd - nid oes unrhyw anfantais.”

Ychwanegodd: “Yr hyn sy'n cael ei danamcangyfrif yn aml pan fydd grŵp o raddedigion yn dod ynghyd yw'r cyfle eang i rwydweithio â phobl o amrywiaeth o sectorau. 

“Fel arweinydd y rhaglen, rwy'n gweld hyn yn digwydd a'r cyfleoedd yn cael eu trafod – mae'r awyrgylch yn fywiog ac yn egnïol. Mae myfyrwyr sy'n graddio gyda MBA yn dweud wrthyf nad oeddent yn sylweddoli cymaint yr oeddent yn ei ddysguar y pryd ac mae hyn yn dystiolaeth o ymarfer adfyfyriol, sgil dysgu allweddol sydd wedi'i ymgorffori yn y MBA.

“Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer mis Medi, felly anogir unrhyw un sydd â diddordeb yn y rhaglen i gysylltu â mi am drafodaeth fanylach ar yr hyn sy'n gysylltiedig a sut y gallai'r rhaglen fod o fudd.”

Darren Hewitt, rheolwr ariannol yn Hoya Lens UK yn Wrecsam oedd un o'r cyntaf i gwblhau'r MBA Gweithredol yn Glyndwr Wrecsam.

Dywedodd y dyn 47 oed, o Gei Conna, ei fod wedi dysgu “llwyth anhygoel” a fyddai'n ei helpu o ddydd i ddydd. 

“Roedd gwrando ar bobl sydd eisoes yn gweithio mewn busnes yn beth newydd ac mae wedi rhoi golwg fwy agored a chytbwys i mi ar sut i weithio. Roedd hefyd wedi rhoi hyder imi; Rwy'n dod allan gyda phethau yn y gwaith na fyddwn i o'r blaen ac rwy'n dechrau gweld y manteision, felly byddwn yn annog pobl i wneud y MBA Gweithredol,” meddai.

TMae'r pynciau'n cynnwys grym brand; creu cytgord tîm cyfan; cyllid corfforaethol; grym y cwsmer; mantais y gadwyn gyflenwi, trafod i gael 'ie', a strategaeth a diwylliant corfforaethol.

Mae'r Brifysgol yn dathlu cryfhau ei safle yn rhif un yng Ngogledd Cymru am gael swyddi i'w myfrywyr gyda chynnydd mewn cyflogadwyedd.

Roedd 93% o fyfyrwyr a gwblhaodd radd amser llawn yn 2015/16 yn gweithio neu'n astudio chwe mis ar ôl graddio - y gorau yn y rhanbarth, yn ôl data a ryddhawyd gan HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch) heddiw.

Datgelodd yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr (DLHE) rfod y ffigwr wedi codi 0.9 pwynt canran o 92.1% y flwyddyn gynt.

Y brifysgol hefyd yw'r gyntaf yng Nghymru a'r ddegfed yn y DU ar gyfer myfyrwyr rhan-amser mewn cyflogaeth, gyda 99.1% yn graddio a chael swydd neu'n ymgymryd ag astudiaeth bellach o fewn chwe mis.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 293439 neu e-bostiwch jan.green@glyndwr.ac.uk

NODIADAU: Mae rhyw 4,700 o bobl yn graddio gydag MBA yn y DU bob blwyddyn, yn ôl Cymdeithas MBAs (AMBA), corff achredu sy'n monitro ansawdd ysgolion busnes ledled y byd. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr MBA yn dueddol o fod yn 25-40 mlwydd oed, ond mae sawl cymhelliant dros eisiau gwneud MBA. Bydd carfan MBA nodweddiadol yn cynnwys myfyrwyr hŷn sydd â phump i 10 mlynedd o brofiad diwydiant perthnasol, llawer o wahanol farchnadoedd a sectorau, ac amryw gefndiroedd diwylliannol a daearyddol.

Top