Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn chwarae rôl allweddol wrth lansio cynnig twf

20 Rhagfyr 2017

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwarae rol allweddol wrth lansio cais twf

Mae chwe Chyngor Gogledd Cymru wedi cyflwyno Cais Twf i Lywodraethau Cymru a'r DU

Bydd trafodaethau ar y cyflwyniad yn cychwyn yn y Flwyddyn Newydd yn 2018.

Mae'r Cynghorau wedi ffurfio corff newydd - Bwrdd Twf Gogledd Cymru - i gwblhau'r Fargen Twf ac i reoli ei gyflenwi unwaith y cytunwyd arno gyda'r ddwy Lywodraeth, a chwrddodd â hwy yng Nghanolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy yr wythnos diwethaf.

Cyd-bwyllgor Awdurdod Lleol yw'r corff newydd gyda chynrychiolwyr o'r prif bartneriaid: Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach.

Byddai'r cynigion yn galluogi buddsoddiad o £1.3 biliwn yn economi Gogledd Cymru o arian bargen twf o £328m o gyfalaf a refeniw o £55.4m, sef cyfanswm o £383.4m, sef enillion o £3.40 am bob punt a wariwyd.

Caiff dros 5,000 o swyddi eu creu. Mae canlyniadau eraill yn cael eu hamcangyfrif a byddant yn cynnwys creu busnesau newydd, unedau tai wedi'u hadeiladu, gan gynnwys tai fforddiadwy a sicrhau gwaith i gartrefi di-waith.

Bydd y cyllid ar gyfer y Cais Twf, os caiff ei gymeradwyo, yn cael ei ddarparu ar y cyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Meddai y Cyng. Aaron Shotton, Cadeirydd Bwrdd Twf Gogledd Cymru:“Rwy'n falch iawn o gyhoeddi lansiad ffurfiol Cais Twf Gogledd Cymru gyda'm cyd-Arweinwyr Cyngor a chynrychiolwyr ein prif bartneriaid mewn Busnes, Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

"Rydym wedi cyflwyno ein prif gynigion i Guto Bebb AS, Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru ac i Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru.

"Rydym wedi sefydlu Cyd-bwyllgor Cysgodol a elwir yn Fwrdd Twf Gogledd Cymru. Mae'r bwrdd newydd yn diolch i aelodau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am eu cyfraniad i adeiladu'r llwyfan ar gyfer Cais Twf credadwy ac uchelgeisiol dros y 18 mis diwethaf.

"Rydym yn y broses o benodi tîm datblygu cais i lunio achosion busnes manwl i'r safonau sy'n ofynnol trwy gyflenwi'n effeithiol. Rydym yn golygu gwneud yr hyn a ddywedwn."

Ychwanegodd:"Mae ein cynigion wedi'u datblygu mewn partneriaeth â'r sector preifat, ein prifysgolion, (Bangor a Glyndwr Wrecsam) a'n Colegau Addysg Bellach, (Cambria a Grwp LLandrillo Menai). Rydym wedi cael cefnogaeth ac anogaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ein Haelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol. Bu'n ymdrech dîm go-iawn i gyrraedd y fan hon.

"Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth unedig ac uchelgeisiol. Ein nod yw datblygu economi newydd, fwy ffyniannus, arloesol a chynhyrchiol sy'n gall, yn gysylltiedig ac yn wydn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gwell cyflogaeth ar draws y rhanbarth cyfan."

Meddai'r Cyng. Dyfrig Siencyn, Is-gadeirydd y Bwrdd Twf:"Dim ond un rhan o'n Gweledigaeth Twf mae'r Cais Twf. Byddwn yn parhau i bwyso am well cysylltiadau trafnidiaeth y tu allan i'r Cais Twf. Byddwn yn ymgyrchu i'r Adran Drafnidiaeth ariannu seilwaith rheilffyrdd gwell ac i Lywodraeth Cymru ariannu gwasanaethau rheilffyrdd gwell.

"Byddwn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno Metro Gogledd Cymru a rhwydwaith ffyrdd gwell.

"Bydd ein cynigion hefyd yn eistedd ochr yn ochr â rhaglenni Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i wella cysylltedd digidol a di-wifr yn y rhanbarth."

Bydd y Cais Twf ynghyd â chefnogaeth gan lywodraethau i wella trafnidiaeth a chysylltedd digidol yn sbarduno twf economaidd, sicrhau bod buddion yn cael eu dosbarthu'n deg ar draws y rhanbarth ac yn helpu i gadw pobl ifanc yn y rhanbarth.

Top