Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn cydweithio â Stonewall

13 Ionawr 2017 

Stonewall

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r sefydliad AU cyntaf yng nNgogledd Cymru i ddod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall.

Mae'r Brifysgol yn cryfhau ymhellach ei chefnogaeth o staff a myfyrwyr Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol LHDT (LGBT) trwy ymuno â'r elusen.

Cafodd y symudiad ei gefnogi gan Undeb Myfyrwyr Glyndwr Wrecsam.

Yn ôl datganiad gan Undeb y Myfywyr: “Mae bod yn gysylltiedig ag elusen LHDT  hon yn creu cwlwm cryf, cadarnhaol gyda nid dim ond y myfyrwyr presennol Prifysgol Glyndwr Wrecsam, ond hefyd gyda ei myfyrwyr yn y dyfodol

“Mae symud oddi cartref yn gam mawr ym mywyd pobl ifanc, ac mae dewis prifysgol i astudio ynddi hyd yn oed yn fwy o fam. Mae lefel y gefnogaeth a gynigir gan sefydliad yn ffactor pwysig i fyfyrwyr wrth ddewis ble i astudio, yn enwedig ar gyfer myfyrwyr nad ydynt efallai wedi cael eu derbyn neu sydd wedi cael eu haflonyddu o'r blaen mewn addysg bellach neu'r gweithle.

“Mae'r ffaith bod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cytuno i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall yn cynrychioli barn y Brifysgol a'i safbwynt ar gynwysoldeb y gymuned LHDT, yrwyddo amgylchedd diogel a chynhwysol ar gyfer yr holl fyfyrwyr sy'n dod o dan y nodwedd warchodedig hon.”

Ychwanegodd Yr Is-ganghenllor, Yr Athro Maria Hinfelaar: “Rydym yn falch iawn o gael ein henwi'n aelod o raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall, sy'n rhoi cyfle inni fod yn bartner gyda sefydliad a all ein helpu i greu amgylchedd cynhwysol i bawb.”

Bydd y rhaglen yn galluogi'r Brifysgol i ymgorffori diwylliant cynhwysol a derbyngar o fewn y sefydliad; gan sefydlu cysylltiadau gyda'i chymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac annog cydweithio.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw fforwm cyflogwyr arfer gorau mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant LHDT. 

Trwy lywio drwy fframwaith, bydd y rhaglen yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a chyfleoedd datbygu i'r Brifysgol ar gyfer ei staff, fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu paratoi'n i gefnogi myfyrwyr.

“Rydym yn edrych ymlaen at y cyfle i nodi meysydd i'w gwella, fydd yn arwain at brosesau gwell ac yn y pendraw at amgylchedd sy'n cofleidio cynwysoldeb ac sy'n ein galluogi i ymgysylltu'n llawn â'r holl fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr i'r Brifysgol,” ychwanegodd Yr Athro Hinfelaar.

“Fel cyflogwyr rydym am ddenu staff o gefndiroedd amrywiol, a all ddod â phersbectif newydd i'n busnes, mae'r rhaglen yn fframwaith ardderchog i'n helpu i greu gweithle sy'n galluogi y staff presennol a staff y dyfodol i gyrraedd eu potensial.”

Top