Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwr a gwraig ar y ffordd i newid gyrfa diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

 

6 Chwefror 2017

pic

Mae mam i ddau o blant oedd yn meddwl na fyddai byth yn mynd i'r brifysgol heb fod ganddi lefelau A wedi ymuno â'i gwr i astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam er mwyn adeiladu gyrfa newydd.

Roedd Rebecca Smith, sy'n 34 mlwydd oed ac yn dod o Benyffordd, ond wedi darganfod ei bod hi'n gallu dilyn eu breuddwyd o gael gradd yn seiliedig ar ei phrofiad gwaith ar ôl ymweld ag un o Ddyddiau Agored y sefydliad gyda'i chymar Tom Smith.

Mae'r ddau bellach yn astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar yr un pryd â magu eu dau o blant, sy'n saith a phump oed. Mae Tom yn astudio am BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu ac mae Rebecca'n gweithio tuag at BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid.

Cafodd Rebecca, sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Elfed a Choleg Dyfrdwy ei derbyn ar y cwrs ar sail ei gwaith a'i phrofiad bywyd amrywiol. Mae hyn wedi cynnwys cyfnodau'n therapydd harddwch, gweinyddwraig gyda'r Llu Awyr a thair blynedd yn gweithio yn y diwydiant lletygarwch yn Cypres. 

Cyn iddi ymuno â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam bu hi'n rhedeg ei chwmni glanhau ei hun Uam ddwy flynedd a hanner.

“Cyfrifydd oedd fy nain ac roeddwn i'n ei helpu gyda thasgau pan oeddwn i'n fach,” meddai Rebecca. “Felly mae'n rhywbeth y mae gennyf ddiddordeb ynddo erioed ond mi wnes i beidio â'i wneud gan nad oedd y cymwysterau gennyf. Roeddwn i'n cymryd bod angen Lefelau A a gradd arnoch.

“Mi wnes i ddarganfod bod blwyddyn sylfaen yma a dw i heb edrych yn ôl. Roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth i fy hun nawr bod fy mhlant mewn addysg lawn-amser ac mae'r cwrs yma'n gweddu i'r dim â bywyd teuluol. Dw i eisoes yn meddwl am astudio am Radd Meistr ar ôl i mi orffen fy ngradd.”

Mae astudio'n llawn-amser ar yr un pryd â'i gwr wedi profi'n llesol gan eu bod nhw'n gallu rhannu profiadau. Mae amserlennu amserlenni a dyddiadau cau hefyd yn golygu eu bod yn gallu cynnal cydbwysedd da rhwng astudio ac amser gyda'r teulu. 

“Mae gan fy mab hynaf awtistiaeth, sy'n dod â heriau a phwysedd, ond mae'r brifysgol bob amser yn gefnogol a hyblyg,” ychwanegodd Rebecca.

“Roeddwn i'n nerfus iawn cyn imi ddechrau gan nad oeddwn i'n gwybod a oedd fy Saesneg yn cwrdd â'r safon ac roeddwn i'n poeni am gyflwyno aseiniadau.

“Mae'r gwasanaethau cefnogi yma'n anhygoel o wych – bob dydd dw i'n cael e-bost o ryw fath yn cynnig cymorth gydag ochr academaidd pethau.”

Yn y pen draw mae Rebecca'n gobeithio dod yn Gyfrifydd Rheolaeth, tra bod Tom yn bwriadu dod yn Dirfesurydd.

Meddai: “Mae wedi bod yn brofiad newid-byd ac rwy i mor falch imi ei wneud. Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i'n dathlu gwisgo capan a gwn ond mewn ychydig o flynyddoedd mae'n bosibl mai fi fyddai hynny.

“Yn 34 ped rydych yn meddwl eich bod chi'n rhy hen i fynd i'r brifysgol a newid gyrfa ond dych chi ddim. Mae cymaint o bobl yn meddwl eu bod nhw'n rhy hen neu nad ydych yn gallu astudio am radd ond rwy'n brawf bod unrhyw un yn gallu.”

Top