Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn dadlennu gardd wyddoniaeth, cynlluniau i ailwampio arlwyo a gweledigaeth Campws 2525

29 Medi 2017

pic

Dadlennwyd gardd gwyddoniaeth ARLOESOL ac ailwamio gwerth  £200,000 i arlwyo ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam heddiw (dydd Gwener).

Mae'r gwelliannau'n rhan o brosiect Campws 2025 y Brifysgol, a fydd yn cynnwys llety newydd i fyfyrwyr, maes parcio, ystafelloedd academaidd ac ymchwil wedi eu uwchraddio a thrawsffurfio adeiladau, gan gynnwys y brif fynedfa.

Cafodd y cyfleusterau arlwyo newydd eu hailwampio gan gwmni gwasanaethau bwyd Aramark ac maent yn cynnwys siopau sy'n darparu'r brandiau outlets providing global brands byd-eang Costa Coffee, Starbucks a Grumpy Mule, llys bwyd, bariau coffi wedi'u hadnewyddu ac ailwampio'r ffreutur yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Stryt y Rhaglaw.

Bydd Aramark yn gwella profiad y myfyriwr ymhellach trwy hyrwyddiadau a bargeinion prydau bwyd, ugan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a dull cydweithredol gydag Undeb y Myfyrwyr i ysgogi boddhad a chyfranogiad yn ogystal â buddsoddi mewn system IPOS newydd sbon i gefnogi dulliau talu cyflym.

Byddant hefyd yn cefnogi'r Brifysgol i annog y gymuned leol i ddefnyddio'r cyfleusterau a datblygu strategaeth i wella lletygarwch ar y safle.

visionpic

Wrth agor y llys bwy Cegin Unedig newydd gyda AC Wrecsam Lesley Griffiths ac AS Ian Lucas, meddai'r Is-ganghellor Yr Athro Maria Hinfelaar: “Conglfaen ein gweledigaeth a'n strategaeth yw gwella profiad y myfyrwyr; mae hyn yn golygu trawsnewid yr amgylchedd dysgu a chymdeithasol a amlinellir yn ein strategaeth Campws 2025 sydd newydd gael ei lansio.

“Rydym wedi cychwyn ar y trawsnewid hwn gyda ein darpariaeth arlwyo, gan fod arlwyo'n rhan hollbwysig o fywyd y myfyrwyr a bywyd y campws a rydym yn cydnabod bod rhaid inni ddarparu'r gwasanaethau, y cynnyrch a'r brandiau y mae myfyrwyr yn eu disgwyl.”

"Ymunodd Aramark â theulu Glyndwr Wrecsam ym mis Awst ac o hynny ymlaen roedd pob agwedd ar waith. Yn ystod yr haf, cynhaliwyd rhaglen adnewyddu a digwyddiadau hyfforddi staff helaeth yn yr holl fannau arlwyo.

“Mae brandiau newydd y stryd fawr megis Costa, Starbucks a Grumpy Mule wedi cael eu cyflwyno ynghyd ag amrywiaeth o gysyniadau bwyd newydd a brofwyd yn y farchnad a fydd yn dod â chyffro, apêl ac, yn fwy pwysig byth, yn cefnogi iechyd a lles myfyrwyr a staff.”

Adleisiodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Travis Davies, ei geiriau ac mae'n credu y bydd yr adnewyddiad yn denu mwy o fyfyrwyr ac ymwelwyr i'r campws.

Meddai: “Rwy'n falch iawn fy mod wedi gweithio'n agos iawn gydag Aramark ac yn diolch iddyn nhw am eu gwaith caled yn sicrhau bod yr holl siopau yn adlewyrchu yr adborth roedden ni'n ei gael gan fyfyrwyr dros y flwyddyn ddiwethaf.

“Mae prisiau'n llawer mwy cyfeillgar i'r myfyrwyr ac mae ansawdd y bwyd wedi cael ei ganmol yn fawr gan fyfyrwyr. Mae'r mannau darparu bwyd i gyd bellach yn edrych yn gwbl groesawgar eu diwyg ac mae cael gwahanol goffi ym mhob man yn sicrhau bod gan fyfyrwyr ddigon o ddewis.

“Mae Aramark yn gwrando'n gyson ar adborth myfyrwyr ac yn gwneud newidiadau cadarnhaol o ganlyniad felly rydym ni'n gwybod fel Undeb Myfyrwyr y bydd y berthynas agos hon yn parhau.”

Yna ymunodd yr Athro Hinfelaar ag Iwan Thomas, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i'r cwmni elusennol North Wales Science, i ddadorchuddio gardd wyddoniaeth yn Techniquest Glyndwr.

Ariannwyd y llain sy'n werth £33,000 gan nifer o sefydliadau ac fe'i hadeiladwyd gan wirfoddolwyr dros 400 awr. Mae'n cynnwys tŷ gwydr o boteli plastig, mannau plannu uchel a phwll.

Mae'r rhaglen foderneiddio Campws 2025 lawn yn cael ei goruchwylio gan arbenigwyr dylunio addysgol, DAY Architectural.

Mae'r cwmni'n edrych ymlaen at ailddatblygu safle Ffordd yr Wyddgrug, gan ddechrau gyda llety myfyrwyr yn 2018.

Meddai llefarydd: "Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r Brifysgol am y ddwy flynedd ddiwethaf gyda'u dyheadau am ailfodelu ac ailddatblygu Campysau Plas Coch a Stryt y Rhaglaw.

“a'r tîm ymgynghorol ehangach yn falch o fod yn rhan o brosiect Campws 2025, a fydd yn trawsnewid y safleoedd hyn yn amgylcheddau dysgu cyfoes a deniadol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain."

Ychwanegodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr:  “Dim ond y cam cyntaf yw'r gwelliannau i'n darpariaeth arlwyo, mae'n bendant yn achos o ‘gadw eich llygaid ar agor am fwy’ gan fod llawer mwy i'w gael wrth i ni ddatblygu'r campws yma yn Wrecsam ymhellach.”

Top