Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwasanaeth iechyd meddwl arloesol yn cael effaith fawr yng Ngogledd Cymru

8 Awst 2017

text and pic

Mae sylfaenydd gwasanaeth arloesol y credir iddo fod y cyntaf o'i fath yn y DU sydd yn mynd i'r afael â materion iechyd meddwl dynion yn dweud y byddai cynlluniau tebyg ledled y wlad yn “helpu i arbed miliynau i'r GIG.”

Sefydlodd Andy Matthews grŵp cymorth i ddynion â phroblemau iechyd meddwl yn 2014 yn KIM Inspire - 12 mlynedd ar ôl i'r elusen gael ei sefydlu i helpu menywod sy'n dioddef problemau tebyg.

Mae'r proseict KIM-4-HIM, a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol fel reial yn ystod astudiaethau Andy gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae'r prosiect eisoes wedi helpu cannoedd o ddynion yng Ngogledd Cymru i ymdopi â materion gan gynnwys pryder, iselder, sgitsoffrenia a deubegwn.

Mae mynd i'r afael â gwrywdod wrth wraidd y fenter, sy'n darparu gwasanaeth galw heibio wythnosol i alluogi dynion i gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau a phrosiectau yn y gymuned.

“Nid oes unrhyw wasanaeth arall o'r math yr ydym yn ei gynnig yng Nghymru neu'r DU sy'n mynd i'r afael â gwrywdod – tsef ffactorau sy'n atal dynion rhag ceisio help oherwydd eu saernïaeth gymdeithasol.

“Ni fydd dynion yn ceisio cael cymorth ac maen nhw'n troi at ddulliau ymdopi eraill - alcohol, cyffuriau ac yn anffodus hunanladdiad - cyn gofyn am help gyda materion emosiynol.

“Rydym ni ar flaen y gad o ran y math o wasanaeth arloesol rydym yn ei gynnig ac rydym yn creu cysylltiadau cynyddol gyda'r gymuned, er enghraifft, datblygu cyfleoedd gwirfoddoli gyda Chlwb Pêl-droed Tref Treffynnon.

“Dechreuodd y prosiect gyda tharged o helpu 12 o gleientiaid yn ystod cyfnod prawf pum mis. Cawsom 12 o bobl erbyn diwedd yr ail wythnos.

“Mae'r holl dystiolaeth yn awgrymu bod angen y math hwn o wasanaeth yn y trydydd sector ac petaswn i'n cael fy ffordd, byddai ym mhob tref yn y byd. Mae'r gwaith cymunedol yn gwneud cymaint o synnwyr ac mae effaith arbed costau gweithio gyda phobl ar y lefel isaf o gyswllt yn enfawr.”

Mae un o'r defnyddwyr gwasanaeth, David James, wedi mynychu'r sesiynau galw heibio wythnosol am dair blynedd.

Meddai: “Rydw i gyda phobl debyg sy'n profi problemau tebyg yn eu bywydau eu hunain pan fydda i'n dod yma ac oherwydd ei fod yn mgylchedd cymdeithasol, mae wedi helpu llawer. Mae'n werthfawr iawn cael gwasanaeth fel hyn ar garreg fy nrws.”

Symudodd Andy yrfa yn dilyn gyrfa 14 mlynedd gyda'r Awyrlu Brenhinol, lle aeth ymlaen i fod yn uwch-hyfforddwr ac ymgymryd â swyddogaethau â chyfrifoldeb am les staff.

Fe'i derbyniwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam  gyda dim ond dau TGAU yn seiliedig ar ei brofiad helaeth a graddiodd gyda dyfarniad gradd dosbarth cyntaf a gwobr adrannol am ei gyflawniadau.

“Roedd yn naid enfawr a chymerais doriad cyflog enfawr i ddechrau ar fy ngyrfa fel gweithiwr cymdeithasol ond rydw i bellach mewn swydd sydd wrth fy modd,” meddai Andy. “Ac ni fyddwn yn freuddwydio am adael y naill na'r llall oherwydd y boddhad a'r gwobrau enfawr o'r canlyniadau rydych chi'n gallu eu cael drwy weithio gydag unigolion sydd mewn perygl o gael eu hymyleiddio gan gymdeithas.

“Rydw i wedi dod â sgiliau a gwerthoedd milwrol i'm swydd yn KIM – parch ac integreiddio – i wneud y prosiect KIM 4 HIM yn llwyddiant.

“Gwnaeth y brifysgol fentro drwy gynnig lle imi heb gymwysterau addysgol ffurfiol a byddaf yn ddiolchgar iddynt am hyn am byth.”

Am ragor o wybodaeth ar y prosiect KIM-4-HIM ewch i http://www.kim-inspire.org.uk

Top