GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwobr arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

22 Mehefin 2017

pic

Derbyniodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam wobr Arian am ansawdd ei haddysgu mewn system rancio academaidd flaenllaw newydd.

Cafodd y Brifysgol fedal arian o dan y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA neu'r TEF) newydd  a gyhoeddwyd heddiw.

Canfu'r astudiaeth annibynnol fod y sefydliad "yn annog lefelau uchel o ymgysylltu gan fyfyrwyr, dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg a pherthnasedd i ddiwydiant yn y cwricwlwm."

Llongyfarchwyd y staff gan yr Athro Maria Hinfelaar, yr Is-Ganghellor, ar y cyflawniad.

“Mae'r TEF yn gynllun a gyflwynwyd gan y llywodraeth i fesur darpariaeth academaidd, gan bennu sgôr o safon aur, arian neu efydd," meddai'r Athro Hinfelaar.

"Byddwn yn gallu cario'r bathodyn FfRhA Arian am dair blynedd, sy'n ein rhoi ar yr un lefel â llawer o brifysgolion rhagorol sydd ag enw da cryf yn genedlaethol ac yn rhyngwladol."

Cafodd y canlyniadau asesu eu penderfynu gan banel oedd yn cynnwys myfyrwyr, academyddion, arbenigwyr ehangu cyfranogiad a chyflogwyr.

Roeddynt yn barnu bod Prifysgol Glyndwr Wrecsam "yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel ar gyfer ei myfyrwyr" a "yn gyson yn cyflawni'n fwy na" gofynion ansawdd cenedlaethol trylwyr ar gyfer addysg uwch yn y DU.

Talodd Yr Athro Claire Taylor, y Dirprwy-Is-Ganghellor, deyrnged i'r staff am eu hymroddiad parhaus i sicrhau bod myfyrwyr a chynwysoldeb yn ganolog i bopeth a wnânt.

"Fel un o'r prifysgolion gorau yn y DU o ran ehangu cyfranogiad rydym yn gwerthfawrogi, yn cefnogi ac yn galluogi addysgu rhagorol," meddai'r Athro Taylor.

"Mae ein dull cymhwysol o ddysgu, addysgu ac ymchwil, wedi'u tanategu gan gefnogaeth personol ardderchog i fyfyrwyr wedi arwain at adborth da gan fyfyrwyr a chanlyniadau myfyrwyr da dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym yn bwriadu ei wella ymhellach."

Ychwanegodd: "Rydym wrth ein bodd i dderbyn gwobr arian a byddwn yn ymdrechu i gynnal ac adeiladu ar y canlyniad gwych hwn."

Prif nod y FfRhA yw: 'Rhoi gwybodaeth glir i fyfywyr am ble mae'r ansawdd addysgu gorau a lle mae myfyrwyr wedi cyflawni'r canlyniadau gorau; ac i 'Annog ffocws cryfach ar ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch.'

Mae prifysgolion sy'n cymryd rhan yn gwneud cyflwyniadau sy'n gyfuniad o ddata - er enghraifft data Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr a chyflogadwyedd graddedigion - a chyflwyniad ysgrifenedig.

Ystyriodd y panel gyflwyniad y Brifysgol mewn perthynas â meini prawf FfRhA ac mae ei ddyfarniad yn adlewyrchu, yn benodol, tystiolaeth o:

·       Dyluniad cyrsiau ac arferion asesu sy'n darparu lefelau uchel o ymestyn, gyda dysgu yn y gwaith a chwricwla'n cyfateb i flaenoriaethau rhanbarthol.

·        Addysgu sy'n annog lefelau uchel o ymgysylltu ac ymrwymiad myfyrwyr i ddysgu gyda lefelau uchel o ryngweithio gyda diwydiant, busnes a'r sector cyhoeddus sy'n sicrhau cyfoesedd a pherthnasedd yn y cwricwlwm.

·        Diwylliant sefydliadol sy'n hwyluso addysgu rhagorol trwy gwobrau addysgu a arweinir gan staff a myfyrwyr, datblygiad proffesiynol cynhwysfawr a chynhadledd flynyddol.

·    Adnoddau corfforol a digidol o ansawdd uchel gan gynnwys buddsoddi mewn adeiladau a mannau astudio newydd ynghyd â chyfleusterau dysgu ac addysgu wedi'u cyfoethogi gan dechnoleg, sy'n cael eu defnyddio gan fyfyrwyr i gyfoethogi dysgu.

Dywedodd Travis Davies, Is-Lywydd Undeb Myfyrwyr y Brifysgol, fod y cyflawniad yn adlewyrchu ymroddiad staff a'u hagwedd at ddysgu uwch.

“Rydym yn gweithio'n agos gyda'r darlithwyr ac mae ansawdd yr addysgu a'r berthynas sydd ganddynt gyda myfyrwyr o'r radd flaenaf, felly nid yw'n syndod gweld y Brifysgol yn cael ei gwobrwyo yn y modd hwn," meddai Travis.

Ychwanegodd Sarah Ellis, Prif Swyddog Gweithredol Undeb y Myfyrwyr: "Mae'r gystadleuaeth am le mewn prifysgol yn galetach nag erioed, felly mae hon yn neges gadarnhaol arall i'r rhai hynny sy'n ymuno â Glyndwr Wrecsam - eich addysg sydd ar frig ein hagenda.”


Am fwy o wybodaeth, ewch i'n hadran Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.

Top