Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mam yn adeiladu gyrfa newydd mewn carchar yng ngogledd Cymru gan gyfuno sgiliau mewn troseddeg a gofal plant

1 Tachwedd 2017

text and pic

Mae mam i dri o blant yn cyfuno arbenigedd ym maes gofal plant a throseddeg ar gyfer gyrfa newydd yn HMP Berwyn Wrecsam ar ôl dychwelyd i astudio yn ei 30au.

Astudiodd Astudiodd y cyn weithiwr meithrinfa 'r nani Lisa Owen, 31 oed, am BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wrth fagu ei phlant gartref yn Sir Ddinbych.

A misoedd cyn iddi ddarganfod ei bod wedi cael gradd dosbarth cyntaf, roedd Lisa eisoes wedi cael swydd fel arbenigwr chwarae yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Gofal a Gofal Carchar (Pact).

“Des i i wybod am y cwrs trwy gyfaill a chan fod gennyf gefndir mewn gofal plant roedd gen i gryn dipyn o ddiddordeb mewn damcaniaethau trosedd  ac yn arbennig pam fod pobl ifanc yn cyflawni troseddau,” meddai Lisa, sy'n casglu ei gradd mewn seremoni yn y brifysgol yr wythnos hon.

“Roedd yn ffitio'n berffaith o gwmpas fy nheulu ifanc, oedd yn wyth oed, pump oed ac un mlwydd oed pan ddechreuais y radd.

“Mae ennill gradd dosbarth cyntaf yn rhywbeth y gallwn ond wedi breuddwydio amdano cyn nawr, ac heblaw am fy mhlant, yn sicr mae'n un o fy nghyrhaeddiadau mwyaf balch.”

Mae swydd Lisa gyda Pact yn golygu gweithio gyda phlant sy'n ymweld â'r carchar, trefnu gweithgareddau a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.

Yn y dyfodol agos, mae hi hefyd yn bwriadu dechrau gwaith allgymorth gyda phlant sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan golled aelod o'r teulu i'r ddalfa.

Meddai Lisa: “Rwy'n hynod lwcus i gael swydd mor hyfryd ac ni fyddwn yn lle rwyf nawr heb y wybodaeth rydw i wedi'i  datblygu dros y dair blynedd diwethaf.

“Mae'n cyfuno popeth rydw i'n ei wybod am ofal plant, trosedddeg a chyfiawnder troseddol ac yn dod ag ef i gyda at ei gilydd.”

Yn ogystal â chael gradd dosbarth cyntaf, enwebwyd Lisa gan ei darlithwyr i gymryd rhan mewn Arolygiad HMIP o Sefydliad Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghasnewydd.

“Roedd yn anrhydedd i gael gwahoddiad i gymryd rhan,” ychwanegodd  Lisa. “Cyn gynted ag y dechreuais ar y cwrs roedd yn teimlo'n gyflym iawn fel y penderfyniad cywir.

"Roedd darlithoedd yn ddiddorol ac yn rhyngweithiol a phan ddechreuais gael tipyn o drafferth yn yr ail flwyddyn, roedd y cymorth a gefais gan wasanaethau myfyrwyr yn amhrisiadwy. Roeddent yn rhan allweddol iawn o'm llwyddiant yn y diwedd.

“Rydw i nawr yn ystyried astudio am radd Meistr gan fy mod wedi dod o hyd i hoffter newydd mewn edrych ar doriadau ymlyniadau a'i berthynas â throsedd.”

Mae cannoedd o raddedigion yn derbyn dyfarniadau gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam Glyndwr mewn pum seremoni yn Neuadd William Aston o 1-3 Tachwedd.

I weld yr wybodaeth lawn ewch i https://www.glyndwr.ac.uk/cy/YnglynaPhrifysgolGlyndwr/Graddio/

Top