Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-filwr ar lwybr gyrfaol newydd diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

12 Mehefin 2017

pic

Llun: Craig Roberts nawr a (ar y dde) yn ystod ei ddyddiau yn y Fyddin

Mae MILWR a deithiodd y byd gyda'r Fyddin yn adeiladu gyrfa newydd mewn adeiladu gyda chymorth prifysgol yng Ngogledd Cymru.

Yn ystod ei 17 mlynedd yn y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol, gwasanaethodd Craig Roberts yn Irac, Iran, Kosovo, Bosnia a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â gwledydd ar draws Sgandinafia a chanolbarth Ewrop fel rhan o uned NATO arbenigol.

Symudodd y dad-i-un, sy'n hanu o Wrecsam, o waith metel tua diwedd ei ddyddiau milwrol wrth iddo fwriadu codi drwy'r rhengoedd, ond ond roedd newid yn ei amgylchiadau yn golygu ei fod yn dychwelyd i Ogledd Cymru a mynd i mewn i'r fasnach adeiladu.

Wrth iddo fwriadu unwaith eto symud ymlaen gwelodd Craig fod mwy o rwystrau i lwyddiant, yn enwedig ei ddiffyg addysg uwch.

Ar ôl mynychu y cyn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI) yn ei arddegau i astudio weldio, mae bellach yn ôl fel dyn 47 oed i astudio am radd mewn Rheoli Adeiladu ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

“Ces i amser anhygoel yn y Fyddin, yn teithio'r byd a gwneud yr hyn rwy wrth fy modd yn ei wneud,” meddai Craig, sy'n briod â Hayley.

“Ar ôl 14 mlynedd roeddwn i eisiau symud ymlaen i fod yn Swyddog, ond nid oedd pethau'n troi allan fel roeddwn i wedi gobeithio y bydden nhw a phenderfynais i ddod yn ôl i Wrecsam a sefydlu fy musnes fy hun.

“Roedd hynny'n llwyddiannus, ond cafodd cwpl o gontractau gyda manwerthwyr mawr eu u tynnu oddi wrthym ni. Es i weithio i bobl eraill a digwyddodd yr un peth, felly penderfynais ei bod yn bryd newid.”

Ychwanegodd: “Rwy'n cofio mynd heibio ir brifysgol un diwrnod a gweld hysbyseb am ddiwrnod agored.

“Gan fy mod i yn fy ngwthegau roeddwn i'n meddwl bod unrhyw gyfle i fynd i'r brifysgol wedi mynd heibio, ond es i yno ac fe'i gwnaed i deimlo'n groesawgar ac yn gyfforddus o'r cychwyn cyntaf.

“Mae yna gymuned o fyfyrwyr hŷn ac mae'r darlithwyr wedi bod yn wych.”

Roedd Craig hefyd yn sylwi, wrth iddo wneud cais am swyddi, fod ei ddiffyg addysg uwch yn ei ddal yn ôl.

“Dim ond un NVQ Lefel Dau mewn gweinyddiaeth a chymhwyster weldio oedd gen i o bron i 30 mlynedd yn gynharach, felly roeddwn i'n meddwl nad oedd gennyf obaith,” meddai.

“Ond fe wnaethon nhw ystyried fy nghefndir yn ogystal â chymwysterau, felly dyma fi ar fin mynd i mewn i fy nhrydedd flwyddyn o'r radd ac yn disgwyl graddio'r flwyddyn nesaf.

“Gallwch chi fynd yn bell â phrofiad ond yn y byd heddiw maen nhw'n chwilio am fwy na hynny, a dyna pam rydw i yma.

“Does dim syniad gennych hyd nes y byddwch chi'n ôl yn yr ystafell ddosbarth pa mor dda y byddwch chi'n gwneud, ond rwyf wedi ymgartrefu ers y diwrnod cyntaf ac yn mwynhau. Fi hefyd yw cynrychiolydd y cwrs ac rydyn ni i gyd yn cefnogi ein gilydd, yn gymdeithasol ac yn academaidd.”

Mae Craig bellach wedi llwyddo i sicrhau swydd gyda chwmni adeiladu lleol ac mae'n credu y bydd ei ddatblygiad academaidd ychwanegol o fudd iddo ef yn bersonol, a'r cwmni.

“Mae'n rhaid i chi wneud aberth i wneud gradd a chael swydd ar yr un pryd, ond mae hyblygrwydd y cwrs yma'n gweithio'n dda iawn imi ac nid yw wedi fy rhwystro i,” meddai Craig.

“Os rhywbethm mae wedi yn fy ngwthio ymhellach, a rhoi cyfleoedd i mi na fyddwn fel arall wedi eu cael.”

Mae'r brifysgol wedi cychwyn blynyddoedd sylfaen ar gyfer i chyfres o raddau amgylchedd adeiledig; Rheoli Adeiladu, a Technoleg Dylunio Pensaernïol.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i ddarpar fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion i ddilyn gradd anrhydedd yn ddi-oed.

Meddai David Cheesbrough, uwch ddarlithydd yn yr Amgylchedd Adeiledig: “Mae hwn yn bwynt gwerthu mawr ar gyfer ein graddau a bydd yn tawelu pryderon pobl sy'n teimlo nad ydynt yn gallu mynd i'r brifysgol oherwydd nad ydynt wedi cyflawni'r lefelau academaidd gofynnol.

“Mae Craig yn enghraifft o rywun a allai fod wedi meddwl bod ei ddyddiau o ddysgu yn tu ôl iddo, ond daeth i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae wedi llwyddo - mae'n enghraifft wych i bobl eraill.”

Ffoniwch ein tîm derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau amgylchedd adeiledig sydd i'w gweld yma.

Top