Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Costa Coffee a Grumpy Mule yn dod i Brifysgol Glyndwr Wrecsam wrth i gyfleusterau arlwyo dderbyn uwchraddiad gwerth £200,000

6 Ebrill 2017

Costa served here pic

Mae siopau coffi a mannau gwerthu bwyd ymhlith £200,000 o welliannau i gyfleusterau arlwyo ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

Bydd y brandiau byd-eang Costa Coffee a Grumpy Mule - sefydliad Masnach Deg - yn agor yn y Brifysgol yn y misoedd nesaf.

Mae cwmni gwasanaethau bwyd Aramark yn creu golwg a theimlad ffres i'r mannau arlwyo ar y campws yn Ffordd yr Wyddgrug, yn ogystal ag ailddatblygu'r ffreutur Scholars Rest yn gwrt bwyd bywiog yn canolbwyntio ar gynnig bwyd a baratowyd yn ffres am brisiau fforddiadwy.

Bydd gan Costa bresenoldeb yng Nghaffi Fellows ac yn y man prynu a mynd Chapters, yn ogystal ag yn adeilad y Brifysgol yn Stryt y Rhaglaw, sy'n gartref i Ysgol y Celfyddydau Creadigol.

Bydd y Grumpy Mule yn cymryd lle Caffi Darganfod ar Lôn Crispin Lane, ger Techniquest Glyndwr.

text and pic

Bydd Aramark yn gwella profiad y myfyrwyr ymhellach drwy hyrwyddiadau a prydau gwerth am arian, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a dull cydweithredol gydag Undeb y Myfyrwyr i hyrwyddo boddhad a chyfranogiad, yn ogystal â buddsoddi mewn system IPOS newydd sbon i gefnogi dulliau talu cyflym.

Byddant hefyd yn cefnogi'r Brifysgol wrth annog y gymuned leol i ddefnyddio'r cyfleusterau ac i ddatblygu strategaeth i wella lletygarwch ar y safle.

Dywedodd Lynda Powell, cyfarwyddwr gweithrediadau, fod yr ailwampio yn rhan o broses ailwampio ehangach o ystâd y Brifysgol.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys llety newydd i fyfyrwyr, meysydd parcio, uwchraddio ystafelloedd academaidd ac ymchwil a gweddnewidiad y prif adeiladau.

“Rydym yn falch iawn o gael cydweithio ag Aramark i ddod â'r brandiau byd-eang hyn yma i Prifysgol Glyndwr Wrecsam," meddai Lynda.

“Gan weithio ochr yn ochr ag Undeb y Myfyrwyr, ein nod yw gwella cyfleusterau a gwella profiad y myfyrwyr.

“Dim ond y cam cyntaf yw'r gwelliannau i'n darpariaeth arlwyo, mae yn sicr yn achos o it’s definitely a case of ‘aros i weld’ gan fod cymaint mwy i ddod wrth inni ddatblygu'r campws  ymhellach yma yn Wrecsam.”

Bydd strategaeth ystadau'r Brifysgol a elwir yn Gampus 2025, yn gweld gwelliannau sylweddol ar y safle yn ystod yr wyth mlynedd nesaf.

Ychwanegodd Yr Is-ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar: "Mae myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn, a dyna pam y byddwn yn parhau i ymdrechu am well, boed hynny drwy addysgu a dysgu neu weithio i wella'r amgylchedd fel bod ganddynt y gwasanaethau gorau sydd ar gael.”

Mae Frank Gleeson, Rheolwr Gyfarwyddwr Aramark Gogledd Ewrop, yn edrych ymlaen at ymuno â'r Brifysgol a manteisio ar y cyfle i ail-fywiogi'r cyfleusterau yn Wrecsam.

“Rydym yn falch dros ben i gael buddsoddi yn y safle hwn," meddai Frank.

“Mae'n gyfle gwych i ni ymhelaethu ar ein portffolio addysg a gweithio gyda thîm gwych i ddarparu profiad gwych i'r cwsmeriaid a bwyd o ansawdd uchel.”

Bydd y siopau coffi a'r caffis ar eu newydd wedd yn cael eu hagor cyn dechrau'r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi.

Ynglŷn ag Aramark

Mae Aramark yn ymwneud â busnesau gwasanaethau i gwsmeriaid ym meysydd bwyd, cyfleusterau a gwisgoedd, lle bynnag y bydd pobl yn gweithio, dysgu, gwella, a chwarae.. Wedi eu huno gan angerdd i wasanaethu, mae ein mwy na 270,000 o weithwyr yn cyflwyno profiadau sy'n cyfoethogi a meithrin bywydau miliynau o bobl mewn 22 o wledydd ledled y byd bob dydd.

Top