Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cawr gweithgynhyrchu'n ymrwymo i radd busnes

15 Chwefror 2017

applied busnes

Mae cawr gweithgynhyrchu wedi ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam  i arloesi drwy ddarparu gradd busnes newydd chwyldroadol.

Mae Kronospan yn y Waun - cwmni byd-eang sy'n cynhyrchu a dosbarthu paneli pren - wedi ymrwymo i radd Busnes Cymhwysol arloesol y Brifysgol.

Bydd Kronospan yn ariannu pum lle ar y cwrs yn Ysgol Busnes Gogledd Cymru, sy'n cynnig dau ddiwrnod o addysg i fyfyrwyr a thri diwrnod o waith mewn cwmni lleol mawr bob wythnos

Bydd y ddarpariaeth israddedig yn galluogi myfyrwyr i ddod yn aelodau staff parhaol sy'n derbyn manteision gweithiwr llawn, yn ogystal â dysgu sgiliau newydd a gadael ar ôl tair blynedd gyda chymhwyster BA (Anrh).

Bydd y cwrs hefyd yn apelio at bobl sydd eisoes mewn gwaith sy'n awyddus i wella eu craffter busnes neu ddringo'r ysgol yn ei swydd bresennol, gyda YBGC yn gweithio ochr yn ochr â chwmnïau i gyfweld ymgeiswyr a'u hasesu ar ddiwedd pob semester.

Ymhlith y pynciau a gynhwysir mae cyfrifyddu rheolaeth, marchnata digidol, cyfraith cyflogaeth, gweithrediadau'r gadwyn gyflenwi, damcaniaeth ac ymarfer gwerthu, lywodraethu corfforaethol ac economeg.

Bydd y rhai a ddewisir yn gweithio yn Kronospan am chwe mis yn eu tro mewn gwahanol adrannau i roi blas iddynt o'r busnes a'r diwydiant gweithgynhyrchu, mewn meysydd gan gynnwys cyllid, marchnata, prynu ac ansawdd.

Meddai'r Rheolwr Adnoddau Dynol, Ben Hipkiss: “Rydym wrth ein bodd i fod yn gallu cynnig cyfle i nifer o fyfyrwyr ôl-lefel Uwch i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi â chyflog.

“Bydd tri diwrnod yr wythnos yn cael ei dreulio yn ein swyddfa yn Y Waun, gan ddysgu a deall pob agwedd ar y busnes tra bydd y ddau ddiwrnod arall yn cynnwys astudio ar gyfer y radd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Mae hwn yn gyfle unigryw y credwn y bydd yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr sy'n chwilio am radd ond sydd hefyd eisiau ennill arian.”

Mae arweinydd y rhaglen, Claire Blanchard, yn credu y bydd y cyswllt â Kronospan yn annog cewri diwydiannol eraill i ddilyn eu hesiampl ac ymrwymo i'r cymhwyster.

“Rydym wrth ein bodd o gael cafnogaeth Kronospan ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â hwy dros y blynyddoedd i ddod,” meddai Claire.

“Maen nhw wedi gweld y weledigaeth oedd gennym am y radd hon ac maent am ei chefnogi, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr a'u staff eu hunain i symud ymlaen a datblygu yn eu swyddi.”

Ychwanegodd: “Mae hon yn ffordd gyffrous a diddorol i astudio, a chredwn y bydd yn apelio at bobl o bob cefndir a sectorau.

“Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn gofalu am ein myfyrwyr o'r funud maen nhw'n cyrraedd i'r funud y maent yn ymadael, ac am weddill eu bywyd wrth iddynt fynd i mewn i'r gweithlu a dilyn yr yrfa o'u dewis.

“Dyma'r cam cyntaf yn y berthynas honno ac mae'n rhoi mantais iddyn nhw dros bobl eraill sy'n dymuno mynd i mewn i'r un diwydiannau â nhw, o gofio y bydd ganddynt eisoes brofiad gwaith hanfodol ac yn ennill cyflog hefyd.”

Lansiodd y Brifysgol Ysgol Busnes Gogledd Cymru flwyddyn yn ôl, ac mae eisoes yn mynd o nerth i nerth.

Meddai'r Athro Chris Jones, Pennaeth YBGC: "Mae'r radd Busnes Cymhwysol yn un o nifer o gyrsiau newydd sydd gennym sydd wedi eu dylunio nid yn unig i addysgu ond i sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i weithio pan fyddant yn graddio.

“Rydym yn hyblyg ac yn diwallu anghenion ein myfyrwyr, nid ydym yn eu clymu i gyrsiau gradd hir os nad yw hynny'n addas iddyn nhw na'u cyflogwr. Gallwn gynnig addysg mewn camau sy'n gwneud bywyd yn haws i bobl; rydyn ni'n agored i'r rhai sydd am ymgymryd â thameidiau o addysg a dod yn ddysgwyr gydol oes.”

iddordeb mewn astudio Busnes Cymhwysol yn YBGC? Ffoniwch 01978 293155 neu e-bostiwch lisa.hitchen@glyndwr.ac.uk. Fel arall, ffoniwch 01978 293439.

Top