Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bos cwmni arlliwio ceir yn canmol cydweithrediad arloesol newydd Academi Busnes Gogledd Cymru

22 Mai 2017

Bos cwmni ceir yn canmol Academi Busnes arloesol yng ngogledd Cymru

Mae perchennog cwmni ffenestri car mawr wedi cefnogi academi busnes arloesol newydd.

Sefydlodd Tom Smith Window-Tint yn Saltney wyth mlynedd yn ôl.

Ar y cychwyn, roedd y cwmni'n fenter ran-amser roedd o'n ei rhedeg o'r ystafell wely sbâr wrth gynnal gyrfa lawn-amser.

Wrth i'r busnes ehangu,fe ostyngodd ei oriau gwaith cyn yn y diwedd mentro a rhoi'r gorau i'w swydd ddydd.

Daeth yr ysbrydoliaeth am y cwmni o angerdd Tom ei hun am geir.

Meddai: "Pan oeddwn i'n iau, roedd gennyf ddiddordeb mewn addasu fy nghar fy hun ac un o'r pethau yr oeddwn i eisiau ei wneud oedd arlliwi'r ffenestri. Fe wnes i rywfaint o ymchwil a sylweddoli y  gallwn i brynu'r holl ddeunyddiau yr oedd arnaf eu hangen ar-klein heb orfod mynd i gwmni arbenigol, fe ddatblygodd o hynny mewn gwirionedd.

"Roedd hynny tua wyth mlynedd yn ôl, bues i'n gweithio fel dylunydd gwe, felly mi wnes i lunio gwefan ac fe dyfodd y cwmni'n organig."

Heddiw, mae Window-Tint.co.uk yn gwerthu cynnyrch yn y DU, Ewrop, Awstralia a'r Unol Daleithiau, ac yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn darparu  gwasanaeth cyflym - gellir gweithgynhyrchu a chyflwyno archebion am arlliwiau a dorrwyd ymlaen llaw ar yr un diwrnod.

Mynychodd Tom gwrs Dadansoddi Busnes Strategol (DBS) Academi Busnes Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ym mis Ionawr; y nod oedd treulio amser yn canolbwyntio ar y busnes a datblygu cynllun i dyfu y busnes ymhellach.

"Roedd y DBS yn helpfawr iawn o ran rhoi'r hyder imi edrych go iawn ar fy musnes a chynllunio. Roedd y ddau ddiwrnod allan o'r swyddfa yn fy ngalluogi i ganolbwyntio ar sut yr hoffwn ddatblygu'r busnes," ychwanegodd.

"Roedd mynychu'r cwrs gyda pherchenogion busnes eraill hefyd o gymorth mawr, aa rhoddodd lawer o hyder i mi gynllunio i ehangu i farchnadoedd newydd. O ganlyniad, penderfynwyd datblygu cynlluniau i ddechrau gwerthu yn uniongyrchol i osodwyr proffesiynol. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn farchnad newydd o bwys i Window-Tint.co.uk.

"Baswn i'n cymeradwyo'r ABGC i gyd-berchnogion busnes. Dim ond £150 oedd y gost Tar gyfer yr hyfforddiant cychwynnol, rydych chi'n cael gwerth eich arian pan fyddwch chi'n ystyried ansawdd r hyfforddiant a'r mentora a gynhwysir. Mae'n werth chweil i fentrau bach i ganolig eu maint sy'n dymuno ehangu."

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru (ABGC) ar gyfer cwmnïau â phedwar o weithwyr neu fwy, sydd wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru ac sydd am dyfu eu busnes trwy hyfforddiant.

Mae ABGC yn brosiect arloesol a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, dan arweiniad Grwp Llandrillo Menai gyda Coleg Cambria a  phrifysgolion Bangor a Glyndwr Wrecsam.

Am ragor o wybodaeth am Academi Busnes Gogledd Cymru, ffoniwch 08445 460 460 neu eu dilyn ar Twitter @nwbizacademy

Mae Window-Tint.co.uk yn gwmni â'i bencadlys yn Saltney sy'n arbenigo mewn arlliwiau ffenestri a dorrwyd ymlaen llaw ar gyfer unrhyw gar, waeth beth fo gwneuthuriad neu fodel y car. Y cwmni yw'r prif gyflenwr yn y DU o becynnau arlliwiau ffenestri a dorrwyd yn barod.

Top