Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arweinwyr Diwydiant yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam i gynllunio dyfodol yr economi ar ôl Brexit

31 Mai 2017

Arweinwyr Busnes yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam i drafod Brexit

Daeth arweinwyr diwydiant yng Ngogledd Cymru at ei gilydd ym Mhrifysgol Wrexham Glyndwr Glyndŵr Wrecsam i drafod y ffordd orau i gryfhau'r economi a chreu swyddi newydd cyn Brexit.

Ymhlith y pynciau a drafodwyd gan Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy (FfBGD) oedd sut y dylai cwmnïau ymbaratoi at ymadawiad y DU o Ewrop, llwybrau i gyllid, a chydweithio rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Roedd y panel yn cynnwys Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Maria Hinfelaar, Prif Weithredwr Comtek ac aelod y Bwrdd Askar Sheibani a'r cyn Ganghellor Yr Arglwydd Barry Jones.

Ymunwyd â hwy yng Nghanolfan Catrin Finch gan Bennaeth Economeg HSBC Commercial Mark Berrisford-Smith, a siaradodd am yr Etholiad Cyffredinol sydd i ddod a sut y dylai Prydain sicrhau bargen gadarnhaol i ddiwydiant wrth adael yr UE.

Dangosodd yr Arglwydd Jones - Llywydd FfBGD - nwaith eto pam mae'n cael ei adnabod yn  ‘Barry Brwydro’ gydag araith danbaid, llawn egni a oedd yn galw ar y bobl bresennol i helpu i sefydlogi ac adeiladu'r economi leol.

“Rwy'n edrych o gwmpas yr ystafell hon ac mae'r hyn dw i'n ei weld yn codi fy nghalon,” meddai.

“Mae hwn yn amser pwysig i chi, chi yw'r crewyr cyfoeth, y darparwyr cyfoeth… rydych chi'n creu gwaith.

“Mae cymaint wedi mynd, cymaint o'n diwydiant, ond pan welais chi yma, cymaint ohonoch, roeddwn i'n gallu gweld bod ein hardal ar i fyny.

“Rwyf am weld y rhagolygon gorau i blant yr ardal hon, a byddwch yn chwarae rhan bwysig yn hynny o beth.”

Ychwanegodd yr Arglwydd Jones: “Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wrth wraidd hyn. Mae'n anrhydedd i fod yma, ac i mi fel ei Ganghellor ar ei sefydlu. Mae'n Brifysgol wych ac mae'n rasio ymlaen nawr.”

Cyfeiriodd Yr Athro Hinfelaar at Bapur Gwyrdd Llywodraeth y DU ar Strategaeth Ddiwydiannol, a'r hyn sydd ganddo i'w ddweud am gymorth ar gyfer busnesau newydd a masnach ryngwladol.

Ychwanegodd fod Gweledigaeth Twf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer Economi Gogledd Cymru yn galw am i'r rhanbarth gael ei hadnabod yn well am fod yn “lleoliad gwych o ansawdd uchel” ar gyfer buddsoddiad newydd, yn enwedig mewn clystyrau economaidd megis gweithgynhyrchu uwch, ynni a digidol.

“Y realiti ôl-Brexit amlwg yw y bydd busnesau ychwanegol sydd â photensial allforio yn gofyn am gefnogaeth ychwanegol oherwydd eu gwerth ychwanegol i'r economi,” meddai.

“Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn cefnogi busnesau cychwyn gan raddedigion ac yn darparu unedau deori i gwmnïau newydd, gan ymuno ag ICE Cymru (Canolfan Arloesi Menter) i lansio canolfan newydd yng Ngogledd Cymru, a chydweithio i ddarparu mentrau trosglwyddo gwybodaeth cydlynol sydd o les i fusnesau yn y rhanbarth.

“Yn y rhanbarth hwn mae gennym y galluoedd, ond mae angen inni gysylltu rhagor o ddotiau.”

Ym mhrif araith y gynhadledd, ymdriniodd Mr Berrisford-Smith â'r problemau posib y gallai Prydain eu hwynebu pe na bai'n gallu sicrhau cytundeb da, fel o bosibl gorfod defnyddio taiffau Sefydliad Masnach y Byds.

Cyflwynodd Gaynor Dykes, Rheolwr Twf Rhanbarthol Grant Thornton a Giles Thorley, Prif Weithredwr Cyllid Cymru hefyd yr hyn y maent yn ei gynnig fel cwmnïau gan amlygu'r cyfoeth o gyfleoedd cymorth ariannol i fusnesau yn yr ardal.

Cadeiriwyd panel y gynhadledd gan Neil Ashbridge, aelod o fwrdd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chyfarwyddwr Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Wrth adfyfyrio ar y gynhadledd, meddai Askar: “Roedd yna lawer o arbenigedd yn yr ystafell, gyda llawer o sefydliadau'n dod at ei gilydd i greu syniadau a fydd yn rhoi hwb i fusnesau ac yn darparu strategaeth yng ngoleuni Brexit, gan gynnwys y parciau diwydiannol a rhai o brif cwmnïau'r rhanbarth.

“Mae hi'n briodol iddyn nhw i gyd ddod ynghyd yn y Brifysgol, gan ei bod yn sbardun i'r economi ac wrth wraidd diwydiant yng ngogledd ddwyrain Cymru.

“Roedd hi'n fore llwyddiannus iawn, a hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd.”

Ewch i www.deesidebusinessforum.co.uk i gael rhagor o Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy.

LLuniau: GINGER PIXIE PHOTOGRAPHY 

Top