Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

ACM 2017: 85% o fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn fodlon ar yr addysgu

9 Awst 2017

pic

Mae 85% o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn fodlon ar yr addysgu ar eu cwrs, yn ôl arolwg newydd.

Daeth y sgôr yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017, a ryddhawyd heddiw ac a osododd y brifysgol yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Y boddhad cyffredinol ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr oedd 82%, yn seiliedig ar brofiadau myfyrwyr blwyddyn olaf yn y flwyddyn academaidd 2016/17.

Meddai'r Athro Maria Hinfelaar, yr Is-Ganghellor: "Rwy'n falch o weld ein bod unwaith eto wedi sgorio'n uchel iawn am ansawdd ein haddysgu, yn dilyn ein Gwobr Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF).

“Mae'n galonogol iawn gan fod y sgôr yn adlewyrchu barn y myfyrwyr sy'n graddio eleni, c mae eu cynnydd academaidd ar frig ein hagenda."


Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr sy'n astudio cyrsiau ym maes pwnc Cynllunio (Urban, Rural and Regional) (Trefol, Gwledig a Rhanbarthol) oedd y rhai mwyaf fodlon yn y DU yn yr arolwg eleni.

Boddhad cyffredinol mewn rhaglenni Astudiaethau Rheoli a Mecanyddol, a Pheirianneg Cynhyrchu a Gweithgynhyrchu oedd yr uchaf yng Nghymru.

Roedd meysydd pwnc eraill sy'n perfformio'n uchel am foddhad yn cynnwys:

  • Cyllid - y gorau yng Nghymru ac yn gyntaf yn y DU ar gyfer cyfleoedd dysgu

  • Cyfrifyddu - y gorau yng Nghymru ac ail yn y DU ar gyfer cyfleoedd dysgu

  • Canlyniadau eraill mewn pynciau sy'n gysylltiedig â meddygaeth - gorau yng Nghymru a'r 9fed yn y DU ar gyfer cyfleoedd dysgu; gorau yng Nghymru a'r 7fed yn y DU ar gyfer asesu ac adborth

  • Cyfrifiadureg - y gorau yng Nghymru a'r 20% uchaf yn y DU am foddhad gyda'r addysgu

  • Canlyniadau eraill mewn Celfyddydau Creadigol a Dylunio– y gorau yng Nghymru a'r DU ar gyfer trefniadaeth a rheoli

  • Astudiaethau Academaidd mewn Addysg - y gorau yng Nghymru ac yn yr 20% uchaf yn y DU ar gyfer cyfleoedd dysgu a chymorth academaidd

Yn Arolwg Ceneldaethol y Myfrywyr (ACM) gofynnwyd 27 cwestiwn i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf am eu profiadau mewn addysg uwch. 

Roedd y cwestiynau'n canolbwyntio ar wyth maes ym mywyd y brifysgol - yr addysgu ar fy nghwrs, cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefniadaeth a rheoli, adnoddau dysgu, dysgu cymunedol a llais y myfyrwyr.

Sgoriodd Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn uwch na'rr cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru mewn chwech o'r wyth maes cwestiwn.

Meddai'r Athro Claire Taylor, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam: "Mae boddhad eto yn uchel ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, lle mae myfyrwyr wedi dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi ansawdd yr addysgu a'r cymorth academaidd y maen nhw'n eu derbyn.

“Mae nifer o feysydd cwrs wedi cael adborth myfyrwyr eithriadol o dda eleni, gyda nifer ohonynt yn cael eu nodi'n uchel iawn nid yn unig ledled Cymru ond hefyd y DU."

Ychwanegodd: "Ni yw'r brifysgol uchaf yng Nghymru ar gyfer her y cwrs, gyda nifer fawr o fyfyrwyr yn nodi eu bod yn cael eu herio i gyflawni eu gwaith gorau, gan adlewyrchu'r gwaith partneriaeth rhagorol rhwng staff a myfyrwyr yr ydym yn eu hyrwyddo ar draws y Brifysgol."

Meddai Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru: "Mae canlyniadau'r ACM yn dyst i'r gwaith caled mae prifysgolion Cymru yn parhau i wneud er mwyn cyflawni'r profiad dysgu myfyrwyr gorau posibl.

Ewch i http://www.hefce.ac.uk/lt/nss/results/ am ragor o wybodaeth.

Top