Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu (PCC) yn ymweld â myfyrwyr i siarad am ymgysyllu cymunedol a gwneud iawn â'r gymuned

13 Ebrill 2016 

Sandham

Addawodd ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru Julian Sandham i roi mwy o lais i bobl mewn cynlluniau gwneud iawn â'r gymuned os caiff ei ethol er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud yn union "yr hyn maent yn ei ddweud ar y tun”.

Mewn araith i fyfyrwyr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, tynnodd sylw at bwysigrwydd ymgysylltu cymunedol effeithiol wrth ddatrys troseddau, casglu cudd-wybodaeth, at ddatrys troseddau a diogelu'r gymuned a sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi ac ar y strydoedd.

Dywedodd y cyn bennaeth Cyfiawnder Troseddol ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru, a fu'n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru nes iddo gamu i lawr y mis diwethaf er mwyn sefyll am y swydd, mai rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu a swyddogion yr heddlu oedd mynd allan a mynd ar drywydd y materion oedd o'r pwys mwyaf i bobl leol – ac nid aros i'r digwyddiadau mawr eu hamlygu eu hunain ar garreg y drws.

“Mi wnaf i gymryd diddordeb personol mewn sicrhau bod gwneud iawn â'r gymuned yn gwneud yn union yr hyn y mae'r enwn ei awgrymu,” meddai y gynulleidfa lawn o fyfyrwyr.

"Byddwn yn ceisio codi ymwybyddiaeth trwy ofyn i bobl, fel rhan o'm gweithgaredd ymgysylltu fy hun, pa waith neu gynlluniau yr hoffent gael eu trafod yn eu cymunedau oherwydd fy mod yn credu bod yna broblem yma am y peth yn peidio â digwydd a dim ond yn edrych fel petai'n digwydd. "

Dywedodd y cyn heddwas, a benodwyd yn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu ddwy flynedd yn ôl, fod ymgysylltu â'r gymuned yn un maes yr oedd am ei wella petai'n cael ei ethol ar 5 Mai.

Roedd yn cofio gweithred plismona yr oedd wedi ei goruchwylio pan oedd yn Brif Uwcharolygydd gyda Heddlu Gogledd Cymru lle cafodd ffatri ganabis ei darganfod mewn ardal breswyl ym Mangor.

Dywedodd bod gweld y mannau cysgu cyfyng, heb unrhyw olau naturiol, cynwysyddion bwyd a daflwyd a sachau cysgu ar loriau teils, wedi rhoi teimlad anghysurus sydd wedi aros gydag ef byth ers hynny.

"Roedd y safle hwn ynghanol ardal breswyl, sut nad oedd neb wedi adrodd gweld unrhyw beth amheus wrth yr heddlu?" meddai.

Dywedodd nad oedd yn ddigon bod y cyhoedd  ond yn gwybod enw eu Comisiynydd Heddlu a Throseddu neu eu heddwas lleol ond bod y ddau yn gweithio gyda'i gilydd, yn dilyn egwyddor Peel sef "yr heddlu yw'r cyhoedd a'r cyhoedd yw'r heddlu".

"Rwy'n credu i'r Comisiynydd ac i'r heddlu, y ddau ohonynt yn gyfrifol am ymgysylltu â phobl, bod yr agwedd hon o chwilfrydedd proffesiynol yn bwysig," ychwanegodd

Gwasanaethodd Mr Sandham Heddlu Gogledd Cymru am 33 mlynedd - y naw olaf ohonynt fel Prif Uwcharolygydd. Ymhlith ei swyddi oedd Pennaeth Rhanbarth Canolog a Phennaeth Cyfiawnder Troseddol yr Heddlu.

Top