Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymchwil PhD un o fyfyrwyr Glyndŵr am ddylanwadu ar benderfyniadau ym maes gofal iechyd

Research

Nod astudiaeth newydd yw cynhyrchu model gwneud penderfyniadau gofal iechyd cyffredinol yng Ngogledd Cymru drwy ganolbwyntio ar gleifion â dementia - clefyd sy'n costio £26.3 biliwn y flwyddyn i'r DU.


Bydd yr ymchwil, a gynhelir gan Paul Brownbill ar gyfer ei PhD ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn archwilio a disgrifio proses gwneud penderfyniadau bob dydd gweithwyr gofal iechyd mewn ysbytai cymunedol mewn perthynas â phobl â dementia.

Dewisiodd Paul dri ysbyty cymunedol ar draws Gogledd Cymru i arsylwi ac yna adrodd ei ganfyddiadau yn ôl i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn y gobaith o ddatblygu a dylanwadu ar bolisi.

Meddai Paul, cyn weithiwr cymdeithasol a oedd yn arbenigo mewn pobl sy'n byw gyda dementia ar wardiau ysbytai: "Rwyf yn arsylwi ar brosesau gwneud penderfyniadau staff yr ysbyty, nid wyf yn dweud a ydynt yn benderfyniadau cywir neu anghywir, mae'n fwy am sut y daethant i'r penderfyniad hwnnw.

“Gall hyn ymwneud ag unrhyw benderfyniad a wneir, gan gynnwys penderfyniadau lle nad ydych hyd yn oed yn sylweddoli ar y broses o wneud penderfyniadau a wnaed neu ar y penderfyniad gwirioneddol ichi ei wneud. "

Mae'r ymchwil yn arsylwi staff gofal iechyd, gweithwyr cymdeithasol a staff iechyd anghymwys ar y wardiau.

Amcangyfrifir bod 850,000 o bobl yn byw gyda dementia yn y DU, ac amcangyfrifir y bydd hyn yn codi i fwy na dwy filiwn erbyn 2051.

Meddai Paul, sy'n ymchwilydd ôl-raddedig, sy'n gweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Prifysgol De Cymru: "Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb yn ochr dementia gwaith cymdeithasol oedd dw i'n credu fy helpu i benderfynu canolbwyntio ar bobl sy'n byw gyda dementia sy'n cael eu derbyn i ysbytai cymunedol.

"Trwy gynhyrchu adroddiad o ymarfer mewn ysbyty cymunedol, gellir datgelu dylanwadau ymddangosiadol ar benderfyniadau. Gan fod gofal pobl â dementia yn aml yn cynnwys gweithwyr o gefndiroedd disgyblaethol gwahanol, nod yr astudiaeth hon yw casglu ystod eang o safbwyntiau, gyda'r bwriad o ddatblygu model a rennir o brosesau gwneud penderfyniadau. "

Mae'r ymchwil yn cynnwys cynnal cyfweliadau gyda'r bobl hynny sydd ag effaith uniongyrchol ar y grŵp hwn sy'n agored i niwed.

Meddai Dr Nikki Lloyd-Jones, uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Glyndŵr a goruchwyliwr PhD Paul: Mae astudiaethau PhD fel un Paul yn hanfodol nid yn unig oherwydd y bydd, fel yn achos ei bwnc ef sef gofal dementia yn y gymuned, canfyddiadau ei waith ymchwil o ddiddordeb penodol i ystod eang o bobl a darparwyr gwasanaethau; drwy ymgymryd â'r prosiect yn ôl y safonau academaidd llym a ddisgwylir gan astudiaeth ar lefel doethuriaeth, bydd yr adroddiad terfynol yn gallu gwneud cyfraniad credadwy i ddadl ehangach am wasanaethau yn y dyfodol.”

Ariennir yr astudiaeth gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil  Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, NISCHR gynt) a'i nod yw cynhyrchu gwneud patrymau eglur, cymdeithasol a phroffesiynol o ddylanwad ar benderfyniadau drwy archwilio cyd-destun gweithgaredd 'normal' bob dydd a'r defnydd o iaith.

Top