Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgolion yn dod ynghyd i arloesi ymchwil opteg o safon ryngwadol yn Llanelwy

18 Ebrill 2016

optic partners

Ymunodd prifysgolion er mwyn arloesi  ymchwil optegol o fri rhyngwladol o ganolfan dechnoleg yng Ngogledd Cymru.

Mae Canolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Llanelwy wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth (MOU) â Phrifysgol Huddersfield.

Mae'r bartneriaeth yn gweld y ddau sefydliad yn cydweithio a datblygu gallu ei gilydd ym meysydd mesureg a pheirianneg, yn ogystal â gwneud cais ar y cyd am gyllid grant a thendro am gontractau.

Mae Huddersfield yn dilyn prifysgolion eraill gan gynnwys Abertawe a Cranfield trwy ymsefydlu yn y cyfleuster yn Sir Ddinbych sy'n arwain y byd. Mae'r Prifysgolion blaenllaw hyni gyd yn gweithio ochr yn ochr â'r 18 o gwmnïau arloesol sy'n preswylio ar hyn o bryd yng nghyfleuster OpTIC, gan gynhyrchu cynnyrch technoleg arloesol.

Mae canolfan OpTIC hefyd yn gartref i Arloesiadau Glyndŵr Cyf, sy'n cynnig cymorth rheoli busnes, deori a chyfleusterau cynadledda ochr yn ochr â'u grŵp gwasanaeth technegol masnachol sy'n darparu cefnogaeth a gweithgynhyrchu, gan gynnwys dylunio peirianneg opto-fecanyddol, ffabrigo a phrofi cydrannau a systemau optegol mawr.

Dywedodd Caroline Gray, Cyfarwyddwr Canolfan OpTIC, y bydd y Dywedodd Caroline Gray, Cyfarwyddwr Canolfan OpTIC, bydd y gynghrair yn gwasanaethu y Brifysgol a'r rhanbarth i wella ei safle yn y sector ymhellach.

"Rydym wrth ein bodd ein bod ni wedi ffurfioli'r cyswllt cydweithredol hwn gyda Phrifysgol Huddersfield," meddai Caroline.

"Gyda'n gilydd rydym yn gweithio ar flaen y gad o ran technoleg optegol a bydd dod at ei gilydd yn cryfhau ein gallu i ddenu cyllid ar gyfer prosiectau mawr ac i fynd ymlaen i gyflawni hyd yn oed mwy o ran ymchwil a galluoedd technolegol.

"Mae hynny yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar economi Gogledd Cymru, ac ar enw da'r prifysgolion yn y meysydd hyn."

Mae gan Huddersfield ei Chanolfan ar gyfer Technolegau Manwl Gywir (CPT) arloesol ei hun ar gyfer ymchwil mesureg cydweithredol, datrys problemau gweithgynhyrchu byd go iawn drwy ymchwil mesureg blaengar mewn peirianneg fanwl.

Dywedodd yr Athro Liam Blunt, Cyfarwyddwr CPT ym Mhrifysgol Huddersfield: "Rydym yn falch iawn i fynd i mewn i'r Memorandwm Dealltwriaeth hwn gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Mae gan CPT ei labordai offer optegol a gweithgynhyrchu manwl arloesol ei hun ac mae gennym nifer o ymchwilwyr sy'n arbenigo mewn ymchwil offeryniaeth optegol ar gyfer mesureg arwynebau a gweithgynhyrchu tra-chywir.

Rydym yn gweld hyn fel cyfle gwych i ddatblygu nid yn unig ein perthynas â Glyndŵr Wrecsam ond i hefyd ddatblygu meysydd newydd o ymchwil ar y cyd lle y gall y ddau bartner ymuno. "

Mae'n amser cyffrous i Ganolfan OpTIC, gyda busnesau newydd yn ymgartrefu yn yr unedau deori ac ar ôl derbyn grant i ddenu busnesau o sector gofod y DU sy'n werth £11.8 biliwn a roddwyd gan Asiantaeth Ofod y DU a'i Strategaeth Arloesi a Thwf: Cynllun Gweithredu Twf y Gofod.

Amlygodd eu cynnig yr angen i dyfu diwydiannau gofod yn rhanbarthau'r DU drwy ddarparu amgylchedd masnachol cefnogol i gynorthwyo entrepreneuriaid i dyfu a datblygu cwmnïau bach.

Meddai Caroline: "Y weledigaeth yw sicrhau cadwyn cyflenwi cyson o ansawdd uchel ar gyfer y sector. Bydd Arloesiadau Glyndŵr yn amlhau ac ehangu cysylltiadau cyfredol i ffurfio sylfaen trosglwyddo gwybodaeth, arbenigedd technolegol a rhaglen o gymorth busnes a thechnegol yng Ngogledd Cymru mewn amgylchedd sy'n galluogi i gwmnïau bach i ganolbwyntio ar dwf a datblygiad heb bwysau cyson pryderon busnes bob dydd.”

Dathlodd Canolfan OpTIC 10 mlynedd yn 2015, ac yn y misoedd diweddar mae gwyddonwyr yn y cyfleuster wedi cwblhau prosiect €5M i gynhyrchu segmentau drych prototeip a chyfleusterau profi ar gyfer yr hyn a fydd telesgop mwya'r byd, bydd y prosiect E-ELT (Telesgop Eithriadol Fawr Ewrop) sy'n werth £900m yn cael ei leoli yn Chile.

Am ragor o wybodaeth ar Arloesiadau Glyndŵr, ewch i http://www.glyndwrinnovations.co.uk

Top