Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cannoedd yn mynychu diwrnod agored ar ei newydd wedd

8 Mawrth 2016

Opendayglyndwr

Croesawodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam gannoedd o ddarpar fyfyrwyr a'u teuluoedd ar y campws ar gyfer diwrnod agored cyntaf y flwyddyn.

Ymwelodd mwy na 200 o bobl â'r brifysgol i gyfarfod â darlithwyr, mynd o amgylch y safle, gwrando ar sgyrsiau arloesol a chymryd rhan mewn gweithdai.

Cynhaliwyd gweithgareddau a chyflwyniadau amrywiol, gan gynnwys sioeau ysblennydd yn y gromen dysgu trochol, ac roedd y robotiaid Sheldon a Baxter wrth law i ddiddanu ymwelwyr gyda'u symudiadau ysblennydd.

Roedd darpar fyfyrwyr hefyd yn gallu codi copi o'r canllawiau newydd i raddau a chyrsiau israddedig ar ei newydd wedd.

Roedd Nikkita Griffiths, o Lerpwl eisiau darganfod mwy am y radd mewn Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau.

Meddai: "Mae gen i fy lle ar y cwrs eisoes ond roeddwn yn awyddus i ddod i gael edrych o gwmpas a chwrdd â'r tiwtoriaid - yr wyf yn credu bod heddiw wir wedi fy helpu.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau yma ym mis Medi ac mae'r myfyrwyr yn y gorffennol a'r presennol wedi bod yn anhygoel, yn helpu gyda theithiau ac yn siarad â phawb.

"Ymwelais â phrifysgol yn Lerpwl, ond yr oedd mor fawr a phrysur, ond yma y mae mor hyfryd ac mae ganddi naws bersonol."

Mae'r diwrnod agored - a gynhaliwyd yn y brif neuadd chwaraeon am y tro cyntaf - hefyd yn cynnwys sgyrsiau un-i-un ar gyllid, cefnogaeth anabledd a lles i fyfyrwyr, yn ogystal â chyflwyniadau pwnc-benodol ar y prif gampws gan ddarlithwyr o Gwaith Ieuenctid a Chymuned , Therapi Galwedigaethol, Addysg, Astudiaethau Plentyndod ac Teulu, a Dylunio Peirianneg Awyrennol.

Roedd yna hefyd sgwrs busnes gan Alice Murray o Giggles and Games a Chyflwyniad i Gwyddoniaeth ac Amgylchedd.

Mynychodd Sam Wright a Polly Pancosta, o Amwythig, gyda'i gilydd i ddarganfod mwy am y cymwysterau Gwaith Cymdeithasol sydd ar gael.

Cwrddon ni â’r tiwtor a oedd yn helpfawr iawn wrth ddweud wrthon ni am y cwrs, beth i'w ddisgwyl a beth y dylem fod yn ei ddarllen."

Ychwanegodd Luke Mallia, o Riwabon: "Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n taro heibio gan nad wyf i wedi edrych o gwmpas y campws o'r blaen, a dw i ddim yn siŵr a ddylwn i wneud cais i brifysgol neu beidio. Rwy’n ystyried astudio y Dyniaethau neu Theatr a Pherfformio.

"Mae heddiw wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Rwyf wedi cwrdd â rhai o'r darlithwyr ac yn awr mae’n rhaid i mi feddwl am beth dw i’n mynd i’w wneud."

Roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys y cyfle i edrych o gwmpas Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw, a oedd yn cynnal gweithdai a chyflwyniadau ar Cyfathrebu Dylunio a Chelfyddyd Gain a Gymhwysol, megis cerameg a gemwaith.

Ar yr un pryd, cynhaliodd campws Llaneurgain y brifysgol ddigwyddiad pwnc-benodol oedd yn tynnu sylw at raddau gan gynnwys Astudiaethau Anifeiliaid, Gwyddor Ceffylau, Bywyd Gwyllt, Daearyddiaeth acEcoleg a Bioamrywiaeth.

Dywedodd y Darlithydd Sally Harrison, ar gyfer Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau: "Rydym wedi croesawu llawer o bobl sydd â diddordeb heddiw. Mae wedi bod yn wych i gyfarfod cymaint o fyfyrwyr gwych a brwdfrydig. Daeth disgybl blwyddyn wyth i’m gweld i hyd yn oed. Dwedodd hi bod ganddi ddiddordeb mewn dod pan mae hi'n hŷn, sy'n wych. "

Ychwanegodd Saffron Grover, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu, Recriwtio a Marchnata: "Mae ein diwrnodau agored bob amser wedi bod yn boblogaidd ond rydym yn awyddus i fynd â nhw i'r lefel nesaf fel eu bod yn unol â'r dull newydd ffres ydym yn ei fabwysiadu at recriwtio a sicrhau bod darpar myfyrwyr yn cael hyd yn oed mwy oddi wrthym tra eu bod ar y campws, yn ogystal â pharhau’r berthynas honno pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau yma.

"Mae gan y brifysgol llawer o gryfderau, yn arbennig felly wrth ddod â phobl at ei gilydd, bod wrth galon rhanbarth gogledd-ddwyrain Cymru a rhoi i’r bobl hynny na fyddai wedi cael y cyfle cyn nawr i astudio ar gyfer addysg uwch y cyfle i wneud hynny.

"Mae ysbryd cymunedol yn hynod bwysig inni; pan fyddwch yn dod i Glyndŵr Wrecsam nid ydych yn wyneb yn y dorf, ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym yn awyddus i ddangos yn ein dyddiau agored a thrwy ein hymgyrchoedd newydd."

I gael mwy o wybodaeth am ein diwrnodau agored a chyrsiau, ewch i http://bit.ly/1k0ao5s.

 

Top