Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn cyfnewid Hollywood am Brifysgol Glyndŵr Wrecsan a gyrfa newydd mewn celf ddigidol

3 Chwefror 2016

Jake

Pan gafodd gwneuthurwr ffilmiau yn ei 40au ei ddiswyddo mi wnaeth ddarganfod bod ganddo syndrom Asperger a dechreuodd ar yrfa newydd yn cadw celf ddigidol i Oriel y Tate.

Mae Jake Astbury, o Lundain, wedi bod ar daith gyda The Corrs ac roedd yn ymgynghorydd i'r ffilm yn ystod gyrfa 20 mlynedd lwyddiannus fel arbenigwr ffilm 8mm a gwneuthurwr ffilmiau annibynnol.

Ond pan gollodd ei swydd yn anterth argyfwng bancio 2008 a dechreuodd ei gymar sylwi ar faint yr oedd ef yn ei chael hi'n anodd i addasu i newid, ymchwiliodd Jake ymhellach gan ddarganfod bod ganddo syndrom Asperger.

Arweiniodd y profiad i Jake'n sianelu ei ddoniau i lwybr gyrfa newydd, yn gweithio fel gwarchodwr technegol ar gyfer Tate Llundain a Lerpwl. Roedd gwybodaeth Jake'n helpu  i ddiogelu gwaith celf cyfryngol seiliedig ar amser mewn analog fideo, 16mm a 8mm.

Yn awr, mae Jake yn dal i weithio gyda'r Tate ochr yn ochr ag astudio am MA Ymarfer Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ôl symud o Lundain i fyw yng Ngogledd Cymru.

“Am gyhyd ag y gallaf gofio roedd y ffordd rwy'n edrych ar fy mywyd yn sefydlog iawn,” meddai Jake. “Ond nid oeddwn byth yn cydnabod bod hyn yn broblem. Yna pan gollais i fy swydd ac roedd yn rhaid i fi feddwl mwy am yr hyn yr oeddwn yn mynd i'w wneud mi ddes i'n ofnus.

“Trwy fy mhrofiad personol yn wneuthurwr ffilmiau rwy'n deall pob math o cyfryngau ac roedd y swydd gyda'r Tate wir wedi fy helpu i ddod i delerau â bod â syndrom. Mae wedi gwneud i mi sylweddoli bod y sgiliau oedd gen i'n gallu cael eu defnyddio i ystod yrfaol ehangach nag oedd i wedi ei hystyried yn wreiddiol.”

Wrth i'r gwaith gyda'r Tate ddechrau gynyddu dechreuodd Jake ddarlithio  ym maes cynhyrchu ffilmiau mewn dau sefydliad addysg uwch yn Rhydychen.

Yna derbyniodd gynnig rhagarweiniol am swydd o Amgueddfa Guggenheim yn Efrog Newydd  – y gwnaeth e ei droi i lawr er mwyn canolbwyntio ar wneud ei ffilmiau eu hunain.

Ar hyn o bryd mae Jake yn ysgrifennu sgriptiau ar gyfer ffilm annibynnol newydd, y mae'n ei disgrifio fel un debyg o ran arddull i'r ffilm, Pi.

“Am y tro cyntaf yn fy mywyd ces i gyfle i fyw mewn dinas rwy i eisiau byw ynddi erioed, gyda chyflog mwy nag yr oeddwn erioed wedi ei gael," meddai Jake am y cyfle.

“A'r foment honno sylweddolais i beth yr oeddwn i ei eisiau o'm bywyd. Nid wyf yn credu mai arian yw'r peth y dylem bob amser mynd ar ei drywydd ac roeddwn i eisiau cadw'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith roedd gen i oedd yn gadael imi gael amser i barhau i fod yn greadigol gyda fy ffilmiau fy hunan. Rwyf am fod yn fwy o gwneuthurwr ffilmiau nag wyf wedi bod hyd yn hyn.

“Gwnaethon ni'r penderfyniad i symud i Ogledd Cymru ac mae wedi bod yn wych. Mae'r MA yn Glyndŵr wedi rhoi cyfle i fy feddwl yn feirniadol am y ffilmiau rwy i wedi eu gwneud hyd yn hyn a bydd o gymorth wrth hyrwyddo fy ngyrfa fel darlithydd, sy'n rhywbeth yr wyf yn frwd iawn amdano.

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn am yr hyn y gallaf ei gyflawni yma fel gweithiwr proffesiynol creadigol, gyda chymaint o fannau agored a golygfeydd ynghyd â rhwyddineb teithio i Lerpwl a Manceinion.

"Rwyf wrth fy modd gyda'r lle ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae pawb yn gyfeillgar ac rwy'n mwynhau dod yma, sydd yn fuddiol iawn i'm gwaith.”

Top