Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Angerdd myfyriwr graddedig am chwaraeon eithafol yn ei ysbrydoli i sefydlu cwmni camerâu

4 Chwefror 2016 

hedcamz

Ysbrydolodd angerdd am chwaraeon eithafol i beiriannydd trydanol/electronig i orffen gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant i sefydlu ei gwmni ei hun yn dylunio camerâu arweithiol.

Sefydlwyd HEDCAMz gan Carl Long, 40 oed, o'i gartref yn Crabtree Green yn 2010 pan oedd y diwydiant camerâu arweithiol – sydd bellach yn werth mwy na tua £2.2 billion – yn dechrau cael eu datblygu.

Gan werthu offer a wnaed gan frandiau eraill fel GoPro a Sony er mwyn datblygu'r cwmni, yn fuan iawn mi wnaeth Carl droi ei sylw at ddatblygu ei gynnyrch ei hun, gan lansio'r camera cyntaf dan frand HEDCAMz ym mis Chwefror 2011.

Mae'r cwmni yn ddiweddar fwy na dyblu ei drosiant drwy mentro i'r farchnad drônau pan ddaeth yn ddosbarthwr Cymru i DJI, arweinydd y byd mewn dronau camera.

Nawr, maen nhw hefyd ar fin lansio OLFI, sy'n gamera llawn nodweddion ond yn gwerthu am bris isel.

Mae llwyddiant HEDCAMz yn golygu bod Carl, a raddiodd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wireddu ei uchelgais gydol oes i redeg ei fusnes ei hun – sy'n cael ei ysgogi gant y cant gan angerdd yn hytrach na'r diwydiant oedd ganddo fwy na 20 mlynedd o brofiad ynddo.

“Ganed HEDCAMz o'r weledigaeth oedd gen i i gymysgu gwaith a phleser," meddai Carl.

"Roeddwn yn chwilio am rywbeth i fi fy hun o ran fy ngyrfa, ac ar y pryd roeddwn yn cymryd rhan weithredol mewn chwaraeon megis motocross, beicio mynydd lawr allt ac eirafyrddio.

“Dyna hefyd yr adeg pan oedd camerâu arweithiol newydd gychwyn ac ychydig o frandiau oedd ar gael heblaw am GoPro. Roedd pob un o'r camerâu yn swmpus ac roeddwn i eisiau dod ag un ysgafn, ar gost isel i'r farchnad.

“Ond mewn gwirionedd y dêl gyda DJI oedd wedi darparu cam mawr ymlaen o ran twf. Ers hynny mae pethau wedi mynd yn dda ac rydym yn edrych ymlaen at fynd â HEDCAMz i'r cam nesaf yn ei datblygiad.

“Cefais y cyfle i ymweld â ffatri DJI yn Tsieina y llynedd ac rwy'n falch o ddweud nad gwerthu eu cynnyrch yn unig ydyn ni - rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth â hwy.”

Roedd addysg peirianneg drydanol/electronig Carl a'i brofiad eang yn y diwydiant yn amhrisiadwy pan ddechreuodd y cwmni ac roedd ganddo wybodaeth gyfyngedig o sut roedd camerâu gweithredu yn cael eu rhoi at ei gilydd.

Cafodd hyn ei gyfuno â gwybodaeth am fusnes a rheoli a gafodd wrth astudio ôl-radd ar gyfer MBA ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Ar ôl gadael yr ysgol, cafodd brentisiaeth drydanol/electronig gyda Speywood Biopharm yn Wrexham (bellach yn IPSEN), gan hefyd astudio'n rhan-amser am HNC ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI) ar y pryd.

Cafodd Carl wedyn, sydd hefyd yn meddu ar radd BEng (Anrh) mewn peirianneg drydanol/electronig  a gafodd yn NEWI, swyddi yn BICC a Merlin Systems, cyn iddo ddod yn Rheolwr Cyffredinol y DU dros WITT Gas Techniques Ltd – ei swydd olaf cyn dechrau HEDCAMz.

Mae bellach yn gweithio ochr yn ochr â'r fideograffydd a'r marchnatwr Sam Proctor, unig weithiwr llawn-amser arall y cwmni, a dechreuodd yn y cwmni drwy gynllun Twf Swyddi Cymru ym mis Ebrill 2014.

Meddai Carl: “Roeddwn i bob amser yn meddwl y byddai'r busnes y byddwn i'n ei ddechrau yn y pen draw ym maes offer rheoli, gan adlewyrchu'r llwybr gyrfaol roeddwn i wedi ei ddilyn. Ond doedd gen i mo'r brwdfrydedd i'w wneud.

“Cafodd HEDCAMz ei ysgogi gan angerdd yn fwy nag unrhyw beth arall, ond dwi ddim yn meddwl y gallwn i fod wedi rhoi cychwyn arni heb yr wybodaeth roeddwn i wedi ei chael.

“Ar ôl cychwyn sefydlog rydym yn awr yn canolbwyntio ar ehangu a hoffwn i agor ein huned ein hunain yn y dyfodol agos a chyflogi mwy o weithwyr pan fyddwn ni mewn sefyllfa i wneud hynny.”

Mae'r cwmni yn parhau i werthu cynnyrch oddi wrth gynhyrchwyr eraill ac mae'n cynnig gwasanaeth atgyweirio.

Ond mae'r pwyslais yn da yn gadarn ar eu cynnyrch eu hunain,yn enwedig lansio'r HEDCAMz OLFI newydd, sy'n gamera fforddiadwy a fydd yn gallu saethu fideo 4K yn 24 fps.

Mae'r camera wedi ei ddylunio gan Carl yn Wrecsam a chaiff ei wneud yn Tsieina, ac amcangyfrifir y caiff ei lansio yn y Gwanwyn.

“Dylunio fy nghamera arweithiol dan fy mrand fy hun oedd beth roeddwn i'n bwriadu ei wneud o'r dechrau ac rwy'n gyffrous iawn am yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r OLFI. Mae adborth wedi bod yn ardderchog hyd yn hyn a gobeithio y gall wireddu ei botensial.”

Cewch wybod mwy am HEDCAMz yn http://www.hedcamz.com/


Yn y llun o'r chwith i'r dde mae Sam Proctor a Carl Long

Top