Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Yn Brifysgol yn ffarwelio ag IG ysbrydoledig wrth i'r sefydliad baratoi at gyfnod newydd

31 Mawrth 2016

grahamglyndwr

Pan fydd yr Athro Graham Upton yn gadael ei rôl yn Is-Ganghellor dros dro Prifysgol Glyndŵr Wrecsam gall edrych yn ôl â balchder ar y gwaith da a gyflawnwyd.

Yn Athro Anghenion Addysgol Arbennig ac Seicoleg Addysg uchel ei barch, cyrhaeddodd ogledd ddwyrain Cymru 15 mis yn ôl gyda’r dasg o lywio'r sefydliad i sefydlogrwydd ariannol yn dilyn ailstrwythuro academaidd a gweithredol ac o adfer ei thrwydded i noddi myfyrwyr rhyngwladol.

Ymlaen i fis Mawrth 2015, ac mae'r brifysgol mewn sefyllfa lawer iachach, gyda chynllun pum mlynedd sydd â’r nod o gyflawni trosiant o hyd at £75m erbyn 2019/20, yn ogystal â dyblu y nifer o israddedigion llawn-amser o’r DU/UE i 5,400.

Mae heriau o hyd yn wynebu’r Is-Ganghellor newydd, yr Athro Maria Hinfelaar – fel ymhob sefydliad addysg uwch – ond o leiaf mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam bellach “yn ôl yn y ras” ac ar faes chwarae gwastad, yn ôl yr Athro Upton.

"Mae wedi bod yn gyfnod heriol ond hefyd yn un yr wyf wedi ei fwynhau yn fawr," meddai.

"Roedd materion ariannol a gwleidyddol i’w datrys pan gyrhaeddais ac rydym wedi gweithio drwyddynt ers y diwrnod cyntaf, ond roeddwn i’n hyderus o’r cychwyn y gallem gyrraedd y man lle yr ydym yn awr oherwydd bod tîm cryf iawn yma, ac un sy'n haeddu bod yn llwyddiannus.

"Gyda'n gilydd, rydym wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer yr Athro Hinfelaar ac wedi adeiladu ar y perthnasau gyda'n partneriaid lleol a chenedlaethol mewn busnes, addysg ac yn Llywodraeth Cymru a CCAUC, felly rwy'n siŵr y bydd hi'n gallu mynd â’r brifysgol i'r nesaf lefel. "

Wedi’i eni yn Birmingham, cafodd yr Athro Upton ei addysg yn Awstralia ac aeth ymlaen i ddysgu mewn ysgolion addysg uwchradd ac addysg arbennig cyn dychwelyd i'r DU yn 1972.

Ar ôl cyfnod byr yng Ngholeg Caer, bu'n gweithio i Brifysgol Cymru, Polytechnig Leeds a Phrifysgol Birmingham lle'r oedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac Athro Anghenion Addysgol Arbennig ac Seicoleg Addysg.

Penodwyd Yr Athro Upton yn Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Oxford Brookes yn 1997, lle y treuliodd 10 mlynedd wrth y llyw cyn ymddeol.

O fis Mai 2010 hyd fis Gorffennaf 2011 ymunodd â Phrifysgol Cumbria fel Is-Ganghellor dros dro, gan fynd â nhw o ddiffyg o £30 miliwn i sefyllfa o gynaliadwyedd ariannol.

Nid yw'r dasg wedi bod mor fawr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, er bod yr Athro Upton yn cyfaddef bod sicrhau ei sefydlogrwydd ymhlith ei brofion anoddaf.

"Fel mae'n sefyll mae'r Brifysgol mewn well sefyllfa yn ariannol, mae’n annibynnol ac mae ganddi dîm rheoli cryf a gefnogir gan Fwrdd newydd o Lywodraethwyr sy'n gyfan gwbl y tu ôl i'r strategaeth sydd gennym ar waith," meddai.

"Rydym wedi meithrin cysylltiadau cryfach â Grŵp Llandrillo Menai, Coleg De Swydd Gaer, Grŵp Castell-nedd Port Talbot, Coleg Cambria a phrifysgolion Bangor a Chaer, ymhlith eraill, ac wedi cymryd camau breision ar y llwyfan rhyngwladol.

"Mae gwaith ar y gweill hefyd i ddod â phwerau dyfarnu graddau ymchwil i'r sefydliad ac rydym wedi creu capasiti cynaliadwy ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth, yn ogystal â chychwyn prosesau a fydd yn arwain at wella profiad y myfyrwyr a gwell recriwtio a chadw myfyrwyr - rydym wedi bod yn brysur iawn. "

Ychwanegodd yr Athro Upton: "Ar y cyfan mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair; Rwy'n hynod falch o fod wedi ymuno â'r Brifysgol, i fod wedi chwarae rhan wrth helpu i droi pethau o gwmpas ac i fod wedi gweithio gyda phobl fendigedig yn ystod fy nghyfnod yma.

"Byddaf yn gweld eisiau Gogledd Cymru a Wrecsam yn benodol, a hoffwn ddymuno pob lwc gyda'r daith i bawb sy'n gysylltiedig â'r Phrifysgol.

"Os bydd pawb yn parhau i weithio'n galed i recriwtio myfyrwyr, cynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf a gwella ymhellach y cynnig academaidd, yna nid oes gennyf amheuaeth y bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o gwmpas am flynyddoedd lawer fel y brifysgol o, ac ar gyfer gogledd-ddwyrain Cymru."

Gan dalu teyrnged i'r Athro Upton, meddai Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr Maxine Penlington: "Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn hynod ddyledus i'r Athro Graham Upton am ei wasanaeth fel Is-Ganghellor dros dro.

"Gorchwyl Graham, gorchwyl y mae ef wedi ei chyflawni’n llwyddiannus iawn, oedd gosod y sylfeini ar gyfer ffyniant yn y dyfodol: sylfaen ariannol gadarn, partneriaethau wedi eu hadfywio, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, a lansio fframwaith strategol i arwain cyfeiriad y Brifysgol dros y pum mlynedd nesaf.

"Wrth i ni edrych ymlaen â chyffro i ddatblygiad pellach y Brifysgol o dan ein his-Ganghellor newydd, yr Athro Maria Hinfelaar, mae'n rhaid i ni hefyd fynegi ein diolch dyfnaf i Graham am ei gyfraniad at ddyfodol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Caiff ei gofio ag anwyldeb a dymunwn yn dda iddo. "

Mae’r Athro Hinfelaar yn dechrau yn y swydd o Is-Ganghellor yfory (dydd Gwener) ac mae hi’n edrych ymlaen at barhau gwaith da yr Athro Upton a’r tîm rheoli ar ei newydd wedd.

Yn yr haf bydd Dr Claire Taylor yn ymuno fel Dirprwy Is-Ganghellor, gyda David Elcock eisoes yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Cyllid.

"Rwy'n gallu gweld potensial enfawr i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam trwy gydweithio’n ddyfnach â diwydiant yn y rhanbarth a phartneriaethau gyda darparwyr addysgol eraill," meddai'r Athro Hinfelaar.

"Un o fy mlaenoriaethau cyntaf fydd dod i adnabod y staff a myfyrwyr a phrofi'r cyfleusterau yn y brifysgol ar draws ei holl gampysau. Bydd hynny'n rhoi golwg well ar yr hyn y gall y brifysgol ei gyflawni yn y dyfodol - Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau. "

Top