Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymchwilwyr y Brifysgol yn helpu swyddogion yr heddlu ar ynys wneud penderfyniadau

27 Chwefror 2016

glyndwr cops

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn astudio proses gwneud penderfyniadau swyddogion yr heddlu ar Ynys Manaw.


Mae'r Athro mewn Addysg Nyrsys, Debbie Roberts - ynghyd â Pam Richards o Gwyddorau Chwaraeon a Nathan Roberts o Gyfrifiadura - yn gweithio gyda heddlu yr ynys i gefnogi a datblygu eu sgiliau gwneud penderfyniadau.


Nod y fenter yw archwilio a cyflymu twf meddwl yn gyflym ymhlith recriwtiaid newydd drwy ddefnyddio adfyfyrio ar ymarfer proffesiynol drwy ddysgu trochol.


Mae dysgu trochol yn disgrifio ymagwedd lle mae myfyrwyr yn cael eu galluogi i ddysgu drwy gymryd rhan weithredol mewn sefyllfa y byddant yn debygol o ddod ar eu traws yn y byd go iawn, gan ddefnyddio cyfleusterau torri'r brifysgol yng Nghymru, gan gynnwys rift Oculus: profiad dysgu unigol 3D.


"Mae cam cyntaf yr astudiaeth hon gydag Ynys Manaw Cwnstabliaeth bellach ar y gweill; byddwn yn edrych ar wahanol ddamcaniaethau presennol sy'n ceisio esbonio datblygiad y broses o wneud penderfyniadau a'r arbenigedd dilynol mewn amrywiaeth o broffesiynau a disgyblaethau," meddai'r Athro Roberts.


"Yr her i'r gwasanaethau brys, gan gynnwys yr heddlu yw bod angen gwneud penderfyniadau mewn amgylchedd byd go iawn naturiol lle nad oes llawer o amser ar gyfer trafodaeth neu werthuso dewisiadau.


"Mae'n rhaid i swyddogion yr heddlu wneud penderfyniadau o dan gyfyngiadau amser, pwysau amgylcheddol a lle mae penderfyniadau yn y rhan fwyaf o achosion yn gofyn am gydlynu gwybodaeth gyda phersonél arbenigol eraill.


"Er mwyn datblygu arbenigedd gwneud penderfyniadau o'r fath, mae recriwtiaid newydd yr heddlu yn profi ystod o sefyllfaoedd byd go iawn a gweithio trwy hyn gyda swyddogion arbenigol profiadol mewn modd cydweithredol, adfyfyriol. Yn ystod y broses adfyfyriol hon mae'r ymateb gorau i'r sefyllfa yn cael ei nodi. "


Mae'r Athro Roberts yn dweud bod y prosiect yn defnyddio model arloesol o adfyfyrio a ddatblygwyd gan Pam i'w defnyddio mewn cyd-destun chwaraeon, y mae hi'n ei gymhwyso i ystod o ddisgyblaethau eraill.


Nes ymlaen bydd Nathan yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i ddatblygu amgylchedd trochol unigryw sy'n efelychu y byd go iawn. Gall hyn wedyn gael ei ddefnyddio gyda recriwtiaid yn ystod eu rhaglen hyfforddi.


"Mae tystiolaeth o chwaraeon elitaidd yn awgrymu y gall cynnwys adyfyrio strwythuredig o'r fath wella perfformiad grwpiau gwaith," meddai'r Athro Roberts.


"Mae'r astudiaeth hon yn cynnwys y tîm ymchwil yn gweithio gydag uwch swyddogion a hyfforddwyr o fewn y gwnstabliaeth i fynegi beth yw'r ymateb gorau neu'r mwyaf effeithiol i'r sefyllfa benodol.


"Bydd hyn wedyn yn cael eu datblygu'n gynyddol wrth hyfforddi sgiliau gwneud penderfyniadau recriwtiaid newydd wrth iddynt ymgymryd â senario dysgu trochol adfyfyriol.


"Mae'n brosiect cyffrous i ni ac i'r heddlu, a dylai gael effaith gadarnhaol ar y ffordd y maent yn gweithio yn y dyfodol."


Mae Arolygydd Mark Britton yn gweithio'n agos gyda'r brifysgol ac yn credu y gallai canlyniadau'r adroddiad gael effaith gynyddol ar gyfer heddluoedd eraill.


Dywedodd: "Mae Heddlu Ynys Manaw yn hapus i gael gweithio gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar eu prosiect ymchwil.


"Rydym wedi bod mewn partneriaeth i edrych ar y ffyrdd y gall swyddogion yr heddlu gyflymu eu dysgu.


"Mae'r prosiect eisoes wedi gweld rhywfaint o ymchwil a wnaed gyda swyddogion gweithredol a rhai o'n swyddogion myfyrwyr ar brawf. Y ffocws yw dadansoddi'r ffyrdd y gall dysgu swyddog yr heddlu gael ei wella. "


Ychwanegodd: "Rydym yn parhau â'r gwaith hwn ac rwyf wedi bod yn arbennig o fodlon ar yr egni a'r brwdfrydedd sydd gan y staff rydym wedi ymgysylltu â nhw."

Ewch i www.glyndwr.ac.uk am ragor am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r diwrnod agored ddydd Sadwrn Mawrth 5 o 10am-2pm.

Top