Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bwrdd ar ei newydd wedd yn barod i fynd â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r cam nesaf

28 Ebrill 2016

glyndwrgovernors

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ei newydd wedd yn barod i fynd â'r sefydliad “deinamig ac uchelgeisiol” i'r cam nesaf.

Yr enwau diweddaraf i ymuno â Bwrdd wyth-mlwydd oed y Brifysgol yw Yr Athro Sandra Jowett, sy'n uwch reolwr ac yn arweinydd strategol yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat ers mwy na 25 mlynedd; Judy Owen, cyn Gyfarwyddwr Cyllid Pilkington Special Glass yn Llanelwy a Siemens yn Los Angeles a Llanberis, gyda gyrfa ym maes cyllid sy'n rhychwantu 42 o flynyddoedd, a Paul McGrady, cyfrifydd cymwysedig a Chyfarwyddwr Adnoddau yn Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Yn ymuno â'r Bwrdd yn gynnar yn yr Hydref fydd y gwas sifil ac ynad David Subacchi (yn y llun ar y dde) wedi ymdddeol a Phrif Swyddog Gweithredu Avox, Paul Barlow. Maen nhw'n dilyn Celia Jenkins, cyn Uchel Siryf Clwyd, cyn Asiant i Gymru Banc Lloegr, Neil Ashbridge; Cyfarwyddwr Corfforaethol: Uchelgais Cymunedol ac Economaidd Cyngor Sir Ddinbych, Rebecca Maxwell, a Chadeirydd Maxine Penlington OBE, cyn-Brif Swyddog Gweithredu ym Mhrifysgol Dinas Birmingham a chyn Ysgrifennydd Gweithredol  y CUC (Pwyllgor y Cadeiryddion Prifysgol).

Mae Prif Swyddog Gweithredol Comtek, sydd â'i bencadlys yng Nglannau Dyfrdwy, Askar Sheibani a Gill Kreft o'r sefydliad gofal Pendine Park yn Wrecsam hefyd ymhlith yr enswau newydd sydd wedi ymrwymo i symud y Brifysgol ymlaen dan arweinyddiaeth tîm rheoli newydd sy'n cael ei lywio gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar a'r Dirprwy i'r Is-ganghellor olynol, Dr Claire Taylor.

Y recriwtiaid eraill yw Dr Colin Stuhlfelder, Uwch Ddarlithydd yn yr Amgylchedd Adeiledig a etholwyd yn llywodraethwr gan staff addysgu'r Brifysgol, ac Emma Perrin, Cyfarwyddwr Cyfrifwyr Siartredig Guy Walmsley, a fydd yn gwasanaethu ar Bwyllgor Archwilio'r Bwrdd..

Yn gyn llywodraethwr ysgol, mae David Subacchi'n byw yn yr ardal ers mwy na 25 mlynedd ac mae'n dweud bod y cyfle i wasanaethu Glyndŵr Wrecsam yn “fraint enfawr” y mae'n edrych ymlaen ato'n fawr iawn.

“Rwy'n adnabod y Brifysgol yn dda ac wedi cefnogi llawer o ddigwyddiadau yma dros y blynyddoedd," meddai David, y graddiodd ei merch o Glyndŵr Wrecsam gyda gradd mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned.

“Wrecsam yw canolfan economaidd Gogledd Cymru ac mae'n hanfodol bod gan yr ardal brifysgol fywiog a deniadol gydag arweinyddiaeth gref a chefnogaeth y rhanbarth.

"Mae yna lawer i'w wneud o ran denu myfyrwyr, sydd yn ei dro yn atgyfnerthu'r ochr ariannol o bethau, ond mae cymaint i weiddi amdano yma - mae cymaint o bethau da yn digwydd.

"Mae yna lawer o ddewis i fyfyrwyr, ac wrth gwrs mae angen myfyrwyr arnon ni i wneud i'r holl beth ddigwydd ac i gyflwyno'r hyn y dylai'r Brifysgol fod yn ei wneud, felly mae'n ymwneud â meithrin hyder a'u denu i ymuno â ni i fod yn rhan o'i dyfodol cyffrous."

Treuliodd Sandra Jowett, a aned yn Llanelwy ac a gafodd ei haddysgu yng Nghymru, lawer o flynyddoedd yn arwain timau ymchwil yn y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg yn Lloegr a Chymru.

Mae hi'n cytuno bod rhaid i'r sefydliad ddangos mwy o hyder o ystyried y camau a wnaed o dan yr Is-Ganghellor Dros Dro Yr Athro Graham Upton, a adawodd y swydd y mis diwethaf.

“Rwy'n falch iawn o gael ymuno â Bwrdd Glyndŵr Wrecsam ar y cam pwysig iawn hwn yn ei thwf a'i datblygiad,” meddai Sandra.

“Gan fy mod i wedi cael fy magu yng Nghymru ac wedi mynd i'r brifysgol yn fyfyriwr aeddfed,  yr wyf yn ymwybodol o grym trawsnewidiol addysg uwch ac rwyf wedi ymrwymo'n llwyr i gyflwyno dysgu, addysgu ac ymchwil o safon uchel.”


Ychwanegodd: “Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i fod yn rhan o Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae mor bwysig bod gennym y sefydliad dynamig ac uchelgeisiol hwn i gwrdd ag anghenion y rhanbarth.”

Dywed Judy Owen, o Lanelwy, ei bod yn bwriadu defnyddio ei gwybodaeth fasnachol mewn cyd-destun addysgol.

"Mae hyn yn eithaf gwahanol i'r hyn yr wyf wedi bod yn ymwneud ag ef yn ystod y 42 mlynedd diwethaf, ond rwy'n edrych ymlaen yn fawr at yr her ac i allu gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad y Brifysgol," meddai.

Yn dilyn lansio fframwaith strategol pum mlynedd newydd - a oedd yn cynnwys rhagamcan o warged o £1.7 miliwn ar gyfer 2015/16, datgelodd Neil Ashbridge o Farffordd ei fod e, a'r aelodau eraill yn gweld dyfodol disglair i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Wedi ymddeol o Fanc Lloegr y llynedd yn dilyn gyrfa 40 mlynedd, mae ef yn falch o fod wedi ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar y cyfnod "cyffrous" hwn.

"Mae ffocws newydd i'r strategaeth ac yr wyf yn gweld bod hynny'n rhywbeth cyffrous i fod yn rhan ohono," meddai Mr Ashbridge, sy'n dod yn wreiddiol o Heswall, Cilgwri.

“Cefais i fy nenu hefyd gan sut roedd y sefydliad i ymleoli, sef ymwreiddio hyd yn oed yn fwy yng nghymuned gogledd ddwyrain Cymru a'i busnesau - dyna yn wir pam y des i'n rhan ohoni.

“Pan fyddwch wedi gweithio mewn gwasanaeth cyhoeddus am gyfnod mor hir rydych yn teimlo yr hoffech roi rhywbeth yn ôl, ac mae hwn yn gyfle i mi wneud hynny.”

Ychwanegodd Ms Penlington “Rwy'n falch iawn i groesawu pwll mor gryf o ddoniau i'r Bwrdd ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda nhw i gefnogi'r Is-Ganghellor a'i thîm o uwch reolwyr ar weithredu'r fframwaith strategol a gwireddu gweledigaeth y Brifysgol.”

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i www.glyndwr.ac.uk/cy

 

Top