Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn dysgu sgiliau goroesi ochr yn ochr â darlithoedd i roi hwb i'w cyfleoedd gyrfaol

10 Chwefror 2016 

forestglyndwr

Mae addysgwyr arloesol yn dysgu myfyrwyr i fod fel Bear Grylls a dysgu sgiliau goroesi ochr yn ochr â darlithoedd traddodiadol er mwyn eu paratoi at yrfaoedd yn gweithio gyda phlant.

Fel rhan o brosiect ymchwil peilot a arweinir gan uwch-ddarlithwyr Duane Chong a Ruth Davies, ar y cyd ag Adnoddau Naturiol Cymru, mae myfyrwyr ar radd Astudiaethau Addysg, Teuluoedd a Phlentyndod Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn derbyn hyfforddiant dysgu awyr agored achrededig yn Felin Puleston Woods, Erddig.

Arweiniodd y rhaglen, a gynlluniwyd i roi hwb i greadigrwydd, chwarae a dysgu plant, at y cyfranogwyr yn casglu aDyfarniad Lefel 1 Agored Cymru mewn Dysgu Awyr Agored.

Mae'r wobr yn gofyn i fyfyrwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o ddulliau dysgu a chwarae yn yr awyr agored a'r budd a ddaw yn ei sgil ac i gaffael ac arddangos ystod o sgiliau ymarferol megis clymu cwlwm, y defnydd o offer i wneud gemwaith o ddeunyddiau naturiol, adeiladu cysgodfa, cynnau tân ac ymchwilio coetiroedd i sicrhau defnydd cynaliadwy o'r amgylchedd naturiol.

Bydd y cymhwyster proffesiynol yn cael ei gynnig i bob myfyriwr sy'n ymuno â'r un cwrs gradd yn y dyfodol.

Meddai Ruth Davies: "Mae'r teithiau maes dysgu awyr agored yr ydym wedi eu trefnu ar gyfer myfyrwyr yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi bod yn boblogaidd iawn. Mae myfyrwyr wedi derbyn profiad uniongyrchol sy'n eu helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u medrau wrth gefnogi dysgu, chwarae a chreadigrwydd plant mewn coetir lleol.

"Rydym yn gyffrous iawn i allu cynnig Dyfarniad Lefel 1 Agored Cymru mewn Dysgu yn yr Awyr Agored sydd newydd ei ddatblygu o eleni ymlaen. Bydd hyn yn gwella eu cyflogadwyedd, gan eu helpu i ddilyn gyrfaoedd yn y dyfodol mewn amrywiaeth o rolau yn y gweithlu plant.”

Darparwyd y hyfforddiant achrededig a'r gwaith asesu gan staff o Dîm Addysg, Dysgu a Sgiliau Sector Adnoddau Naturiol Cymru gyda chymorth cydweithwyr adrannol Alison Woolf, Martyn Roberts, Duane Chong a Ruth Daviess.

Meddai Arweinydd Tîm Adnoddau Naturiol Cymru Sue Williams: “Rydym yn hapus iawn i gael gweithio gyda oPhrifysgol Glyndŵr Wrecsam i alluogi myfyrwyr i ennill sgiliau newydd gwerthfawr mewn defnyddio'r amgylchedd naturiol fel dewis arall i'r ystafell ddosbarth dan do.

"Yn ogystal â dealltwriaeth dda o theori ac arfer gorau mae'r myfyrwyr yn ennill sgiliau ymarferol gwerthfawr ac ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch ac asesu risg a fydd yn werthfawr iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ac yn sicrhau bod y plant y maent yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol yn gallu dysgu yn y ffordd arloesol hon. "

Roedd arweinwyr y prosiect hefyd yn gweithio gyda thîm Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a oedd yn caniatáu i'r agwedd uwch hon o ddatblygiad myfyrwyr i gael eu cefnogi drwy'r rhaglen a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, o'r enw A Degree of Responsibility  (ADOR).

Am fwy o wybodaeth am y radd BA (Anrh) Astudiaethau Addysg, Teuluoedd a Phlentyndod ewch i Glyndwr.ac.uk neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Ewch i www.naturalresourceswales.gov.uk neu e-bostiwch education@naturalresourceswales.gov.uk am wybodaeth am ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth a rheoli adnoddau naturiol.

Top