Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn arloesi'r ffordd i gydraddoldeb rhywiol gyda'i thîm newydd o uwch reolwyr

cyfraddoldeb

Un o brifysgolion mwyaf newydd y DU yw'r un fwyaf blaengar o ran chwalu rhwystrau cydraddoldeb rhywiol a hawliau cyfartal.

Wrth i adroddiad newydd ddatgelu mai dynion sy'n cadeirio 81% o bob corff llywodraethol yn y prifysgolion a 78% o swyddi'r pennaeth yn y DU, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn edrych ymlaen at gydbwysedd gwahanol iawn yn ei thîm o uwch reolwyr.

Mae'r Brifysgol newydd groesawu ei His-ganghellor newydd, Yr Athro Maria Hinfelaar, a chadeirydd Corff y Llywodraethwyr, Maxine Penlington OBE.   

Yn ymuno â nhw yn yr haf bydd y Dirprwy Is-ganghellor newydd, Dr Claire Taylor a Llywydd Undeb y Myfyrwyr newydd, Emily Karim – gan roi wyneb benywaidd unigryw i ffigurau benywaidd mwyaf cyhoeddus Glyndŵr Wrecsam.

Mae Yr Athro Hinfelaar yn ymuno â'r sefydliad yn dilyn ymadawiad yr Athro Graham Upton, a roddodd y gorau i'w swydd dros dro yn dilyn cyfnod llwyddiannus a welodd y tîm rheoli yn arwain y brifysgol i sefydlogrwydd ariannol.

Dechreuodd ei ddeiliadaeth yn gynharach y mis hwn, ar ôl llywio Sefydliad Technoleg Limerick (LIT) i fod y pedwerydd Sefydliad Technoleg (IoT) mwyaf yn Iwerddon gyda 6500 o fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser a dros 500 o staff.

Yn ogystal â'r Athro Hinfelaar a Dr Taylor, mae'r Brifysgol eisoes yn ymfalchïo yn rhai o'r modelau rôl benywaidd cryf sydd ganddi ymhlith uwch reolwyr y Brifysgol - Cyfarwyddwr Gweithrediadau Lynda Powell, Dirprwy Is-Ganghellor dros dro Louise Casella, Cofrestrydd Academaidd Louise Medlam, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyn, Saffron Grover, a Caroline Gray, Cyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg OpTIC yn Llanelwy.

Fel prifysgol ehangu mynediad ac ar gyfer gogledd ddwyrain Cymru, mae Wrecsam Glyndŵr yn dangos ei chefnogaeth i gydraddoldeb ers amser hir a bydd yn parhau i wneud wrth iddi ddechrau'r haf o dan strategaeth pum mlynedd sydd â'r nod o ddyblu nifer y myfyrwyr a chynyddu trosiant i £75m erbyn 2019/20, drwy weithio'n agos gyda phartneriaid diwydiant a sefydliadau addysgol eraill.

Meddai Yr Athro Hinfelaar: “Wrth gwrs, mae'n braf gweld sefydliad addysg uwch yn gwneud cynnydd mor gryf tuag at gydbwyso cynrychiolaeth y rhywiau ymhlith yr uwch arweinyddiaeth.

“Rwy'n mwynhau gweithio gyda'n holl uwch arweinwyr, yn ddynion a menywod, i barhau â'n gwaith yn agor llwybrau i ddarpar fyfyrwyr a gweithwyr, gan ddarparu cyfleoedd a chreu amgylchedd o gefnogaeth a gobaith i bawb. Mae gennym gnewyllyn cryf o uwch reolwyr yn awr, o'r ddau ryw, ond mae'n deg dweud ein bod yn eithaf unigryw gan fod cynifer o arweinwyr benywaidd yma.

“Ond dyna Glyndŵr Wrecsam yn ei hanfod, yn darparu cyfleoedd a chwalu rhwystrau.”

Datgelodd yr adroddiad  Women Count: Leaders in Higher Education 2016 fod dynion yn dal i fod yn ben ran amlaf o lawer ar y prif swyddi arwain mewn 166 sefydliad addysg uwch ledled y DU.

Ers yr astudiaeth ddiwethaf yn 2013, bu cynnydd yn nifer y menywod a benodir yn gadeiryddion cyrff llywodraethol neu'n is-gangellorion, ond mae'r cynnydd net mewn menywod ar y lefel honno yn ddim ond 11 o gadeiriau a saith is-ganghellor.

O'r 68 o swyddi gwag ar gyfer cadeiryddion cyrff llywodraethol oedd ar gael yn 2013, dim ond 28% o'r penodiadau newydd oedd yn fenywod. Yn yr un modd, penodwyd 45 is-ganghellor newydd rhwng Rhagfyr 2013 a Ionawr 2016, a dim ond un rhan o dair o'r swyddi aeth i fenywod.

Mae Maxine Penlington yn “falch” i weld Glyndŵr Wrecsam arwain y ffordd i hawliau cyfartal mewn addysg uwch, ond dywedodd mai'r ffactor pwsicaf yw cyfllwyno sefydliad o'r radd flaenaf i ddarpar fyfyrwyr a phobl a busnesau gogledd ddwyrain Cymru.

“Mae'n fraint ac rwy'n falch i fod yn gadeirydd y brifysgol hon a bod y brifysgol yn rhoi'r cyfleoedd hyn i ferched,” meddai.

“Ond yn y pen draw mae'n ymwneud â chael y bobl iawn yn eu lle, beth bynnag yw eu rhyw, a sicrhau eu bod yn rhannu yn y weledigaeth sydd gennym o dan y strategaeth ar gyfer 2016-20.

“Glyndŵr Wrecsam yw'r newydd-ddyfodiad ac mae'n hoffi gwneud pethau'n wahanol i'r arfer wrth gynnal lefel uchel o ragoriaeth academaidd a gweithrediadol. Gyda'r Bwrdd newydd yn ei le a thîm gweithredol cryf yn arwain y ffordd rwy'n hyderus y bydd pethau'n gwella hyd yn oed ymhellach wrth inni symud ymlaen.”

Top